Misc


Songs

1. Kids Marathi Rhyme

A. Yere Yere Pawsa - Yλrλ Yλrλ Pāwsā

yλrλ yλrλ pāwsā,

ŧulā đλŧo pΔsā,

pΔsā zālā k-hotā,

pås ālā mot-hā,

yλ g yλ g sree, māzλ mdkλ b-hree,

sr ālee đ-hāun,

mdkλ gλlλ wāhun

2. Kids English Rhyme

B. Jack and Jill - J@k @n-d jel-l

J@k @n-d jel-l wλn-t ap đe hel-l,

tu fλc a pλal öf wötr.

J@k fλl-l dāun @n-d b-rok hez k-rāun

@n-d jel-l kλm t-mblee-ng āftr

3. Kids Marathi Rhyme by Vasant Bapat

A. Bhavlee - B-hāwlee

Nač g nač b-hāwlee

Ŧulā đλuu pāwlee

B-hāwlee kut-hλ đ-hāwlee

Ām-hee nāhee pāhelee

B-hen-ŧeewr nāčŧλ

B-hāwleecee sāwlee

s-neha get be

B. Shodha Shodha - S-hođ-hā S-hođ-hā

Cen-čλčλ zād

zādācee fān-đee

fān-đeewr hup-p-yā

Hup-p-yācee s-hλpuut

Sh-ptālā zupkā

zupk-yāwr mun-gee

Mun-geec-yā ton-dāŧ k-hsk-hs đāлā

S-huur asāl ŧr s-hođ-huun āлā

C. Lgin - Lgeen

Ɖāđāča lgeen

Δteeŧ bg-heen

Ɉreecλ topdλ

Nwλ nwλ kpdλ

Aŧ-ŧr lāweenλ

Pλd-hā k-hāeen

Āɉobān-nā

Pān đλeen

nween vhenee

lām-buun pāheen

D. Bakshes Bakshes - Bk-s-hes Bk-s-hes

Rānāŧlā don-gr

Don-grāwr zādee

Zādeeŧlee ɉāφee

Ɉāφeelā kātλ

Kāt-yān-ŧ ceŧ-ŧā

Cāt-t-yāwr t-hepkλ

T-hepk-yāwr ekā mun-gφā b-hāuu

D-hruun āāлāl ŧr bk-s-hes đλuu

4. Poem by Prasad Bhide

A. Balpan - Bālpл

Āyus-h-yāc-yā wφлāwr māgλ bg-huu pāhŧo

Āɉ māza bālpл nw-yāna ɉguu pāhŧo

Bālpлee bābān-nee kλlλlλ lād pun-hā āt-hwuu pāhŧo,

Āɉ bābās-hee ŧeeč gt-tee kruu pāhŧo

Un-č udлārā pŧn-g mlā s-wp-nāŧ g-hλuun jāŧo,

Nw-yā s-wp-nāŧ pŧn-g udwāyčee ec-c-hā puree kruu pāhŧo.

Āɉ prŧ λkđā mg ɉāuu pāhŧo

Āee ājeečλ pāpλ āt-hwuun ŧ-hodā hāsuu pāhŧo,

nkφŧ pāлāwlλlλ ŧ-yān-čλ doφλ āɉ pusuu pāhŧo,

Āɉ pun-hā āee ājeeč-yā gos-hteeŧ hrwuu pāhŧo,

Āɉ prŧ λkđā mg ɉāuu pāhŧo

Shāφλŧl-yā mđ-hl-yā sut-teečā gn-đ-h punh-hā g-hλuu pāhŧo,

Db-yāŧ ren-gлāŧ pun-hā rmuu pāhŧo,

Nestŧ-yā mΔt-reečā hāŧ āɉ g-ht-t đ-hruu pāhŧo.

Āɉ prŧ λkđā mg ɉāuu pāhŧo

G-hrāpāsuun s-hāφλpr-yn-ŧ sārλ đews prŧ ɉguu pāhŧo,

Āɉ māza bālpл nw-yāna ɉguu pāhŧo

* Urdu Songs

https://www.youtube.com/watch?v=5ZUR92B-UzE

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

julfλ-n hΔ-n jΔsλ kānđ-hλ pλ bāđl zukλ huλ julfλ-n hΔ-n jΔsλ kānđ-hλ pλ bāđl zukλ huλ ān-k-hλ hΔ jΔsλ my kλ pyālλ b-hrλ huλ ms-Ŧee hΔ jes-mλ p-yλr kee Ŧum, wo s-hrāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

cλhrā hΔ jΔsλ zeel mλ ha-nsŦā huā kn-wl cλhrā hΔ jΔsλ zeel mλ ha-nsŦā huā kn-wl yā ĵen-đgee kλ sāĵ pλ c-hλdee hue gĵl jānλ bhār Ŧum kesee s-hāyr kā k-h-wāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho hon-t-ho-n pλ k-hλlŦee hΔ-n Ŧbas-sum ke bejleyā-n hon-t-ho-n pλ k-hλlŦee hΔ-n Ŧbas-sum ke bejleyā-n sjđλ Ŧum-hāree rāh mλ-n krŦee hΔ-n khkas-hā-n đuneyā Δ hus-n år es-h-k kā Ŧum hee s-hbāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

https://www.youtube.com/watch?v=x-zvSHzm8cs

bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm ksm cāhλ lλ lo k-huđā kee ksm bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm

