Misc


Songs

1. Kids Marathi Rhyme

A. Yere Yere Pawsa - Y\r\ Y\r\ Pāwsā

y\r\ y\r\ pāwsā,

ŧulā đ\ŧo pΔsā,

pΔsā zālā k-hotā,

pås ālā mot-hā,

y\ g y\ g sree, māz\ mdk\ b-hree,

sr ālee đ-hāun,

mdk\ g\l\ wāhun

2. Kids English Rhyme

B. Jack and Jill - J@k @n-d jel-l

J@k @n-d jel-l w\n-t ap đe hel-l,

tu f\c a p\al öf wötr.

J@k f\l-l dāun @n-d b-rok hez k-rāun

@n-d jel-l k\m t-mblee-ng āftr

3. Kids Marathi Rhyme by Vasant Bapat

A. Bhavlee - B-hāwlee

Nač g nač b-hāwlee

Ŧulā đ\uu pāwlee

B-hāwlee kut-h\ đ-hāwlee

Ām-hee nāhee pāhelee

B-hen-ŧeewr nāčŧ\

B-hāwleecee sāwlee

B. Shodha Shodha - S-hođ-hā S-hođ-hā

Cen-č\č\ zād

zādācee fān-đee

fān-đeewr hup-p-yā

Hup-p-yācee s-h\puut

Sh-ptālā zupkā

zupk-yāwr mun-gee

Mun-geec-yā ton-dāŧ k-hsk-hs đāлā

S-huur asāl ŧr s-hođ-huun āлā

C. Lgin - Lgeen

Ɖāđāča lgeen

Δteeŧ bg-heen

Ɉreec\ topd\

Nw\ nw\ kpd\

Aŧ-ŧr lāween\

P\d-hā k-hāeen

Āɉobān-nā

Pān đ\een

nween vhenee

lām-buun pāheen

D. Bakshes Bakshes - Bk-s-hes Bk-s-hes

Rānāŧlā don-gr

Don-grāwr zādee

Zādeeŧlee ɉāφee

Ɉāφeelā kāt\

Kāt-yān-ŧ ceŧ-ŧā

Cāt-t-yāwr t-hepk\

T-hepk-yāwr ekā mun-gφā b-hāuu

D-hruun āāлāl ŧr bk-s-hes đ\uu

4. Poem by Prasad Bhide

A. Balpan - Bālpл

Āyus-h-yāc-yā wφлāwr māg\ bg-huu pāhŧo

Āɉ māza bālpл nw-yāna ɉguu pāhŧo

Bālpлee bābān-nee k\l\l\ lād pun-hā āt-hwuu pāhŧo,

Āɉ bābās-hee ŧeeč gt-tee kruu pāhŧo

Un-č udлārā pŧn-g mlā s-wp-nāŧ g-h\uun jāŧo,

Nw-yā s-wp-nāŧ pŧn-g udwāyčee ec-c-hā puree kruu pāhŧo.

Āɉ prŧ \kđā mg ɉāuu pāhŧo

Āee ājeeč\ pāp\ āt-hwuun ŧ-hodā hāsuu pāhŧo,

nkφŧ pāлāwl\l\ ŧ-yān-č\ doφ\ āɉ pusuu pāhŧo,

Āɉ pun-hā āee ājeeč-yā gos-hteeŧ hrwuu pāhŧo,

Āɉ prŧ \kđā mg ɉāuu pāhŧo

Shāφ\ŧl-yā mđ-hl-yā sut-teečā gn-đ-h punh-hā g-h\uu pāhŧo,

Db-yāŧ ren-gлāŧ pun-hā rmuu pāhŧo,

Nestŧ-yā mΔt-reečā hāŧ āɉ g-ht-t đ-hruu pāhŧo.

Āɉ prŧ \kđā mg ɉāuu pāhŧo

G-hrāpāsuun s-hāφ\pr-yn-ŧ sār\ đews prŧ ɉguu pāhŧo,

Āɉ māza bālpл nw-yāna ɉguu pāhŧo

* Urdu Songs

https://www.youtube.com/watch?v=5ZUR92B-UzE

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

julf\-n hΔ-n jΔs\ kānđ-h\ p\ bāđl zuk\ hu\ julf\-n hΔ-n jΔs\ kānđ-h\ p\ bāđl zuk\ hu\ ān-k-h\ hΔ jΔs\ my k\ pyāl\ b-hr\ hu\ ms-Ŧee hΔ jes-m\ p-y\r kee Ŧum, wo s-hrāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

c\hrā hΔ jΔs\ zeel m\ ha-nsŦā huā kn-wl c\hrā hΔ jΔs\ zeel m\ ha-nsŦā huā kn-wl yā ĵen-đgee k\ sāĵ p\ c-h\dee hue gĵl jān\ bhār Ŧum kesee s-hāyr kā k-h-wāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho hon-t-ho-n p\ k-h\lŦee hΔ-n Ŧbas-sum ke bejleyā-n hon-t-ho-n p\ k-h\lŦee hΔ-n Ŧbas-sum ke bejleyā-n sjđ\ Ŧum-hāree rāh m\-n krŦee hΔ-n khkas-hā-n đuneyā Δ hus-n år es-h-k kā Ŧum hee s-hbāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

https://www.youtube.com/watch?v=x-zvSHzm8cs

bhuŧ p-yār krt\-n hΔ, tum ko snm ksm cāh\ l\ lo k-huđā kee ksm bhuŧ p-yār krt\-n hΔ, tum ko snm

hmāree gĵl hΔ , ŧs-swur ŧum-hārā ŧum-hār\ benā ab , nā jeenā hmārā ŧum-h\ yuu hee cāh\-ng\ jb ŧk hΔ đm bhuŧ p-yār krt\n hΔ, tum ko snm

sāgr kee bāhö mΔ , måj\ hΔ jeŦnee hmko bhee Ŧums\ , muhb-bŦ hΔ uŦnee k\ y\ b\krāree nā ab hogee km

bhuŧ p-yār krt\-n hΔ, tum ko snm ksm cāh\ l\ lo k-huđā kee ksm bhuŧ p-yār krt\-n hΔ, tum ko snm

https://www.youtube.com/watch?v=R-_R1Gavwk0

āsmān , ŧ\rā m\rā huā k-h-wāb kee trh đ-huā đ-huā āsmān , ŧ\rā m\rā huā sā-ns kee trh ruān ruān ho jāΔ jhā tuu jāΔ pāΔ muz\ hee pāΔ sāΔ yh m\r\ h\ tuz m\n smāΔ

syeeyārā mΔ syeeyārā syeeyārā tuu syeeyārā seŧāro-n k\ jhā-n m\n mel\-ng\ ab yārā

tuu jo mela , to yu huā ho gyee puuree ađ-huree see đuā tu jo gyā , ŧo l\ gyā s-ng ŧ\r\ m\r\ jeen\ kee hr wĵāh

ho jāΔ jhā tuu jāΔ pāΔ muz\ hee pāΔ sāΔ yh m\r\ h\ tuz m\n smāΔ

syeeyārā mΔ syeeyārā syeeyārā tuu syeeyārā seŧāro-n k\ jhā-n m\n mel\-ng\ ab yārā

https://www.youtube.com/watch?v=sTkb5myMUes

đuneyā bnān\ wāl\, k-y\ ŧ\r\ mn m\-n smāee kāh\ko duneyā bnāee , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāee

kāh\ bnā\ tuun\ mātee k\ puŧl\ đ-hrŧee y\ p-yāree p-yāree muk-hd\ y\ ujl\ kāh\ bnā\ tuun\ đuneyā kā k-h\lā jesm\-n lgāyā jwānee kā m\lā gup-čup ŧmās-hā đ\k-h\ , vāh r\ ŧ\ree k-huđāee kāh\ko duneyā bnāee , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāee

đuneyā bnān\ wāl\, k-y\ ŧ\r\ mn m\-n smāΔ kāh\ko duneyā bnāΔ , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāΔ

đuneyā bnān\ wāl\, k-y\ ŧ\r\ mn m\-n smāee kāh\ko duneyā bnāee , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāee

ŧu b-hee ŧo ŧdpā hogā mn ko bnākr tuufā-n y\ p-yār kā mn m\-n c-hupākr koee c-hwe ŧo hogee aāk-hö m\-n ŧ\ree ā-nsuu b-hee c-hlk\ ho-ng\ plkö s\ ŧ\ree bol k-yā suzee ŧuzko, kāh\ko p-reeŧ jgāee Kāh\ko duneyā bnāee , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāee

đuneyā bnān\ wāl\, k-y\ ŧ\r\ mn m\-n smāee kāh\ko duneyā bnāee , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāee

p-reeŧ bnāk\ ŧuun\ ĵeenā sek-hāyā, h-nsnā sek-hāyā ronā sek-hāyā jeewn k\ pŧ-h pr meeŧ meela\ meeŧ melak\ ŧuun\ spn\ jgā\ spn\ jgāk\ ŧuun\, kāh\ ko đ\ đee juđāee kāh\ko duneyā bnāee , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāee đuneyā bnān\ wāl\, k-y\ ŧ\r\ mn m\-n smāee kāh\ko duneyā bnāee , ŧuun\ kāh\ko duneyā bnāee

https://www.youtube.com/watch?v=LjZ0DCaPSP0

āey\ m\hrbā-n , bΔt-hey\ jān \ njö s-håk s\ leejey\ jee , es-h-k kee em-thö āey\ m\hrbā-n

kΔs\ ho tum nåjvā-n ,etn\ hsee mhbā-n kΔs\ kruu-n mΔ byā-n, đel kee nhee hΔ ĵubā-n

āey\ m\hrbā-n , bΔt-hey\ jān \ jā-n s-håk s\ leejey\ jee , es-h-k kee em-thā-n āey\ m\hrbā-n

đ\k-h mcl k\ jeđ-hr , bejlee gerā đ\ uđ-hr keskā jlā ās-heyā-n , bejlee ko y\ k-yā k-hbr

āey\ m\hrbā-n , bΔt-hey\ jān \ jā-n s-håk s\ leejey\ jee , es-h-k kee em-thā-n āey\ m\hrbā-n

https://www.youtube.com/watch?v=k0BWlvnBmIE

Wide Awake

wāed aw\k

āym wāed aw\k āym wāed aw\k

āym wāed aw\k y\-h , āy vöz en đ dārk āy vöz föl-le-ng hr-d veŧ-h @n opn hr-t āym wāed aw\k hå ded āy red đ s-tārz so ro-ng āym wāed aw\k @n-d növ et-s k-lear tu me đ@t \vreeŧ-he-ng yu see \-nt ölw\z vöt et seem-s āym wāed aw\k y\-h , āy vöz d-remee-ng for so lön-g

āy wes-h āy n-yu đ\n vöt āy no nå wudn-t dāev en wudn-t bo dāun g-r@wetee hrt-s yu m\d et so s-weet tel āy wok up ön ön đ konc-ret

föl-len-g f-rom k-lāud nāen (et vöz āut öf đ b-lyu) āy @m k-r@s-heen-g f-rom đ hāy āy @m l\t-ten-g go tunāet ( y\-h ,āy @m l\t-teen-g yu go) āy @m föl-len-g f-rom k-lāud nāen

āym wāed aw\k ŧ-hndr rmb-leeng k@stl-sk-rmbleeng āym wāed aw\k āy @m t-rāe-ng tu hol-d ön āym wāed aw\k god nöz đ@t āy t-rāed seen-g đ b-rāet sāed āym wāed aw\k āy @m not b-lāe-nd \neemoar

āym wāed aw\k āym wāed aw\k y\-h ,ām föl-len-g f-rom k-lāud nāen (et vöz āut öf đ b-lyu) k-r@s-heen-g f-rom đ hāy yu no āy @m l\t-ten-g go tunāet ( y\-h ,āy @m l\t-teen-g yu go) āy @m föl-len-g f-rom k-lāud nāen

āym wāed aw\k āym wāed aw\k āym wāed aw\k āym wāed aw\k āym wāed aw\k

Devotional Songs

đur-g\ đu-r-g-ht b-hāre ŧuĵweл sn-sāre, anāŧ-hnāŧ-h\ am-b\ kruлā wes-ŧāre, wāre wāre jn-m mrлāŧ\ wāre, hāre pdlo āŧā sn-kt newāre,

jy đ\we jy đ\we jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđ\ ŧārk sn-jewne,jy đ\w jy d\w.

ŧuzweл b-huwne pāhŧā ŧuĵΔse nāhe, cāre s-h-rml\ prnŧu n bolw\ kāhe, sāhe wewāđ kreŧā pdel\ p-rwāhe, ŧ\ ŧu b-hk-ŧālān-ge pāwse lwlāhe,

jy đ\we jy đ\we jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđ\ ŧārk sn-jewne,jy đ\w jy d\w.

p-rsan-nwađn\ p-rsan-n hose nejđāsā, k-l\s-hāpāsune sode ŧode b-hwpās-hā, am-b\ ŧuĵwāčun koл purwel ās-hā, nrhre ŧl-len zālā pđpn-kjl\s-hā, jy đ\we jy đ\we jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđ\ ŧārk sn-jewne,jy đ\w jy d\w.

jy đ\we jy đ\we jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđ\ ŧārk sn-jewne,jy đ\w jy d\w.

s-h\n-đur lāl cd-hāyo ac-hā gajamuk-ho, đon-del lāl berāj\ suŧ görehrko, hāŧ-h ley\gudlad-du sāye surwrko, mhemā kh\ ne jy lāgŧ hun pdko.

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn m\rā mn rmŧā, jy d\w jy đ\w.

as-htāu seđ-he dāse sn-ktko bΔre. weg-hnawenās-hn mn-galmuraŧ ađ-hekāre, kotesurjp-rakās-h Δse c-hbe t\re, gn-dās-ŧ-hl mđms-ŧak zul\ s-hs-hebāre,

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn m\rā mn rmŧā, jy d\w jy đ\w.

b-hāwb-hagŧs\ koe s-hrāgŧ aw\, sn-ŧaŧ sm-paŧ sab-he b-haepur pāw\, Δs\ tum mhārāj moko aŧe b-hāw\, gosāwenn-đan hes-heđen guлa gāw\,

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn m\rā mn rmŧā, jy d\w jy đ\w.

g-hālen lotān-gл wn-đen crл, doф-yāne pāhen rup tuz\, p-r\m\ ālen-gл ānan-đ\ pujen, b-hāw\ owāфen m-hл\ nmā, ŧ-wm\w māŧā c peŧā t-wm\w, t-wm\w bnđ-hu sk-hā ŧ-wm\w, t-wmw weđ-yā đ-rweлm t-wm\w, t-wm\w sr-w mm đ\w đ\w.

kāy\n wācā mns\n-đ-rwār-yā, buđ-hyāŧ-mmānā wā p-rk-ruŧes-wb-hāwāŧ, kromeyđ-yaŧa sklm prsmΔ, nārāyлāŧe smrpyāme. ac-yuŧm k\s-havam rāmnārāyлm k-rus-h-лđāmođrm wāsuđ\wm hre. s-hređ-haram māđ-hawam gopekāwal-lab-hm jānkenāyakam rāmcn-đ-ram b-hj\.

hr\ rām hr\ rām rām rām hr\ hr\, hr\ k-rus-hлa hr\ k-rus-hлa, k-rus-hna krus-hлa hr\ hr\.

lwt-hawŧe wek-rāфā b-rm-hān-de māфā, wes-h\ kл-t-h kāфā ŧ-ren\ŧ-re j-wāфā, lāwan-yasun-đr ms-ŧke bāфā, ŧ\ŧ-huneyā jф ner-mф wāh\ z\фzulā,

jy đ\w jy đ\w jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đ\w jy đ\w.

kr-purgårā b-hoфā nyne wes-hāфā, ar-đ-hān-ge pār-wŧe sumnān-c-yā māфā, web-huŧen-č\ u-đ-hфл s-heŧekл-t-h neфā, Δsā s-hn-kr s-hob-h\ umā w\l-hāфā,

jy đ\w jy đ\w jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đ\w jy đ\w.

đ\we đΔŧ-ye sāgrmn-t-hn pΔ k\l\, ŧ-yāmāje awceŧ hфhф j\ ut-hel\, ŧ\ ŧ-wā asurpл\ p-rās-hn k\l\, neфkл-th nām p-raseđ-ha zāl\,

jy đ\w jy đ\w jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đ\w jy đ\w.

w-yāg-h-rāmbr p-hлewrđ-hr sun-đr mđnāre, pncānn mnmohn munejnsuk-hkāre, s-hŧkoteč\ bej wāc\ uc-cāre, rg-hukuфteфk rāmđāsā an-ŧre,

jy đ\w jy đ\w jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đ\w jy đ\w.

yug\-n at-h-t-hāwes wet\wre ub-hā, wāmān-ge rk-humāe đes\ đew-y s-hob-hā, pun-dlekāč\ b-h\te prb-r-h-ma āl\gā-n, crлe wāh\ b-hemā uđ-hre jgā,

jy đ\w jy đ\w jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāw\ jewalgā, jy đ\w jy đ\w.

ŧuфsemāфā gфā-n kr t-h\wune kte, kān-s\ peŧā-mbr ks-ŧure ll-lāte, đ\w surwr neŧ-y y\ŧe b-h\te, garud hnumn-ŧ pud-h\ ub-h\ rāhŧe

jy đ\w jy đ\w jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāw\ jewalgā, jy đ\w jy đ\w.

đ-hn-ya w\лunāđ anuk-s-h\ŧ-rpāфā, suwrлāce kmф\ wnmāфā gфā, rāhe rk-humābāe rāлeyā skфā, owāфeŧe rājā wet-hobā sāwфā

jy đ\w jy đ\w jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāw\ jewalgā, jy đ\w jy đ\w.

owāфu ārŧ-yā kur-wn-d-yā y\ŧe, cn-đ-rb-hāg\māje soduneyā đ\ŧe, đen-d-yā pŧākā wΔs-hлw nāčŧe, pn-d-hrečā mhemā wr-лāwā keŧe,

jy đ\w jy đ\w jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāw\ jewalgā, jy đ\w jy đ\w.