hmāree gĵl hΔ , ŧs-swur ŧum-hārā ŧum-hārλ benā ab , nā jeenā hmārā ŧum-hλ yuu hee cāhλ-ngλ jb ŧk hΔ đm bhuŧ p-yār krtλn hΔ, tum ko snm

sāgr kee bāhö mΔ , måjλ hΔ jeŦnee hmko bhee Ŧumsλ , muhb-bŦ hΔ uŦnee kλ yλ bλkrāree nā ab hogee km

bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm ksm cāhλ lλ lo k-huđā kee ksm bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm

https://www.youtube.com/watch?v=R-_R1Gavwk0

āsmān , ŧλrā mλrā huā k-h-wāb kee trh đ-huā đ-huā āsmān , ŧλrā mλrā huā sā-ns kee trh ruān ruān ho jāΔ jhā tuu jāΔ pāΔ muzλ hee pāΔ sāΔ yh mλrλ hλ tuz mλn smāΔ

syeeyārā mΔ syeeyārā syeeyārā tuu syeeyārā seŧāro-n kλ jhā-n mλn melλ-ngλ ab yārā

tuu jo mela , to yu huā ho gyee puuree ađ-huree see đuā tu jo gyā , ŧo lλ gyā s-ng ŧλrλ mλrλ jeenλ kee hr wĵāh

ho jāΔ jhā tuu jāΔ pāΔ muzλ hee pāΔ sāΔ yh mλrλ hλ tuz mλn smāΔ

syeeyārā mΔ syeeyārā syeeyārā tuu syeeyārā seŧāro-n kλ jhā-n mλn melλ-ngλ ab yārā

https://www.youtube.com/watch?v=sTkb5myMUes

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

kāhλ bnāλ tuunλ mātee kλ puŧlλ đ-hrŧee yλ p-yāree p-yāree muk-hdλ yλ ujlλ kāhλ bnāλ tuunλ đuneyā kā k-hλlā jesmλ-n lgāyā jwānee kā mλlā gup-čup ŧmās-hā đλk-hλ , vāh rλ ŧλree k-huđāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāΔ kāhλko duneyā bnāΔ , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāΔ

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

ŧu b-hee ŧo ŧdpā hogā mn ko bnākr tuufā-n yλ p-yār kā mn mλ-n c-hupākr koee c-hwe ŧo hogee aāk-hö mλ-n ŧλree ā-nsuu b-hee c-hlkλ ho-ngλ plkö sλ ŧλree bol k-yā suzee ŧuzko, kāhλko p-reeŧ jgāee Kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

p-reeŧ bnākλ ŧuunλ ĵeenā sek-hāyā, h-nsnā sek-hāyā ronā sek-hāyā jeewn kλ pŧ-h pr meeŧ meelaλ meeŧ melakλ ŧuunλ spnλ jgāλ spnλ jgākλ ŧuunλ, kāhλ ko đλ đee juđāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

https://www.youtube.com/watch?v=LjZ0DCaPSP0

āeyλ mλhrbā-n , bΔt-heyλ jān λ njö s-håk sλ leejeyλ jee , es-h-k kee em-thö āeyλ mλhrbā-n

kΔsλ ho tum nåjvā-n ,etnλ hsee mhbā-n kΔsλ kruu-n mΔ byā-n, đel kee nhee hΔ ĵubā-n

āeyλ mλhrbā-n , bΔt-heyλ jān λ jā-n s-håk sλ leejeyλ jee , es-h-k kee em-thā-n āeyλ mλhrbā-n

đλk-h mcl kλ jeđ-hr , bejlee gerā đλ uđ-hr keskā jlā ās-heyā-n , bejlee ko yλ k-yā k-hbr

āeyλ mλhrbā-n , bΔt-heyλ jān λ jā-n s-håk sλ leejeyλ jee , es-h-k kee em-thā-n āeyλ mλhrbā-n

https://www.youtube.com/watch?v=k0BWlvnBmIE

Wide Awake

wāed awλk

āym wāed awλk āym wāed awλk

āym wāed awλk yλ-h , āy vöz en đ dārk āy vöz föl-le-ng hr-d veŧ-h @n opn hr-t āym wāed awλk hå ded āy red đ s-tārz so ro-ng āym wāed awλk @n-d növ et-s k-lear tu me đ@t λvreeŧ-he-ng yu see λ-nt ölwλz vöt et seem-s āym wāed awλk yλ-h , āy vöz d-remee-ng for so lön-g

āy wes-h āy n-yu đλn vöt āy no nå wudn-t dāev en wudn-t bo dāun g-r@wetee hrt-s yu mλd et so s-weet tel āy wok up ön ön đ konc-ret

föl-len-g f-rom k-lāud nāen (et vöz āut öf đ b-lyu) āy @m k-r@s-heen-g f-rom đ hāy āy @m lλt-ten-g go tunāet ( yλ-h ,āy @m lλt-teen-g yu go) āy @m föl-len-g f-rom k-lāud nāen

āym wāed awλk ŧ-hndr rmb-leeng k@stl-sk-rmbleeng āym wāed awλk āy @m t-rāe-ng tu hol-d ön āym wāed awλk god nöz đ@t āy t-rāed seen-g đ b-rāet sāed āym wāed awλk āy @m not b-lāe-nd λneemoar

āym wāed awλk āym wāed awλk yλ-h ,ām föl-len-g f-rom k-lāud nāen (et vöz āut öf đ b-lyu) k-r@s-heen-g f-rom đ hāy yu no āy @m lλt-ten-g go tunāet ( yλ-h ,āy @m lλt-teen-g yu go) āy @m föl-len-g f-rom k-lāud nāen