ās-hād-he kār-ŧeke b-hk-ŧjn y\ŧe, cn-d-rb-hāg\māje s-nān\ j\ kreŧe, đrs-hn h\lāmāŧ-r\ ŧyā-n hoy muk-ŧe, k\s-hwāse nāmđ\w b-hāw\ owāфeŧe,

jy đ\w jy đ\w jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāw\ jewalgā, jy đ\w jy đ\w.

http://rickmk.com/rmk/Rosary

Pāŧ\r nös-ŧr k-we \s en c\les, sān-k-tefek\tur nom\n ŧum. āđw\neāŧ r\gnum ŧum. feātvolunŧās ŧuā, sekuŧ en c\lo \ŧ en t\rā.

pān\m nos-ŧrum k-woŧeđeyānu.đā nobes ođā\, \ŧ demet\ nobes đ\betā nos-ŧ-rā sekut \ŧ nos demetemus đ\betorebus nos-ŧ-res. \t n\ nos enđukās en t\ntāŧ-seon\m. s\d leb\rā nos ā mālo. ām\n.

RecipesCountry

.
Country
English Flag Ekalipi
Afghanistan Afg-hāлes-ŧān
Albania Alb\neyā
Algeria Aljereyā
American Samoa Am\rekn Samoā
Andorra @ndor-rā
Angola An-golā
Anguilla Angey-yā
Antarctica Ant@retekā
Antigua and Barbuda @n-tegā @n-d Bārby-udā
Argentina ārj\ntenā
Armenia ārmeneyā
Aruba Arubā
Australia öst-r\leyā
Austria öst-reyā
Azerbaijan āzrbāejān
Bahamas Bhām@z
Bahrain Bāhr\n
Bangladesh Bān-glāđ\s-h
Barbados Bārb\dos
Belarus B\lārus
Belgium B\ljeyum
Belize B\lez
Benin B\nen
Bermuda Brm-yudā
Bhutan B-huŧān
Bolivia Boleveyā
Bosnia and Herzegovina Bös-neyā @n-d Hrzgovenā
Botswana Bot-swānā
Bouvet Island Buv\āyln-d
Brazil B-rzel
British Indian Ocean Territory B-retes-h en-deyn os-hn t\r-retory
Brunei Darussalam B-runāy Dārus-salām
Bulgaria Blg\reyā
Burkina Faso Brkenā F@so
Burundi Burun-de
Cambodia Kmbodeyā
Cameroon K@marun
Canada K@nadā
Cape Verde K\p Vrd\
Cayman Islands K\mn āyln-d-s
Central African Republic S\nt-rl @f-rekn Repb-lek
Chad C@d
Chile Cel\
China Cāynā
Christmas Island K-h-resms āyln-d
Cocos Kokos
Colombia Kolmbeyā
Comoros Komoros
Congo Kön-go
Cook Islands Kuk āyln-d-s
Costa Rica Kos-tā rekā
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) Ko Duvār (āvre kos-t)
Croatia (Hrvatska) K-ro\s-heyā (H-rvāt-skā)
Cuba Kubā
Cyprus Sāyp-rs
Czech Republic C\k Republek
Denmark D\nmārk
Djibouti Jebute
Dominica Domenekl
Dominican Republic Domenekn Repblek
East Timor Es-t temor
Ecuador \k-wāđor
Egypt Ejep-t
El Salvador \l sālvāđoor
Equatorial Guinea ek-w\toreyal Genee
Eritrea \Ret-reya
Estonia \S-toneyā
Ethiopia Et-heyopeyā
Falkland Islands Fökln-d āyln-d-s
Faroe Islands Fāae esl-nds (F@ro āylnØd-s)
Fiji Fejee
Finland Fenln-d
France F-rān-s
French Guiana F-r\nc Gāyānā
French Polynesia F-r\nc Poleen\s-heyā
French Southern Territories F-r\nc Sđr-n t\r-retorez
Gabon Gbön
Gambia G@m-Beyā
Georgia Jörjeyā
Germany (Deutschland) Jrmne (Döes-hln-t)
Ghana G-hānā
Gibraltar Jeb-röltr
Greece G-rees
Greenland G-reenln-d
Grenada G-ranādā
Guadeloupe G-wādalup
Guam G-wām
Guatemala G-wāt\mālā
Guinea Genee
Guinea-Bissau Genee Bes-sāu
Guyana Gāyānā
Haiti H\tee
Heard and McDonald Islands Hr-d @n-d MK-Dönl-d āyln-d-s
Honduras Hönduras
Hong Kong Hön-g Kön-g
Hungary ( Magyarország ) Hn-garee ( mg-yrors@g)
Iceland āesln-d ( esl-nd)
India En-deyā
Indonesia Endon\s-heyā
Iran Erāл
Iraq Erāk
Ireland āyrln-d
Israel ezr\al
Italy etlee
Jamaica Jm\kā
Japan (Nihon) Jp@n (nehon)
Jordan Jör-dn
Kazakhstan Kazāk-hs-ŧān
Kenya Kenyā Or K\n-yā
Kiribati Kerebāte
Kosovo kosowo
Kuwait Kuw\ŧ
Kyrgyzstan Krgezs-ŧān
Laos L\osor or Lāos
Latvia Lātveyā
Lebanon L\bann or L\banön
Lesotho L\soŧ-ho
Liberia Lāybeereyā
Libya Leb-yā
Liechtenstein Lek-ht\ns-htāen
Lithuania Leŧ-hu\neyā
Luxembourg Lk-z\mbor-g
Macau Mkāw
Macedonia M@sedoneyā
Madagascar M@đag@skār
Malawi Mlāwee
Malaysia Ml\s-heyā
Maldives Mālđeevz
Mali Mālee
Malta Möltā
Marshall Islands Mārs-hal-l āyln-d-s
Martinique Mārtenek
Mauritania Möres-h\neyā
Mauritius Möres-hs
Mayotte M\yöt-t
Mexico (Meheko) M\k-seko or M\heeko
Micronesia Māyk-ronees-heyā
Moldova Moldovā
Monaco Mönāko
Mongolia Mongoleyā
Montserrat Mön-ts\r-rāt
Morocco Morök-ko
Mozambique Mozāmbeek
Myanmar Meyanmār
Namibia Nmebeyā
Nauru Nāuru
Nepal N\pāФ
Netherlands Nöđrln-d-s
New Caledonia N-yu K@ledoneyā
New Zealand N-yu Zeeln-d
Nicaragua Nekarāg-wā
Niger Nej\r
Nigeria Nāyjeereyā
Niue Neu\
Norfolk Island Nörfakāyln-d
Northern Mariana Islands Nörđr-n Māreyānā āyln-d-s
Norway (Norge) Nörw\ (Norg\)
Oman Omān
Pakistan Pākes-ŧān
Palau Plāu
Panama P@nmā
Papua New Guinea Pāpuā N-yu Genee
Paraguay P@rāg-w\
Peru (Paruor ) P\ru
Philippines Felep-pen-s
Pitcairn Petk\r-n
Poland (Polska) Poln-d (Pols-kā)
Portugal Porcugl
Puerto Rico Py\rto Reko
Qatar Kŧār
Reunion Reeyuneyn
Romania Rum\neyā
Russian Federation Rs-heyn f\dar\s-hn Rāss-heyā
Rwanda Rwāndā
Saint Kitts and Nevis S\n-t Ket-ts @n-d N\ves
Saint Lucia S\n-t Luceyā
Saint Vincent and The Grenadines S\n-t Vens\n-t @nd đ G-r\ndeen-s
Samoa Smoā
San Marino S@n Mrwno
Sao Tome and Principe Sāo Tom\ @n-d Prencep\
Saudi Arabia Såđee Ar\beyā
Senegal S\n\göl
Seychelles S\s-h\l-s
Sierra Leone Se\r-rā Leon
Singapore Sen-gāpur
Slovakia S-lovākeyā
Slovenia S-loveeneyā or S-lov\ns-ko
Solomon Islands Sölomn āyln-d-s
Somalia Somāleyā
South Africa Såđ @f-rekā
Spain S-p\n
Sri Lanka S-hree Ln-kā
Sudan Suđān
Suriname Surenām
Svalbard and Jan Mayen Islands S-vālbār-d @n-d yān M\y\n āyln-d
Swaziland S-wāzeel@n-d
Sweden S-wedn or S-v\reg
Switzerland S-wet-zrln-d
Syria Sereyā
Taiwan ŧāewān
Tajikistan ŧajeekes-ŧān
Tanzania Tānzāneyā
Thailand ŧ-hāyln-d
Togo Togo
Tokelau Tok\lāu
Tonga Tön-gā
Trinidad and Tobago T-renedād @n-d Tob\go
Tunisia Tunes-heyā
Turkey Trkee
Turkmenistan ŧur-km\nes-ŧān
Turks and Caicos Islands Tur-ks @nd k\kos āyln-d-s
Tuvalu Tuvālu
US Minor Outlying Islands Yu\s Māynr āyln-d-s
Uganda Yugān-dā
Ukraine Yuk-r\n
United Arab Emirates Yunāyt\d @rab \mer\t-s
United Kingdom Yunāyt\d Ken-gdm
United States Yunāyt\d S-t\ts
Uruguay Urug-wāy
Uzbekistan Uzb\kes-ŧān
Vanuatu Venuaŧu
Vatican City State V@tekn Setee
Venezuela V\n\zu\lā
Viet Nam Ve\ŧ Nām
Virgin Islands (British) Vrjen āyln-d-s B-retes-h
Virgin Islands (US) Vrjen āyln-d-s Yu\s
Wallis and Futuna Islands Wöl-ls @n-d Futunā āyln-d-s
Western Sahara W\s-tr-n Sahārā
Yemen Y\m\n
Yugoslavia Yugos-lāveyā
Zaire Zāey\r
Zambia Zāmbeyā
Zimbabwe Zembāb-w\