āym wāed awλk āym wāed awλk āym wāed awλk āym wāed awλk āym wāed awλk

Devotional Songs

đur-gλ đu-r-g-ht b-hāre ŧuĵweл sn-sāre, anāŧ-hnāŧ-hλ am-bλ kruлā wes-ŧāre, wāre wāre jn-m mrлāŧλ wāre, hāre pdlo āŧā sn-kt newāre,

jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

ŧuzweл b-huwne pāhŧā ŧuĵΔse nāhe, cāre s-h-rmlλ prnŧu n bolwλ kāhe, sāhe wewāđ kreŧā pdelλ p-rwāhe, ŧλ ŧu b-hk-ŧālān-ge pāwse lwlāhe,

jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

p-rsan-nwađnλ p-rsan-n hose nejđāsā, k-lλs-hāpāsune sode ŧode b-hwpās-hā, am-bλ ŧuĵwāčun koл purwel ās-hā, nrhre ŧl-len zālā pđpn-kjlλs-hā, jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

s-hλn-đur lāl cd-hāyo ac-hā gajamuk-ho, đon-del lāl berājλ suŧ görehrko, hāŧ-h leyλgudlad-du sāye surwrko, mhemā khλ ne jy lāgŧ hun pdko.

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn mλrā mn rmŧā, jy dλw jy đλw.

as-htāu seđ-he dāse sn-ktko bΔre. weg-hnawenās-hn mn-galmuraŧ ađ-hekāre, kotesurjp-rakās-h Δse c-hbe tλre, gn-dās-ŧ-hl mđms-ŧak zulλ s-hs-hebāre,

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn mλrā mn rmŧā, jy dλw jy đλw.

b-hāwb-hagŧsλ koe s-hrāgŧ awλ, sn-ŧaŧ sm-paŧ sab-he b-haepur pāwλ, Δsλ tum mhārāj moko aŧe b-hāwλ, gosāwenn-đan hes-heđen guлa gāwλ,

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn mλrā mn rmŧā, jy dλw jy đλw.

g-hālen lotān-gл wn-đen crл, doф-yāne pāhen rup tuzλ, p-rλmλ ālen-gл ānan-đλ pujen, b-hāwλ owāфen m-hлλ nmā, ŧ-wmλw māŧā c peŧā t-wmλw, t-wmλw bnđ-hu sk-hā ŧ-wmλw, t-wmw weđ-yā đ-rweлm t-wmλw, t-wmλw sr-w mm đλw đλw.

kāyλn wācā mnsλn-đ-rwār-yā, buđ-hyāŧ-mmānā wā p-rk-ruŧes-wb-hāwāŧ, kromeyđ-yaŧa sklm prsmΔ, nārāyлāŧe smrpyāme. ac-yuŧm kλs-havam rāmnārāyлm k-rus-h-лđāmođrm wāsuđλwm hre. s-hređ-haram māđ-hawam gopekāwal-lab-hm jānkenāyakam rāmcn-đ-ram b-hjλ.

hrλ rām hrλ rām rām rām hrλ hrλ, hrλ k-rus-hлa hrλ k-rus-hлa, k-rus-hna krus-hлa hrλ hrλ.

lwt-hawŧe wek-rāфā b-rm-hān-de māфā, wes-hλ kл-t-h kāфā ŧ-renλŧ-re j-wāфā, lāwan-yasun-đr ms-ŧke bāфā, ŧλŧ-huneyā jф ner-mф wāhλ zλфzulā,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

kr-purgårā b-hoфā nyne wes-hāфā, ar-đ-hān-ge pār-wŧe sumnān-c-yā māфā, web-huŧen-čλ u-đ-hфл s-heŧekл-t-h neфā, Δsā s-hn-kr s-hob-hλ umā wλl-hāфā,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

đλwe đΔŧ-ye sāgrmn-t-hn pΔ kλlλ, ŧ-yāmāje awceŧ hфhф jλ ut-helλ, ŧλ ŧ-wā asurpлλ p-rās-hn kλlλ, neфkл-th nām p-raseđ-ha zālλ,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

w-yāg-h-rāmbr p-hлewrđ-hr sun-đr mđnāre, pncānn mnmohn munejnsuk-hkāre, s-hŧkotečλ bej wācλ uc-cāre, rg-hukuфteфk rāmđāsā an-ŧre,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

yugλ-n at-h-t-hāwes wetλwre ub-hā, wāmān-ge rk-humāe đesλ đew-y s-hob-hā, pun-dlekāčλ b-hλte prb-r-h-ma ālλgā-n, crлe wāhλ b-hemā uđ-hre jgā,

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

ŧuфsemāфā gфā-n kr t-hλwune kte, kān-sλ peŧā-mbr ks-ŧure ll-lāte, đλw surwr neŧ-y yλŧe b-hλte, garud hnumn-ŧ pud-hλ ub-hλ rāhŧe

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

đ-hn-ya wλлunāđ anuk-s-hλŧ-rpāфā, suwrлāce kmфλ wnmāфā gфā, rāhe rk-humābāe rāлeyā skфā, owāфeŧe rājā wet-hobā sāwфā

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

owāфu ārŧ-yā kur-wn-d-yā yλŧe, cn-đ-rb-hāgλmāje soduneyā đλŧe, đen-d-yā pŧākā wΔs-hлw nāčŧe, pn-d-hrečā mhemā wr-лāwā keŧe,