States

English Ekalipi
Andhra Pradesh ānđ-h-r p-rđ\s-h
Arunachal Pradesh Aruлācl p-rđ\s-h
Assam ās-sām
Bihar Beehār
Chhattisgarh C-haŧ-ŧesgd-h
Goa Gowā
Gujarat Guĵrāŧ
Haryana Hryāлā
Himachal Pradesh Hemācl p-rđ\s-h
Jammu & Kashmir Jm-mu @n-d ks-hmer
Jharkhand Zārk-hn-d
Karnataka Krnātk
Kerala K\rφā
Madhya Pradesh Mđ-hya p-rđ\s-h
Maharashtra Mhārās-ht-r
Manipur Mлepur
Meghalaya M\g-hāly
Mizoram Mezorm
Nagaland Nāgāl@n-d
Odisha (Orissa) Odes-hā
Punjab Pnjāb
Rajasthan Rājsŧ-hān
Sikkim Sek-kem
Tamil Nadu ŧmeφnādu
Telangana ŧ\l-ngānā
Tripura ŧ-repurā
Uttar Pradesh Uŧ-ŧr p-rđ\s-h
Uttarakhand Uŧ-ŧarāk-hл-d
West Bengal W\s-t b\ngöl
Andaman and Nicobar Islands An-đmān @n-d nekobār āyln-ds
Chandigarh Cnđegd-h
Dadra and Nagar Haveli đāđr @n-d ngrhw\le
Daman and Diu đmл @n-d đeu
Delhi đel-le
Lakshadweep Lk-s-hđ-weep
Puducherry Puduc\r-re

English Ekalipi
Alabama @lb@mā
Alaska Al@s-kā
Arizona @rezonā
Arkansas Arkønsö
California K@lafor-n-yā
Colorado Kölarādo
Connecticut Kn\tekt
Delaware D\law\ar
Florida Flördā
Georgia Jörjā
Hawaii Hwāāee
Idaho āydho
Illinois El-lanöy
Indiana Endey@nā
Iowa āyowā
Kansas K@nzas
Kentucky K\ntakee
Louisiana Luezeyānā
Maine M\an
Maryland M\reln-d
Massachusetts M@s-sac-yus\t-ts
Michigan Mes-hegnø
Minnesota Men-n\sotā
Missouri Mez-zorā
Montana Mön-t@nā
Nebraska N\b-r@skā
Nevada N\v@dā
New Hampshire N-yu h@m-ps-hr
New Jersey N-yu jrzee
New Mexico N-yu m\k-seko
New York N-yu yör-k
North Carolina Nörŧ-h k@rolāynā
North Dakota Nörŧ-h đ-kodā
Ohio Ohāyo
Oklahoma Ok-lhomā
Oregon ör\gn
Pennsylvania P\n-nselv\neyā
Rhode Island R-hod āyln-d
South Carolina Såŧ-h k@rolāynā
South Dakota Såŧ-h dkodā
Tennessee T\n-nsee
Texas T\k-sas
Utah Yutāh
Vermont Vrmön-t
Virginia Vrjeneyā
Washington Wös-hn-gtn
West Virginia W\s-t vrjeneyā
Wisconsin Weskönsen
Wyoming Wāyomen-g

English Ekalipi
Moskau Moskö
Moskovskaja Oblast Mos-köwzk|j| obl|-st
Krasnodar K-r|s-nödr
Sankt Petersburg S-nk-t pec\rbur-g
Sverdlovsk Swrdlows-k
Tatarstan Ŧtrs-Ŧ|n
Rostov R-stö
Samara Sm|r|
Baskortostan B-skr-tos-Ŧ|n
Kemerovo Kemerovo
Niznij Novgorod Neznez nöwg-rd
Dagestan Deges-Ŧ|n
Stavropol S-Ŧ|v-r|pl
Volgograd Wolg-gr|đ
Saratov Sr|Ŧö
Perm Peyrm
Irkutsk Erkus-k
Krasnojarsk K-rsn|ers-k
Orenburg Er\nbu-rk
Novosibirsk Nwsebers-k
Omsk Oms-k
Altaj ölŦ|z
Primorje P-remory|
Voronez Worones-h
Leningrad L\neng|rd
Tula Ŧuls-k
Belgorod B\ylgrđ
Vladimir W-lđemer
Hanty-Mansija H-nte m-nsej|
Kirov Kerow
Penza Pe-nz|
Vologda Vo-lg-d
Habarovsk Hb|rs-k
Udmurtija Uđmu-rtej|
Kursk Kors-k
Tambov T-mbö
Jaroslavl Jros-l|wl
Tomsk Ŧöms-k
Tver Tw\r
Tjumen Ŧum\n
Uljanovsk U-lj|-nows-k
Arhangelsk A|r-h|nges-k
Smolensk S-ml\n-s-k
Brjansk Brj|ns-k
Ivanovo Ew|n-v|
Amur Amor
Murmansk Murm-n-s-k
Lipeck Lep\k
Rjazan Rj|z|n
Kabardino-Balkarija Kbrdenöb|ök|ry|
Kaluga Klug|
Komi Kome
Astrahan A|s-Ŧ-r|hn
Kaliningrad Kleneng-r|Ŧ-h
Saha S|h|
Pskov S-kö
Kostroma K-s-Ŧ-r|m|
Burjatija Burj|Ŧeej|/td>
Kurgan Kurg|n
Alanija Al|nea|
Mordovija Mrdowea|
Orjol Orjol
Karelija Kr\lej|
Jamalo-Nenets Jm|lo nenet-s
Ingusetija E-ngus\tej|
Novgorod Nöwg-rd
Marij El Mrez e-l
Sahalin Shlen
Hakasija Hk|sez|
Adygeja A|deg\g-y|
Tyva T-yw|
Kalmykija K-lm|-ykey|
Magadan Mg|d|n
Jevrej J\vr\z
Gorno-Altaj Gornö alt|z
Komi-Permjak Kome p-rmj|k
Ust-Orda U-s-t-ord|
Aga Ah|
Tajmyr Ŧ|jmr
Nenets N\n\t-s/td>
Evenkija Ev\-nkej|
Korjakija Korj|k-j|

English Ekalipi
London Lndn
West Midlands V\s-t medlan-ds
Greater Manchester G-r\Ŧr m@nc\s-tr
West Yorkshire V\s-t yöks-hr
Kent K\n-t
Merseyside Mrzes|ed
Essex \s-s\k-s
South Yorkshire SÅth yök-shr
Hampshire H@mshr
Surrey Sr-ree
Tyne and Wear T|en @n-d v\ar
Hertfordshire Hr-tfr-dshr
Lancashire L@n-k|shr
Nottinghamshire Nöt-ten-gms-hr
Cheshire c\s-hr
Staffordshire S-t@f-fr-ds-hr
Derbyshire D|bes-hr
Norfolk Nöfak
West Sussex V\s-t sas-s\k-s
Northamptonshire Nor-Ŧ-h@mp-tnshr
Oxfordshire Ok-sfor-ds-hr
Devon D@van
Suffolk Sf-fak
Lincolnshire Len-kns-hr
Gloucestershire G-lös-trshr
Leicestershire L\s-trs-hr
Cambridgeshire K\mb-rejs-hr
East Sussex Es-t s-s\k-s
Durham Dr-hm
Bristol B-restl
Warwickshire Vöre-ks-hr
Buckinghamshire Bken-ghm-shr
North Yorkshire NörŦ-h yöks-hr
Bedfordshire B\dfr-ds-hr/td>
Cumbria Km-brey|
Somerset Smrs\t
Cornwall Kör-nvö|l
Wiltshire Vel-ts-hr
Shropshire S-hrops-hr
Leicester L\s-tr
Worcestershire Wuus-trs-hr
Kingston upon Hull Ken-gs-tn upon hl-l
Plymouth P-LemŦ-h
Stoke-on-Trent S-tok ön t-r\n-t
Derby D|rbee
Dorset Dors\t
Nottingham Not-ten-ghm
Southampton SÅđ@mptn
Brighton and Hove B-r|etn @n-d hÅw
Herefordshire Hrfr-ds-hr
Northumberland Nor-đmbrln-d
Portsmouth Por-t-smŦ-h
East Riding of Yorkshire Es-t R|Yden-g öf yökshr
Luton Lutn
Swindon S-wendn
Southend-on-Sea S|uŦ-h\n-d ön see
York yor-k
South Gloucestershire S|uŦ-h g-löstrs-hr
Milton Keynes Mel-tn k\yn-s
Bournemouth Br-nmaŦ-h
North Somerset NörŦ-h smrs\t
Warrington Wör-ren-gtn
Peterborough Petrb-r|h
Reading r\d-deng
Blackpool B-l@kpuul
North East Lincolnshire NörŦ-h es-t len-kns-hr
Middlesbrough Med-dlsb-roh
Stockton-on-Tees S-toktn ön tes
Blackburn with Darwen B-l@kbr-n weŦ-h d|rw\n
Torbay Torb\
Poole Puul
Windsor and Maidenhead Wen-dzr @n-d m\dnh\d
North Lincolnshire NörŦ-h len-kns-hr
Bath and North East Somerset B|th @n-d nörŦ-h es-t smrs\t
Slough S-löh
Halton H|l-tn
Isle of Wight |el öf w|et
Bracknell Forest B-r@kn\l for\s-t
Hartlepool H|r-tlpuul
Darlington D|rlen-gtn
West Berkshire W\s-t brks-hr
Redcar and Cleveland r\dk|r @n-d k-levln-d
Wokingham Woke-ngm
Rutland Rtln-d

English Ekalipi
Alberta A@lb-rt|
Labrador L@b-r|dor
New Brunswick Neu B-rnsvek
Nova Scotia Now| S-kotey|
North West Terr Nor-Ŧ-h v\s-t tr-r
Prince Edward Is. P-re-ns edv-rd
Saskatchewen S|s-ktc\v\n
British Columbia B-retes-h Kol-mbe|
Manitoba M@netob|
Newfoundland Neuf-ndl@n-d
Nunavut Nun|wŦ
Ontario ö-nt|reo
Quebec K-yub\k
Yukon Yukon

English Ekalipi
Ashmore and Cartier Islands A@s-hmor @n-d K|rteyr |yl@n-d
Australian Antarctic Territory ås-tr\lean A-nt|rtek Ter-retree
Australian Capital Territory ås-tr\lean K@petl Ter-retree
Christmas Island K-hres-tms |yl@n-d
Cocos (Keeling) Islands Kokos (Kele-ng) |yl@n-d
Coral Sea Islands Korl Se |yl@n-d
Heard Island and McDonald Islands H-rd |yl@n-d @n-d M@kdon-ld |yl@n-d
Jervis Bay Territory Jrwes B\ Ter-retree
New South Wales Neu S|ut-h V\l-s
Norfolk Island Norfo-lk |yl@n-d
Northern Territory Nort-hn Ter-retree
Queensland K-veen |yl@n-d
South Australia S|ut-h Ås-tr\le|
Tasmania Ŧ-sm|ney|
Victoria We-ktorey|
Western Australia W\s-tr-n Ås-tr\le|

English Ekalipi
Balochistan Bluces-t|n
Khyber Pakhtunkhwa Kh|br Pkh-tu-nkhv|
Punjab P-nj|b
Sindh Se-nd-h
Capital Territory K@petl Ter-retree
Tribal areasn T-r|ybl Eerey|s
Azad Kashmir Az|đ K|s-hmer
Gilgit–Baltistan Gelget B|lte-s-Ŧ|n

English Ekalipi
Central S\nt-rl
Eastern Ees-t-rn
North Central Nor-t-h S\nt-rl
Northern Nor-t-hr-n
North Western Nor-th V\st-rn
Sabaragamuwa Sb|r|g|muv|
Southern S|u-t-hrn
Uva Uv|
Western V\-st-rn

English Ekalipi
Barisal B@rezl
Chittagong Cet-t|go-ng
Dhaka D-h|k|
Khulna K-huln|
Mymensingh M|ym\nse-ng-h
Rajshahi R|js-h|he
Rangpur R-ngpur
Sylhet S|yl\t

English Ekalipi
Tōkyō Tokyo
Kanagawa K-n@gv|
Ōsaka Osk|
Aichi Δc-he
Chiba C-heb|
Hyōgo H-yogo
Saitama SΔŦm|
Hokkaidō Hok-k|edo
Fukuoka Fukök|
Shizuoka Sezök|
Hiroshima Heros-hem|
Kyōto K-yoŦo
Ibaraki Eb-r|ke
Miyagi Mey|ge
Niigata Neg|t|
Tochigi Tocege
Nagano Ng|no
Okayama Ok|y|m|
Gumma Gm-m|
Mie Me
Fukushima Fukus-hem|
Gifu Gehu
Yamaguchi Y|m|guce
Kagoshima K|gos-hem|
Kumamoto kum|moto
Ehime Aheme
Nagasaki N|g|s|ke
Okinawa Okenw|
Aomori ömore
Nara N|r|
Yamagata Ym|g|Ŧ|
Ishikawa Es-hk|w|
Ōita öŦ|
Iwate Ew|Ŧ|
Shiga S-heg|
Toyama Toy|m|
Miyazaki Mey|z|ke
Akita A@keŦ|
Wakayama WK|Y|M|
Fukui FUKUee
Kagawa KG|W|
Tokushima Tokus-hm|
Saga S|g|
Kōchi Kocee
Shimane S-hem|n\
Yamanashi Y|m|n|s-he
Tottori ToŦ-Ŧore

English Ekalipi
Schleswig-Holstein S-hl\weg-hols-h-t|en
Hamburg H|mburg
Bremen B-r\m\n
Mecklenburg-Vorpommern M\k-kl\nbur-g förpom-m\r-n
Berlin Brlen
Brandenburg B-r@n-d\nbur-g
Niedersachsen Nedrs|k-z\n
Sachsen-Anhalt S|k-z\n |nh|l-t
Nordrhein-Westfalen Nor-dr-h|en w\s-tfy\l\n
Hessen H\s-s\n
Thüringen Ŧ-hyuren-g\n
Sachsen S|k-z\n |nh|l-t
Rheinland-Pfalz R-h|enl|n-t p-fy\lz
Saarland Z||rl|n-t
Bayern B\yr-n
Baden-Württemberg B|d\n Wyurt-t\mburg

English Ekalipi
Municipalities
Aabenraa @b\nr|
Aalborg öLBORG
Aarhus/td> öHUS
Albertslund @lbr-ts-lnt
Allerød @l-lowl
Assens Asö
Ballerup B\lgu
Billund Bel-lh
Bornholm Bhöl-m
Brøndby B-rondbee
Brønderslev B-rondrs-l\v
Copenhagen kop\n-hgn
Dragør D-r@gr
Egedal Eđ\
Esbjerg Esbe|
Faaborg-Midtfyn F|bö medtf|en
Fanø F@no
Favrskov F|vrs-kö
Faxe Fksen
Fredensborg F\k
Fredericia F-r\drse|
Frederiksberg F-r\d\rek-sbrg
Frederikshavn F-r\d\reks-hön
Frederikssund F-r\d\rek-s-snd
Furesø Fur\k-sö
Gentofte G\ns-toft
Gladsaxe G-l\ds|k-se
Glostrup G-lust-rop
Greve G-r\v
Gribskov G-rebs-kö
Guldborgsund Gulborgs-nd
Haderslev H|drs-l|w
Hedensted H\d\-ns-t\d
Herlev Hrl\w
Herning Hrne-ng
Hillerød Hel-lrod
Hjørring Y|e-ng
Holbæk Hölbeek
Holstebro Hol\-sŦeb-ru
Horsens Hors\-ns
Hvidovre W|đö
Høje-Taastrup Hoj\ T|s-trp
Hørsholm Hos-hlom
Ikast-Brande Ek|s-t B-r@n-d
Ishøj Es-hoy
Jammerbugt J@m-mrbg-st
Kalundborg K|lun-dborg
Kerteminde Ketrm|e-nd/td>
Kolding Kolde-ng
Køge Kogee
Langeland L|gel@n-d
Lejre L\zr\
Lemvig L\mweg
Lolland Lol-l@n-d
Lyngby-Taarbæk L-y|ngee Ŧ|rb\k
Læsø L\su
Mariagerfjord M|y|f-yö
Middelfart Med-dlf|rŦ
Morsø Morsö
Norddjurs Norđ-đjurs
Nordfyn Nordf|en
Nyborg N|yborg
Næstved N\stevd
Odder Od-dr
Odense Od\n-s
Odsherred Ods-hr-rd
Randers R@ndrs
Rebild Rebel-d
Ringkøbing-Skjern Re-nkbee-ng S-kjrn
Ringsted Re-ngs-t\d
Roskilde Rok-s-hed
Rudersdal Ruđr-sđ@l
Rødovre Rodö
Samsø S@msö
Silkeborg Sel-kbörg
Skanderborg S-k@ndrbörg
Skive S-kev
Slagelse S-l\e-ls
Solrød S-hol-hđ
Sorø Soro
Stevns S-tevns
Struer S-tuer
Svendborg S-wenbö
Syddjurs S-h\juars
Sønderborg S-h\nbö
Thisted T-hest\d
Tårnby Ŧonbee
Tønder Ŧ-renö
Vallensbæk W@l-l\n-sbeek
Varde W|rd\
Vejen Wej\n
Vejle W|yl\
Vesthimmerland W\s-tem-mrl@n-d
Viborg Webö
Vordingborg Vorden-gborg
Ærø \hoy