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

ās-hād-he kār-ŧeke b-hk-ŧjn yλŧe, cn-d-rb-hāgλmāje s-nānλ jλ kreŧe, đrs-hn hλlāmāŧ-rλ ŧyā-n hoy muk-ŧe, kλs-hwāse nāmđλw b-hāwλ owāфeŧe,

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

http://rickmk.com/rmk/Rosary

Pāŧλr nös-ŧr k-we λs en cλles, sān-k-tefekλtur nomλn ŧum. āđwλneāŧ rλgnum ŧum. feātvolunŧās ŧuā, sekuŧ en cλlo λŧ en tλrā.

pānλm nos-ŧrum k-woŧeđeyānu.đā nobes ođāλ, λŧ demetλ nobes đλbetā nos-ŧ-rā sekut λŧ nos demetemus đλbetorebus nos-ŧ-res. λt nλ nos enđukās en tλntāŧ-seonλm. sλd lebλrā nos ā mālo. āmλn.

RecipesCountry

.
Country
English Flag Ekalipi
Afghanistan Afg-hāлes-ŧān
Albania Albλneyā
Algeria Aljereyā
American Samoa Amλrekn Samoā
Andorra @ndor-rā
Angola An-golā
Anguilla Angey-yā
Antarctica Ant@retekā
Antigua and Barbuda @n-tegā @n-d Bārby-udā
Argentina ārjλntenā
Armenia ārmeneyā
Aruba Arubā
Australia öst-rλleyā
Austria öst-reyā
Azerbaijan āzrbāejān
Bahamas Bhām@z
Bahrain Bāhrλn
Bangladesh Bān-glāđλs-h
Barbados Bārbλdos
Belarus Bλlārus
Belgium Bλljeyum
Belize Bλlez
Benin Bλnen
Bermuda Brm-yudā
Bhutan B-huŧān
Bolivia Boleveyā
Bosnia and Herzegovina Bös-neyā @n-d Hrzgovenā
Botswana Bot-swānā
Bouvet Island Buvλāyln-d
Brazil B-rzel
British Indian Ocean Territory B-retes-h en-deyn os-hn tλr-retory
Brunei Darussalam B-runāy Dārus-salām
Bulgaria Blgλreyā
Burkina Faso Brkenā F@so
Burundi Burun-de
Cambodia Kmbodeyā
Cameroon K@marun
Canada K@nadā
Cape Verde Kλp Vrdλ
Cayman Islands Kλmn āyln-d-s
Central African Republic Sλnt-rl @f-rekn Repb-lek
Chad C@d
Chile Celλ
China Cāynā
Christmas Island K-h-resms āyln-d
Cocos Kokos
Colombia Kolmbeyā
Comoros Komoros
Congo Kön-go
Cook Islands Kuk āyln-d-s
Costa Rica Kos-tā rekā
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) Ko Duvār (āvre kos-t)
Croatia (Hrvatska) K-roλs-heyā (H-rvāt-skā)
Cuba Kubā
Cyprus Sāyp-rs
Czech Republic Cλk Republek
Denmark Dλnmārk
Djibouti Jebute
Dominica Domenekl
Dominican Republic Domenekn Repblek
East Timor Es-t temor
Ecuador λk-wāđor
Egypt Ejep-t
El Salvador λl sālvāđoor
Equatorial Guinea ek-wλtoreyal Genee
Eritrea λRet-reya
Estonia λS-toneyā
Ethiopia Et-heyopeyā
Falkland Islands Fökln-d āyln-d-s
Faroe Islands Fāae esl-nds (F@ro āylnØd-s)
Fiji Fejee
Finland Fenln-d
France F-rān-s
French Guiana F-rλnc Gāyānā
French Polynesia F-rλnc Poleenλs-heyā
French Southern Territories F-rλnc Sđr-n tλr-retorez
Gabon Gbön
Gambia G@m-Beyā
Georgia Jörjeyā
Germany (Deutschland) Jrmne (Döes-hln-t)
Ghana G-hānā
Gibraltar Jeb-röltr
Greece G-rees
Greenland G-reenln-d
Grenada G-ranādā
Guadeloupe G-wādalup
Guam G-wām
Guatemala G-wātλmālā
Guinea Genee
Guinea-Bissau Genee Bes-sāu
Guyana Gāyānā
Haiti Hλtee
Heard and McDonald Islands Hr-d @n-d MK-Dönl-d āyln-d-s
Honduras Hönduras
Hong Kong Hön-g Kön-g
Hungary ( Magyarország ) Hn-garee ( mg-yrors@g)
Iceland āesln-d ( esl-nd)
India En-deyā
Indonesia Endonλs-heyā
Iran Erāл
Iraq Erāk
Ireland āyrln-d
Israel ezrλal
Italy etlee
Jamaica Jmλkā
Japan (Nihon) Jp@n (nehon)
Jordan Jör-dn
Kazakhstan Kazāk-hs-ŧān
Kenya Kenyā Or Kλn-yā
Kiribati Kerebāte
Kosovo kosowo
Kuwait Kuwλŧ
Kyrgyzstan Krgezs-ŧān
Laos Lλosor or Lāos
Latvia Lātveyā
Lebanon Lλbann or Lλbanön
Lesotho Lλsoŧ-ho
Liberia Lāybeereyā
Libya Leb-yā
Liechtenstein Lek-htλns-htāen
Lithuania Leŧ-huλneyā
Luxembourg Lk-zλmbor-g
Macau Mkāw
Macedonia M@sedoneyā
Madagascar M@đag@skār
Malawi Mlāwee