Cities

English Ekalipi
Mumbai Mum-baee
Delhi(Dilli) Ɖel-lee(Ɖel-lee)
Bangalore(Bengaluru) B@n-gloar(B\n-gaφuru)
Hyderabad HΔyđ-rābāđ
Chennai C\n-naee
Ahmedabad Ahmđābāđ
Surat Suraŧ
Kolkata Kolkŧ-ŧā
Pune Puл\
Jaipur Jypur
Lucknow Lk-hnå
Kanpur Kānpuur
Nagpur Nāgpuur
Visakhapatnam Wes-hāk-hāptлm
Indore Enđår
Thane T-hāл\
Bhopal B-hopāφ
Pimpri-Chinchwad Pe-mp-ree C-he-nčwd
Patna Ptлā
Vadodara Wdođrā
Ghaziabad G-hāzeyābāđ
Ludhiana Lud-heyānā
Coimbatore Koemøbŧuur
Agra Āg-rā
Madurai Mđurāee
Nashik Nās-hek
Faridabad Fređābāđ
Meerut Meert-h
Rajkot Rājkot
Kalyan-Dombivali Kāl-yāл Dom-bewlee
Vasai-Virar Wsaee Werār
Varanasi Wārāлsee
Srinagar S-hrengr
Aurangabad Årn-gābāđ
Dhanbad D-hānbāđ
Amritsar Am-reŧsr
Navi Mumbai Nawe Mum-baee
Allahabad Al-lhābāđ
Ranchi Rān-cee
Howrah Håwdā
Jabalpur Jblpuur
Gwalior G-wāleyr
Vijayawada Wejywādā
Jodhpur Jođ-hpuur
Raipur Rāypuur
Kota Kotā
Guwahati Guwāhatee
Chandigarh Can-đegd-h
Thiruvananthapuram Ŧeruwan-ŧapuram
Solapur Solāpuur
Hubballi-Dharwad Hub-baφee Ɖ-hārwād
Tiruchirappalli Ŧerucerāpl-lee
Bareilly Br\l-lee
Moradabad Morāđābāđ
Mysore M-hΔsuur
Tiruppur Ŧerup-puur
Gurgaon Gudgā-nw
Aligarh Alegd-h
Jalandhar Jalanđ-hr
Bhubaneswar B-hubn\s-h-wr
Salem S\lm
Mira-Bhayandar Merā B-hāyn-đr
Warangal Wrān-gl
Guntur Gun-tuur
Bhiwandi B-hewn-dee
Saharanpur Sāhrāлpuur
Gorakhpur Gorak-hpuur
Bikaner Bekān\r
Amravati Amrāwŧee
Noida Nöydā
Jamshedpur Jms-h\đpuur
Bhilai B-helaee
Cuttack Kt-tk
Firozabad Ferozābāđ
Kochi Kocee
Bhavnagar B-hāwngr
Dehradun Ɖ\hrāđun
Durgapur Ɖur-gāpuur
Asansol Asnsol
Nanded Nān-đ\d
Kolhapur Kol-hāpuur
Ajmer Ajm\r
Gulbarga Gulbar-gā
Jamnagar Jāmngr
Ujjain Uj-jΔn
Loni Loлee
Siliguri Selegudee
Jhansi Zān-se
Ulhasnagar U-l-hāsngr
Jammu Jm-muu
Sangli-Miraj & Kupwad Sān-glee merj kupwād
Nellore N\l-lor
Mangalore mn-gφuru
Erode Erod
Belgaum B\φgāv
Ambattur A-mbŧ-ŧuur
Tirunelveli Ŧerun\w\lee
Malegaon Māl\gāw
Gaya Gyā
Jalgaon Jφgāw
Udaipur Uđypuur
Maheshtala Mh\s-h-ŧlā
Davanagere đāwлgeree
Kozhikode Koφekod
Akola Akolā
Kurnool Kurnuul
Rajpur Sonarpur Rājpuur sonārpuur
Rajahmundry Rājāhmand-ree
Bokaro Bokāro
South Dumdum Såt-h dmdm
Bellary Bl-lree
Patiala Pteyāla
Gopalpur Gopālpuur
Agartala Agrŧālā
Bhagalpur B-hāglpuur
Muzaffarnagar Muzf-frngr
Bhatpara B-hātpārā
Panihati Pneehātee
Latur Laŧuur
Dhule D-huφ\
Tirupati Ŧerupŧee
Rohtak Rohtk
Korba Kor-bā
Bhilwara B-helwārā
Berhampur Br-hāmpuur
Muzaffarpur Muzf-frpur
Ahmednagar Ahmđngr
Mathura Mŧ-hurā
Kollam Koφ-φM
Avadi Awdee
Kadapa Kd-pā
Kamarhati Kāmārhāŧee
Bilaspur Belāspuur
Shahjahanpur S-hāhjānpur
Satara Sāŧārā
Bijapur Bejāpuur
Rampur Rāmpuur
Shivamogga S-hewāmog-gā
Chandrapur Cn-đ-rpuur
Junagadh Junāgd-h
Thrissur Ŧ-res-suur
Alwar A-lwār
Bardhaman B-rd-hmān
Nizamabad Nezāmābāđ
Parbhani Prb-hлee
Tumkur Tumkur
Khammam K-hām-mm
Ozhukarai Öφukrāee
Bihar Sharif Behār s-href
Panipat Pānepŧ
Darbhanga Ɖrb-hn-gā
Bally B@l-lee
Aizawl Δzāwl
Dewas D\wās
Ichalkaranji Ečlkrn-jee
Karnal K-rnāl
Bathinda Bt-hen-dā
Jalna Jālnā
Barasat Barāsŧ
Kirari Suleman Nagar Kerāre ul\mān Ngr
Purnia Pu-rneyā
Satna Sŧnā
Mau
Sonipat Sonepŧ
Farrukhabad Fr-ruk-hābāđ
Sagar Sāgr
Rourkela Rårk\lā
Durg Ɖur-g
Imphal Ee-mp-hāφ
Ratlam Rŧ-lām
Hapur Hāpuur
Anantapur An-n-ŧpuur
Arrah Ar-rāh
Karimnagar Kremngr
Ramagundam Rāmagun-dm
Etawah Eeŧāv
Ambernath Am-brnāŧ-h
North Dumdum Nörŧ-h dmdm/td>
Bharatpur B-hārŧpuur
Begusarai B\gusrāee
New Delhi N-Yuu Ɖ\l-he
Gandhidham Gān-đ-heđ-hām
Baranagar Bārāngr
Tiruvottiyur Ŧeruwot-teyr
Puducherry Puduc\r-ree
Sikar Sekār
Thoothukudi T-huut-hukudee
Rewa R\wā
Mirzapur Mer-zāpuur
Raichur Rāycuur
Pali Pāle
Vijayanagaram Wejayngrm
Katihar Ktehār
Haridwar Hređ-wār
Sri Ganganagar S-hre Gn-gāngr
Karawal Nagar Kārāwāl Ngr
Eluru Y\luruu
Panji Pлjee

English Ekalipi
New York N-yu yör-k
Los Angeles Lös \ngl-s
Chicago S-hekāgo
Houston Hös-tn
Philadelphia Felād\lfeā
Phoenix Fenek-s
San Antonio Sn @n-toneo
San Diego Sn Dego
Dallas D@l-lās
San Jose Sn hoz\
Austin Ös-ten
Jacksonville J@k-snwel
San Francisco Sn f-rānses-ko
Indianapolis E-ndeynpoles
Columbus Kol-mbs
Fort Worth For-t vrt-h
Charlotte Cārlot-t
Detroit Det-röet-t
El Paso elpāso
Seattle S\t-tl
Denver D\nvr
Washington Wös-hen-gtn
Memphis M\mfes
Boston Bös-tn
Nashville N@s-hvel-l\
Baltimore Bāltemor
Oklahoma City Oklāhomā sete
Portland Por-tl@n-d
Las Vegas Lās v\gās
Louisville[ Lueswel-l\
Milwaukee Melvåkee
Albuquerque A@lbk-yurk-yu
Tucson ŧ-skon
Fresno F-r\sno
Sacramento S@krām\-nto
Long Beach Löng beec
Kansas City K@nsas sete
Mesa M\sā
Atlanta A@tlā-ntā
Omaha Omāhā
Colorado Springs Kölr@do S-prengs
Raleigh Raleigh
Miami Meāme
Oakland ökl-nd
Minneapolis Men-nepoles
Tulsa ŧulsā
Cleveland K-l\vl@n-d
Wichita Vecetā
New Orleans N-yu örl-ns
Arlington Arlen-gtn
Bakersfield B\krsfe-ld
Tampa T@m-pā
Aurora Årorā
Honolulu Honolulu
Anaheim Anāh\m
Santa Ana S-ntā ānā
Corpus Christi Korps K-reste
Riverside Reversāed
St. Louis St. Lues
Lexington Lek-zengtn
Pittsburgh Pet-tsbur-g-h
Stockton S-toktn
Anchorage @ncor\g
Cincinnati Sensen-nāte
Saint Paul S\-nt Pål
Greensboro G-reensboro
Toledo Tol\do
Newark N\wār-k
Plano P-l@no
Henderson He-ndrsn
Lincoln Le-nkoln
Orlando Orl@n-do
Jersey City Jrsee sete
Chula Vista Culā ves-tā
Buffalo Bf-f@lö
Fort Wayne Fo-rt Wāen
Chandler C@n-dlr
St. Petersburg St. Petr-sburg
Laredo Lār\do
Durham Drh@m
Irvine Arvāen
Madison M@desn
Lubbock Lbök
Gilbert Gelb-rt
Winston–Salem Wen-stn Sāl\m
Glendale G-l\nd\l
Reno R\no
Hialeah Hāyleyā
Garland Grl@n-d
Chesapeake Cspek
Irving Arvāe-ng
North Las Vegas Nört-h Lās V\gās
Scottsdale S-kotd\l
Baton Rouge B@tn Ruj
Boise Boes
San Bernardino Sn Brnārdeno
Birmingham Brme-ng-hm
Spokane S-pokn\
Rochester Roc\s-tr
Modesto Möd\-stö
Des Moines D\s Mones
Oxnard ök-snārd
Tacoma ŧokomā
Fontana Font@nā
Fayetteville F\et-tvel-l
Moreno Valley Mor\no W@l-lee
Columbus Kol-mbs
Huntington Beach H-nte-ngtn Beec
Yonkers Yönkrs
Montgomery Mon-tgomree
Glendale G-l\nd\l
Shreveport S-h-r\vpor-t
Akron @k-ron
Little Rock Let-tl Rok
Amarillo @mrel-lö
Augusta Ågs-tā
Mobile Mobāel
Grand Rapids G-r@n-d R@peds
Salt Lake City Söl-t L\k Sete
Huntsville H-ntsvel-l\
Tallahassee Tl-lāhās-see
Grand Prairie G-r@n-d P-r\ree

Country Russian Langauge Ekalipi
Moscow Москва Mos-kö
Saint Petersburg Санкт-Петербург S\n-t Petrs-bur-g
Novosibirsk Новосибирск Novāseberes-k
Yekaterinburg Екатеринбург Yākātre-nbur-g
Nizhny Novgorod Нижний Новгород Nez-nee nöwgrāđ
Samara Самара Smārā
Omsk Омск Oms-k
Kazan Казань kzān
Chelyabinsk Челябинск C\lāybens-k
Rostov-on-Don Ростов-на-Дону Rsŧö ön đnuu
Ufa Уφа Ufā
Volgograd Волгоград Volg-g-rāŧ
Perm Пермь Perm
Krasnoyarsk Красноярск K-rsnöyārs-k
Voronezh Воронеж Worones-h
Saratov Саратов sārāŧw
Krasnodar Краснодар k-rāsnāđār
Tolyatti Тольятти ŧlyācee/td>
Izhevsk Ижевск Ez\vs-k
Ulyanovsk Ульяновск Ulyānöws-k
Barnaul Барнаул Brnöl
Vladivostok Владивосток V-lāđevös-tok
Yaroslavl Ярославль Yārās-lāvl
Irkutsk Иркутск Erkuts-k
Tyumen Тюмень ŧ-yum\n
Khabarovsk Хабаровск K-hbröws-k
Makhachkala Махачкала Mk-hees-hekvā
Orenburg Оренбург Ar\nbur-g
Novokuznetsk Новокузнецк Novokuzne\s-k
Kemerovo Кемерово K\m\rovā
Ryazan Рязань Rezāen
Tomsk Томск ŧöms-k
Astrakhan Астрахань Āst-rāheen
Penza Пенза Pe\n-zā
Naberezhnye Chelny Набережные Челны N@b-r\znāee culnee
Lipetsk липецк Lepe\ts-k
Tula Тула ŧulā
Kirov Киров Keröv
Cheboksary Чебоксары C\bök-srya
Kaliningrad Калининград Klāeene-n-g-rāđ
Bryansk Брянск B-rāyāns-k
Kursk Курск Kurs-k
Ivanovo Иваново Ewnöv
Magnitogorsk Магнитогорск Mg-netogors-k
Ulan-Ude Улан-Удэ Ulān-Uđ\
Tver Тверь ŧ-w\r
Stavropol Ставрополь S-tāw-rāpuul
Nizhny Tagil Нижний Тагил Neznee ŧgel
Belgorod Белгород Belgrđ
Arkhangelsk Архангельск Arhāng\ls-k

English Ekalipi
Bath b\ŧ-h
Birmingham brmen-g-ham
Bradford b-r@dfor-d
Brighton & Hove b-rāytn @n-d h\v
Bristol B-res-tl
Cambridge k@m-b-reeg
Canterbury k@ntrb-ree
Carlisle kālāel
Chelmsford C@m-sfor-d
Chester C\s-tr
Chichester Čec\s-tr
Coventry Köv\n-t-ree
Derby Dr-bee
Durham Durh@m
Ely El\
Exeter \k-s\tr
Gloucester G-lös-tr
Hereford H@r\fr-d
Kingston upon Hull Ken-gs-tn apön hl-l
Lancaster L@nkās-tr
Leeds Leed-s
Leicester L\s-tr
Lichfield Lecfel-d
Lincoln Len-kn
Liverpool Leevrpuul
Manchester M@nc\s-tr
Newcastle upon Tyne N-yukās-tl apön tāen
Norwich Nörwec
Nottingham Nöt-ten-hm
Oxford Ök-sfrd
Peterborough Petrborā
Plymouth P-l\mt-h
Portsmouth Port-sm\t-h
Preston P-r\s-tn
Ripon Rep-hn
Salford Solfr-d
Salisbury S@lesb-ree
Sheffield S-h\f-fel-d
Southampton Såuŧ-h@m-ptn
St Albans St. Ob\n-s
Stoke-on-Trent S-tok ön T-r\n-t
Sunderland Sun-drl@n-d
Truro Ŧ-ruro
Wakefield W\kfel-d
Wells V\l-ls
Westminster V\s-tmenes-tr
Winchester Wenc\s-tr
Wolverhampton Volvorh@m-p-tn
Worcester Vörc\s-tr
York Yör-k
Scottish Cities S-köt-tes-h Setes
Aberdeen @br-deen
Dundee Dn-dee
Edinburgh Edenbrāg-h
Glasgow G-lāsg-lo
Inverness En-vn@s-s
Perth Part-h
Stirling Strle-ng
Welsh Cities Wel-s-h Cities
Bangor B@n-gr
Cardiff Kārd\f-f
Newport N-yupor-t
St Asaph St. @s\f
St David's St. D\ved-s
Swansea S-wān-z\
Northern Irish Cities Nörđn āyres-h setes
Armagh @rmāg-h
Belfast B\lfās-ŧ
Londonderry Ln-dnd\r-ree
Lisburn Lesbr-n
Newry N-yuaree

HeadLines

* Esakal.com

Pāl-yān-c-yā ɉdлg-hdлeeč\ pālkān-smor āv-hān

पाल्यांच्या जडणघडणीचे पालकांसमोर आव्हान

* BBC.com

EU @n-d Cāynā reduf-f T-rm-p

EU and China rebuff Trump

* Bhaskar.com

Mhārās-ht-ra m\-n phlee bār kāsān hdŧāl pr, tΔ-nkro-n s\ đud-h sdk pr bhāyā

महाराष्ट्र में पहली बार किसान हड़ताल पर, टैंकरों से दूध सड़क पर बहाया

* Esakal.com

Ɖ-huφ-yāŧuun prrāj-yāŧeel đuđ-hāc\ t@n-kr prŧwl\

धुळ्यातून परराज्यातील दुधाचे टॅंकर परतवले

* BBC.com

Desm\ @z T-rm-p segnl-s \k-zet f-röm @k-kör-d

Dismay as Trump signals exit from accord

* Bhaskar.com

P\res k-lāem\t deel m\-n B-hārŧ Ceen pr sk-h-ŧee nhee-n: T-rm-p ; US smzåŧ\ s\ bāhr

पेरिस क्लाइमेट डील में भारत-चीन पर सख्ती नहीं: ट्रम्प; US समझौते से बाहर

* Esakal.com

Nās-hekmđ-h-y\ wād-hlee s-h\ŧkree sm-pācee đ-hg

नाशिकमध्ये वाढली शेतकरी संपाची धग

* BBC.com

For kn-t-rez kt lenk-s weŧ-h Dohā

Four countries cut links with Doha

* Bhaskar.com

JST s\ jud\ āpk\ hr swal kā jwāb hΔ ser-f ā mes-d köl

जीएसटी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब है सिर्फ 1 मिस्ड कॉल

* Esakal.com

Rāj-yāŧ bhuŧån-s-h t-hekāлee 'Bn-đ' s-hān-ŧøŧ\ŧ; w-ywhār ŧ-hn-dāwl\

राज्यात बहुतांश ठिकाणी 'बंद' शांततेत; व्यवहार थंडावले

* BBC.com

M\t def\n-d-s d-röp-pen-g \nk-wā\ree en-tu @t-t@kr

Met defends dropping inquiry into attacker

* Bhaskar.com

Köng-r\s kee meeten-g āj, Rāhul ko pār-tee p-r\sed\n-t bnān\ pr ho skŧee hΔ cr-cā

कांग्रेस की मीटिंग आज, राहुल को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने पर हो सकती है चर्चा

* Esakal.com

S-h\ŧkr-yān-nā hmeeb-hāwāca sårk-s-hл meφāla, ŧr ŧmča kāy đuk-hla?