Malaysia Mlλs-heyā
Maldives Mālđeevz
Mali Mālee
Malta Möltā
Marshall Islands Mārs-hal-l āyln-d-s
Martinique Mārtenek
Mauritania Möres-hλneyā
Mauritius Möres-hs
Mayotte Mλyöt-t
Mexico (Meheko) Mλk-seko or Mλheeko
Micronesia Māyk-ronees-heyā
Moldova Moldovā
Monaco Mönāko
Mongolia Mongoleyā
Montserrat Mön-tsλr-rāt
Morocco Morök-ko
Mozambique Mozāmbeek
Myanmar Meyanmār
Namibia Nmebeyā
Nauru Nāuru
Nepal NλpāФ
Netherlands Nöđrln-d-s
New Caledonia N-yu K@ledoneyā
New Zealand N-yu Zeeln-d
Nicaragua Nekarāg-wā
Niger Nejλr
Nigeria Nāyjeereyā
Niue Neuλ
Norfolk Island Nörfakāyln-d
Northern Mariana Islands Nörđr-n Māreyānā āyln-d-s
Norway (Norge) Nörwλ (Norgλ)
Oman Omān
Pakistan Pākes-ŧān
Palau Plāu
Panama P@nmā
Papua New Guinea Pāpuā N-yu Genee
Paraguay P@rāg-wλ
Peru (Paruor ) Pλru
Philippines Felep-pen-s
Pitcairn Petkλr-n
Poland (Polska) Poln-d (Pols-kā)
Portugal Porcugl
Puerto Rico Pyλrto Reko
Qatar Kŧār
Reunion Reeyuneyn
Romania Rumλneyā
Russian Federation Rs-heyn fλdarλs-hn Rāss-heyā
Rwanda Rwāndā
Saint Kitts and Nevis Sλn-t Ket-ts @n-d Nλves
Saint Lucia Sλn-t Luceyā
Saint Vincent and The Grenadines Sλn-t Vensλn-t @nd đ G-rλndeen-s
Samoa Smoā
San Marino S@n Mrwno
Sao Tome and Principe Sāo Tomλ @n-d Prencepλ
Saudi Arabia Såđee Arλbeyā
Senegal Sλnλgöl
Seychelles Sλs-hλl-s
Sierra Leone Seλr-rā Leon
Singapore Sen-gāpur
Slovakia S-lovākeyā
Slovenia S-loveeneyā or S-lovλns-ko
Solomon Islands Sölomn āyln-d-s
Somalia Somāleyā
South Africa Såđ @f-rekā
Spain S-pλn
Sri Lanka S-hree Ln-kā
Sudan Suđān
Suriname Surenām
Svalbard and Jan Mayen Islands S-vālbār-d @n-d yān Mλyλn āyln-d
Swaziland S-wāzeel@n-d
Sweden S-wedn or S-vλreg
Switzerland S-wet-zrln-d
Syria Sereyā
Taiwan ŧāewān
Tajikistan ŧajeekes-ŧān
Tanzania Tānzāneyā
Thailand ŧ-hāyln-d
Togo Togo
Tokelau Tokλlāu
Tonga Tön-gā
Trinidad and Tobago T-renedād @n-d Tobλgo
Tunisia Tunes-heyā
Turkey Trkee
Turkmenistan ŧur-kmλnes-ŧān
Turks and Caicos Islands Tur-ks @nd kλkos āyln-d-s
Tuvalu Tuvālu
US Minor Outlying Islands Yuλs Māynr āyln-d-s
Uganda Yugān-dā
Ukraine Yuk-rλn
United Arab Emirates Yunāytλd @rab λmerλt-s
United Kingdom Yunāytλd Ken-gdm
United States Yunāytλd S-tλts
Uruguay Urug-wāy
Uzbekistan Uzbλkes-ŧān
Vanuatu Venuaŧu
Vatican City State V@tekn Setee
Venezuela Vλnλzuλlā
Viet Nam Veλŧ Nām
Virgin Islands (British) Vrjen āyln-d-s B-retes-h
Virgin Islands (US) Vrjen āyln-d-s Yuλs
Wallis and Futuna Islands Wöl-ls @n-d Futunā āyln-d-s
Western Sahara Wλs-tr-n Sahārā
Yemen Yλmλn
Yugoslavia Yugos-lāveyā
Zaire Zāeyλr
Zambia Zāmbeyā
Zimbabwe Zembāb-wλ

States

English Ekalipi
Andhra Pradesh ānđ-h-r p-rđλs-h
Arunachal Pradesh Aruлācl p-rđλs-h
Assam ās-sām
Bihar Beehār
Chhattisgarh C-haŧ-ŧesgd-h
Goa Gowā
Gujarat Guĵrāŧ
Haryana Hryāлā
Himachal Pradesh Hemācl p-rđλs-h
Jammu & Kashmir Jm-mu @n-d ks-hmer
Jharkhand Zārk-hn-d
Karnataka Krnātk
Kerala Kλrφā
Madhya Pradesh Mđ-hya p-rđλs-h
Maharashtra Mhārās-ht-r
Manipur Mлepur
Meghalaya Mλg-hāly
Mizoram Mezorm
Nagaland Nāgāl@n-d
Odisha (Orissa) Odes-hā
Punjab Pnjāb
Rajasthan Rājsŧ-hān
Sikkim Sek-kem
Tamil Nadu ŧmeφnādu
Telangana ŧλl-ngānā
Tripura ŧ-repurā
Uttar Pradesh Uŧ-ŧr p-rđλs-h
Uttarakhand Uŧ-ŧarāk-hл-d
West Bengal Wλs-t bλngöl
Andaman and Nicobar Islands An-đmān @n-d nekobār āyln-ds
Chandigarh Cnđegd-h
Dadra and Nagar Haveli đāđr @n-d ngrhwλle
Daman and Diu đmл @n-d đeu
Delhi đel-le
Lakshadweep Lk-s-hđ-weep
Puducherry Puducλr-re