शेतकऱयांना हमीभावाचं संरक्षण मिळालं, तर तुमचं काय दुखलं?

* BBC.com

T-rm-p argez Arb yunetee en köl-l tu Såđee Ar\beyā-z ken-g Slmān

Trump urges Arab unity in call to Saudi Arabia's King Salman

* Bhaskar.com

Yogee srkār kesāno-n k\ kr-j māfee kā pΔsā julāee k\ an-ŧ ŧk bΔ-nko-n m\-n phun-cā đ\gee

योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी का पैसा जुलाई के अंत तक बैंकों में पहुंचा देगी

* Esakal.com

Rāj-yāŧeel 476 mhāweđ-yāly\ k@s-hl\s

राज्यातील 476 महाविद्यालये कॅशलेस

* BBC.com

Wotr-s tu go đ pol-l-s

Voters to go to the polls

* Bhaskar.com

IND vs SL mΔc āj, B-hārŧ jeeŧā ŧo s'meefāenl m\-n \n-t-ree

IND vs SL मैच आज, भारत जीता तो सेमीफाइनल में एंट्री

* Esakal.com

Sur-yāc-yā đes-h\n\ jgāŧeel phel-yā mohem\s 'nāsā' sj-ja

सूर्याच्या दिशेने जगातील पहिल्या मोहिमेस 'नासा' सज्ज

* BBC.com

UK s\t för hn-g pār-lem\n-t

UK set for hung parliament

* Bhaskar.com

T-rm-p es mheen\ k\ āk-her m\-n kr\n-g\ mođee kee m\jwānee: US för\n menes-t-ree

ट्रम्प इस महीने के आखिर में करेंगे मोदी की मेजबानी: US फॉरेन मिनिस्ट्री

* Esakal.com

48 ŧāsān-ŧ mđ-h-ya Mhārās-h-trāŧ musφđ-hār pāwsācee s-hk-yŧā

48 तासांत मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्‍यता

* BBC.com

M@k-rön pār-tee s\t för beg pār-lem\n-t-ree ween

Macron party set for big parliamentary win

* Bhaskar.com

Behār k\ sāŧ-h UP m\-n cunāw krwa l\-n , đ\k-hŧ\ hΔ-n kån jeeŧŧā hΔ: Neeŧees-h

बिहार के साथ UP में भी चुनाव करवा लें, देखते हैं कौन जीतता है: नीतीश

* Esakal.com

Don-grāwr fulwel\ āmrāeec\ n-nđnwn

डोंगरावर फुलविले आमराईचे नंदनवन

* BBC.com

Pnāmā kt-s tāez weŧ-h TΔwān en f\vr öf Cāenā

Panama cuts ties with Taiwan in favour of China

* Bhaskar.com

BΔ-nk År Beemā km-pneyo-n ko hr rāj-y m\-n kārānā pd\gā GST Rjes-t-r\s-hn

बैंक और बीमा कंपनियों को हर राज्य में कराना पड़ेगा GST रजिस्ट्रेशन

* Esakal.com

Dās, celtān-muφ\ b-hukm-p hoŧ nāhee- B-hājpkduun p-rŧehl-lā

डास, चिलटांमुळे भूकंप होत नाही - भाजपकडून प्रतिहल्ला

* BBC.com

Ln-dn töwr b-lök fāyr: F-l\m-s engl-f G-reenf\l-l Töwr

London tower block fire: Flames engulf Grenfell Tower

* Bhaskar.com

Ceen kee mđđ s\ sen-đ-hu nđee pr dΔm bnā\gā PAK, B-hārŧ kr rhā hΔ werođ-h

चीन की मदद से सिंधु नदी पर डैम बनाएगा PAK, भारत कर रहा है विरोध

* Esakal.com

Kr-jmāfeeč\ s-h-r\y nk-kee koлāč\?

कर्जमाफीचे श्रेय नक्की कोणाचे?

* BBC.com

P-r\sed\n-t 'p-röbd för öbs-t-rk-s-hn öf Js-tes'

President 'probed for obstruction of justice'

* Bhaskar.com

Ss-ŧ\ g-hr k\ ley\ p-rāew\t bel-dr-s ko ɉmeen đ\gā k\n-đ-ra, håsen-g d-rāf-t ŧΔyār

सस्‍ते घर के लिए प्राइवेट बिल्‍डर्स को जमीन देगा केंद्र, हाउसिंग ड्राफ्ट तैयार ...

* Esakal.com

"B-hārŧ Sen-gāpuur' mΔŧ-reemuφ\ Ceen As-ws-ŧ-h

"भारत-सिंगापूर' मैत्रीमुळे चीन अस्वस्थ !

* BBC.com

Töwr wek-tem-s m\ n\vr be āyd\n-tefāed

Tower victims 'may never be identified'

* Bhaskar.com

GST: Ks-tmr-s ko fāyđā nhee-n đeyā ŧo bel-dr pr hogee kārwāāee- srkār

GST: कस्टमर्स को फायदा नहीं दिया तो बिल्डर पर होगी कार्रवाई- सरकार

* Esakal.com

Ke-jmāfeečā b-hār rāj-yānwrč

कर्जमाफीचा भार राज्यांवरच

* BBC.com

M@n dāez @z v@n het-s pedes-t-rean-s

Man dies as van hits pedestrians

* Bhaskar.com

Māŧā peŧā k\ ley\ ldkeyo-n kā p-yār ko kur-bān krnā b-hārŧ m\-n ām bāŧ: SC

माता-पिता के लिए लड़कियों का प्यार को कुर्बान करना भारत में आम बात: SC

* Esakal.com

Ɖon lāk-h s-ws-ŧ g-hrān-sāt-hee ārk-s-hл

दोन लाख स्वस्त घरांसाठी आरक्षण

* BBC.com

US s-tudn-t s\n-t hom f-röm Nör-ŧ-h Koreyā dāez

US student sent home from North Korea dies

* Bhaskar.com

S\n-t-rl yā s-t\t tΔk-s cukān\ k\ kāgjāŧ hΔ-n ŧo JST m\-n puurā k-r\det mel\gā

सेंट्रल या स्टेट टैक्स चुकाने के कागजात हैं तो जीएसटी में पूरा क्रेडिट मिलेगा

* Esakal.com

Āŧā 's-huđ-hal\k-hn t-h\wā mobāel' mđ-h-y\

आता ‘शुद्धलेखन ठेवा मोबाईल’मध्ये

* BBC.com

Såđee ken-g-s sn Moham-mđ ben Slmān ez n-yu k-rån p-ren-s

Saudi king's son Mohammed bin Salman is new crown prince

* Bhaskar.com

Anel Kum-bl\ k\ bāđ bn\gā teem En-deyā kā koc? Y\ hΔ-n 5 đāw\đār

अनिल कुंबले के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का कोच? ये हैं 5 दावेदार

* Esakal.com

Kr-nātkmđ-h-y\ s-h\ŧkr-yānā kr-ɉmāfee

कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

* BBC.com

Des-t-rk-s-hn öf al-Nuree Mös-k-yu 's-howz IS defet\d

Destruction of al-Nuri mosque 'shows IS defeated'

* Bhaskar.com

Rās-h-t-rpŧee cunāw : Kowen-đ k\ spor-t m\-n JDU , Wepk-s-h kee meeten-g m\-n nhee-n hogee s-hāmel

राष्ट्रपति चुनाव: कोविंद के सपोर्ट में JDU, विपक्ष की मीटिंग में नहीं होगी शामिल

* Esakal.com

Ujw-yā wecārwn-ŧānc-yā ab-hāwāc\ \l w\gφ\ neđān

उजव्या विचारवंतांच्या अभावाचे एक वेगळे निदान

* BBC.com

UK öf-fr-s ön EU setezn-s a guud s-tār-t, s\z Mrk\l

UK offer on EU citizens a good start, says Merkel

* Bhaskar.com

Meerā Kumār k\ ān\ s\ keŧnā bđl\gā rās-ht-rpŧe cunāw kā gлeŧ, 4 p-wāen-t

मीरा कुमार के आने से कितना बदलेगा राष्ट्रपति चुनाव का गणित, 4 प्वाइंट