English Ekalipi
Alabama @lb@mā
Alaska Al@s-kā
Arizona @rezonā
Arkansas Arkønsö
California K@lafor-n-yā
Colorado Kölarādo
Connecticut Knλtekt
Delaware Dλlawλar
Florida Flördā
Georgia Jörjā
Hawaii Hwāāee
Idaho āydho
Illinois El-lanöy
Indiana Endey@nā
Iowa āyowā
Kansas K@nzas
Kentucky Kλntakee
Louisiana Luezeyānā
Maine Mλan
Maryland Mλreln-d
Massachusetts M@s-sac-yusλt-ts
Michigan Mes-hegnø
Minnesota Men-nλsotā
Missouri Mez-zorā
Montana Mön-t@nā
Nebraska Nλb-r@skā
Nevada Nλv@dā
New Hampshire N-yu h@m-ps-hr
New Jersey N-yu jrzee
New Mexico N-yu mλk-seko
New York N-yu yör-k
North Carolina Nörŧ-h k@rolāynā
North Dakota Nörŧ-h đ-kodā
Ohio Ohāyo
Oklahoma Ok-lhomā
Oregon örλgn
Pennsylvania Pλn-nselvλneyā
Rhode Island R-hod āyln-d
South Carolina Såŧ-h k@rolāynā
South Dakota Såŧ-h dkodā
Tennessee Tλn-nsee
Texas Tλk-sas
Utah Yutāh
Vermont Vrmön-t
Virginia Vrjeneyā
Washington Wös-hn-gtn
West Virginia Wλs-t vrjeneyā
Wisconsin Weskönsen
Wyoming Wāyomen-g

English Ekalipi
Moskau Moskö
Moskovskaja Oblast Mos-köwzkājā oblā-st
Krasnodar K-rās-nödr
Sankt Petersburg S-nk-t pecλrbur-g
Sverdlovsk Swrdlows-k
Tatarstan Ŧtrs-Ŧān
Rostov R-stö
Samara Smārā
Baskortostan B-skr-tos-Ŧān
Kemerovo Kemerovo
Niznij Novgorod Neznez nöwg-rd
Dagestan Deges-Ŧān
Stavropol S-Ŧāv-rāpl
Volgograd Wolg-grāđ
Saratov SrāŦö
Perm Peyrm
Irkutsk Erkus-k
Krasnojarsk K-rsnāers-k
Orenburg Erλnbu-rk
Novosibirsk Nwsebers-k
Omsk Oms-k
Altaj ölŦāz
Primorje P-remoryā
Voronez Worones-h
Leningrad Lλnengārd
Tula Ŧuls-k
Belgorod Bλylgrđ
Vladimir W-lđemer
Hanty-Mansija H-nte m-nsejā
Kirov Kerow
Penza Pe-nzā
Vologda Vo-lg-d
Habarovsk Hbārs-k
Udmurtija Uđmu-rtejā
Kursk Kors-k
Tambov T-mbö
Jaroslavl Jros-lāwl
Tomsk Ŧöms-k
Tver Twλr
Tjumen Ŧumλn
Uljanovsk U-ljā-nows-k
Arhangelsk Aār-hānges-k
Smolensk S-mlλn-s-k
Brjansk Brjāns-k
Ivanovo Ewān-vā
Amur Amor
Murmansk Murm-n-s-k
Lipeck Lepλk
Rjazan Rjāzān
Kabardino-Balkarija Kbrdenöbāökāryā
Kaluga Klugā
Komi Kome
Astrahan Aās-Ŧ-rāhn
Kaliningrad Kleneng-rāŦ-h
Saha Sāhā
Pskov S-kö
Kostroma K-s-Ŧ-rāmā
Burjatija BurjāŦeejā/td>
Kurgan Kurgān
Alanija Alāneaā
Mordovija Mrdoweaā
Orjol Orjol
Karelija Krλlejā
Jamalo-Nenets Jmālo nenet-s
Ingusetija E-ngusλtejā
Novgorod Nöwg-rd
Marij El Mrez e-l
Sahalin Shlen
Hakasija Hkāsezā
Adygeja Aādegλg-yā
Tyva T-ywā
Kalmykija K-lmā-ykeyā
Magadan Mgādān
Jevrej Jλvrλz
Gorno-Altaj Gornö altāz
Komi-Permjak Kome p-rmjāk
Ust-Orda U-s-t-ordā
Aga Ahā
Tajmyr Ŧājmr
Nenets Nλnλt-s/td>
Evenkija Evλ-nkejā
Korjakija Korjāk-jā

English Ekalipi
London Lndn
West Midlands Vλs-t medlan-ds
Greater Manchester G-rλŦr m@ncλs-tr
West Yorkshire Vλs-t yöks-hr
Kent Kλn-t
Merseyside Mrzesāed
Essex λs-sλk-s
South Yorkshire SÅth yök-shr
Hampshire H@mshr
Surrey Sr-ree
Tyne and Wear Tāen @n-d vλar
Hertfordshire Hr-tfr-dshr
Lancashire L@n-kāshr
Nottinghamshire Nöt-ten-gms-hr
Cheshire cλs-hr
Staffordshire S-t@f-fr-ds-hr
Derbyshire Dābes-hr
Norfolk Nöfak
West Sussex Vλs-t sas-sλk-s
Northamptonshire Nor-Ŧ-h@mp-tnshr
Oxfordshire Ok-sfor-ds-hr
Devon D@van
Suffolk Sf-fak
Lincolnshire Len-kns-hr
Gloucestershire G-lös-trshr
Leicestershire Lλs-trs-hr
Cambridgeshire Kλmb-rejs-hr
East Sussex Es-t s-sλk-s
Durham Dr-hm
Bristol B-restl
Warwickshire Vöre-ks-hr
Buckinghamshire Bken-ghm-shr
North Yorkshire NörŦ-h yöks-hr
Bedfordshire Bλdfr-ds-hr/td>
Cumbria Km-breyā
Somerset Smrsλt
Cornwall Kör-nvöāl
Wiltshire Vel-ts-hr
Shropshire S-hrops-hr
Leicester Lλs-tr
Worcestershire Wuus-trs-hr
Kingston upon Hull Ken-gs-tn upon hl-l
Plymouth P-LemŦ-h
Stoke-on-Trent S-tok ön t-rλn-t
Derby Dārbee
Dorset Dorsλt
Nottingham Not-ten-ghm
Southampton SÅđ@mptn
Brighton and Hove B-rāetn @n-d hÅw
Herefordshire Hrfr-ds-hr
Northumberland Nor-đmbrln-d
Portsmouth Por-t-smŦ-h
East Riding of Yorkshire Es-t RāYden-g öf yökshr
Luton Lutn
Swindon S-wendn
Southend-on-Sea SāuŦ-hλn-d ön see
York yor-k
South Gloucestershire SāuŦ-h g-löstrs-hr
Milton Keynes Mel-tn kλyn-s
Bournemouth Br-nmaŦ-h
North Somerset NörŦ-h smrsλt
Warrington Wör-ren-gtn
Peterborough Petrb-rāh
Reading rλd-deng
Blackpool B-l@kpuul
North East Lincolnshire NörŦ-h es-t len-kns-hr
Middlesbrough Med-dlsb-roh
Stockton-on-Tees S-toktn ön tes
Blackburn with Darwen B-l@kbr-n weŦ-h dārwλn
Torbay Torbλ
Poole Puul
Windsor and Maidenhead Wen-dzr @n-d mλdnhλd
North Lincolnshire NörŦ-h len-kns-hr
Bath and North East Somerset Bāth @n-d nörŦ-h es-t smrsλt
Slough S-löh
Halton Hāl-tn
Isle of Wight āel öf wāet
Bracknell Forest B-r@knλl forλs-t
Hartlepool Hār-tlpuul
Darlington Dārlen-gtn
West Berkshire Wλs-t brks-hr
Redcar and Cleveland rλdkār @n-d k-levln-d
Wokingham Woke-ngm
Rutland Rtln-d

English Ekalipi
Alberta A@lb-rtā
Labrador L@b-rādor
New Brunswick Neu B-rnsvek
Nova Scotia Nowā S-koteyā
North West Terr Nor-Ŧ-h vλs-t tr-r
Prince Edward Is. P-re-ns edv-rd
Saskatchewen Sās-ktcλvλn
British Columbia B-retes-h Kol-mbeā
Manitoba M@netobā
Newfoundland Neuf-ndl@n-d
Nunavut NunāwŦ
Ontario ö-ntāreo
Quebec K-yubλk
Yukon Yukon

English Ekalipi
Ashmore and Cartier Islands A@s-hmor @n-d Kārteyr āyl@n-d
Australian Antarctic Territory ås-trλlean A-ntārtek Ter-retree
Australian Capital Territory ås-trλlean K@petl Ter-retree
Christmas Island K-hres-tms āyl@n-d
Cocos (Keeling) Islands Kokos (Kele-ng) āyl@n-d
Coral Sea Islands Korl Se āyl@n-d
Heard Island and McDonald Islands H-rd āyl@n-d @n-d M@kdon-ld āyl@n-d
Jervis Bay Territory Jrwes Bλ Ter-retree
New South Wales Neu Sāut-h Vλl-s
Norfolk Island Norfo-lk āyl@n-d
Northern Territory Nort-hn Ter-retree
Queensland K-veen āyl@n-d
South Australia Sāut-h Ås-trλleā
Tasmania Ŧ-smāneyā
Victoria We-ktoreyā
Western Australia Wλs-tr-n Ås-trλleā

English Ekalipi
Balochistan Bluces-tān
Khyber Pakhtunkhwa Khābr Pkh-tu-nkhvā
Punjab P-njāb
Sindh Se-nd-h
Capital Territory K@petl Ter-retree
Tribal areasn T-rāybl Eereyās
Azad Kashmir Azāđ Kās-hmer
Gilgit–Baltistan Gelget Bālte-s-Ŧān

English Ekalipi
Central Sλnt-rl
Eastern Ees-t-rn
North Central Nor-t-h Sλnt-rl
Northern Nor-t-hr-n
North Western Nor-th Vλst-rn
Sabaragamuwa Sbārāgāmuvā
Southern Sāu-t-hrn
Uva Uvā
Western Vλ-st-rn

English Ekalipi
Barisal B@rezl
Chittagong Cet-tāgo-ng
Dhaka D-hākā
Khulna K-hulnā
Mymensingh Māymλnse-ng-h
Rajshahi Rājs-hāhe
Rangpur R-ngpur
Sylhet Sāylλt

English Ekalipi
Tōkyō Tokyo
Kanagawa K-n@gvā
Ōsaka Oskā
Aichi Δc-he
Chiba C-hebā
Hyōgo H-yogo
Saitama SΔŦmā
Hokkaidō Hok-kāedo
Fukuoka Fukökā
Shizuoka Sezökā
Hiroshima Heros-hemā
Kyōto K-yoŦo
Ibaraki Eb-rāke
Miyagi Meyāge
Niigata Negātā
Tochigi Tocege
Nagano Ngāno
Okayama Okāyāmā
Gumma Gm-mā
Mie Me
Fukushima Fukus-hemā
Gifu Gehu
Yamaguchi Yāmāguce
Kagoshima Kāgos-hemā
Kumamoto kumāmoto
Ehime Aheme
Nagasaki Nāgāsāke
Okinawa Okenwā
Aomori ömore
Nara Nārā
Yamagata YmāgāŦā
Ishikawa Es-hkāwā
Ōita öŦā
Iwate EwāŦā
Shiga S-hegā
Toyama Toyāmā
Miyazaki Meyāzāke
Akita A@keŦā
Wakayama WKāYāMā
Fukui FUKUee
Kagawa KGāWā
Tokushima Tokus-hmā
Saga Sāgā
Kōchi Kocee
Shimane S-hemānλ
Yamanashi Yāmānās-he
Tottori ToŦ-Ŧore

English Ekalipi
Schleswig-Holstein S-hlλweg-hols-h-tāen
Hamburg Hāmburg
Bremen B-rλmλn
Mecklenburg-Vorpommern Mλk-klλnbur-g förpom-mλr-n
Berlin Brlen
Brandenburg B-r@n-dλnbur-g
Niedersachsen Nedrsāk-zλn
Sachsen-Anhalt Sāk-zλn ānhāl-t
Nordrhein-Westfalen Nor-dr-hāen wλs-tfyλlλn
Hessen Hλs-sλn
Thüringen Ŧ-hyuren-gλn
Sachsen Sāk-zλn ānhāl-t
Rheinland-Pfalz R-hāenlān-t p-fyλlz
Saarland Zāārlān-t
Bayern Bλyr-n
Baden-Württemberg Bādλn Wyurt-tλmburg

English Ekalipi
Municipalities
Aabenraa @bλnrā
Aalborg öLBORG
Aarhus/td> öHUS
Albertslund @lbr-ts-lnt
Allerød @l-lowl
Assens Asö
Ballerup Bλlgu
Billund Bel-lh
Bornholm Bhöl-m
Brøndby B-rondbee
Brønderslev B-rondrs-lλv
Copenhagen kopλn-hgn
Dragør D-r@gr
Egedal Eđλ
Esbjerg Esbeā
Faaborg-Midtfyn Fābö medtfāen
Fanø F@no
Favrskov Fāvrs-kö
Faxe Fksen
Fredensborg Fλk
Fredericia F-rλdrseā
Frederiksberg F-rλdλrek-sbrg
Frederikshavn F-rλdλreks-hön
Frederikssund F-rλdλrek-s-snd
Furesø Furλk-sö
Gentofte Gλns-toft
Gladsaxe G-lλdsāk-se
Glostrup G-lust-rop
Greve G-rλv
Gribskov G-rebs-kö
Guldborgsund Gulborgs-nd
Haderslev Hādrs-lāw
Hedensted Hλdλ-ns-tλd
Herlev Hrlλw
Herning Hrne-ng
Hillerød Hel-lrod
Hjørring Yāe-ng
Holbæk Hölbeek
Holstebro Holλ-sŦeb-ru
Horsens Horsλ-ns
Hvidovre Wāđö
Høje-Taastrup Hojλ Tās-trp
Hørsholm Hos-hlom
Ikast-Brande Ekās-t B-r@n-d
Ishøj Es-hoy
Jammerbugt J@m-mrbg-st
Kalundborg Kālun-dborg
Kerteminde Ketrmāe-nd/td>
Kolding Kolde-ng
Køge Kogee
Langeland Lāgel@n-d
Lejre Lλzrλ
Lemvig Lλmweg
Lolland Lol-l@n-d
Lyngby-Taarbæk L-yāngee Ŧārbλk
Læsø Lλsu
Mariagerfjord Māyāf-yö
Middelfart Med-dlfārŦ
Morsø Morsö
Norddjurs Norđ-đjurs
Nordfyn Nordfāen
Nyborg Nāyborg
Næstved Nλstevd
Odder Od-dr
Odense Odλn-s
Odsherred Ods-hr-rd
Randers R@ndrs
Rebild Rebel-d
Ringkøbing-Skjern Re-nkbee-ng S-kjrn
Ringsted Re-ngs-tλd
Roskilde Rok-s-hed
Rudersdal Ruđr-sđ@l
Rødovre Rodö
Samsø S@msö
Silkeborg Sel-kbörg
Skanderborg S-k@ndrbörg
Skive S-kev
Slagelse S-lλe-ls
Solrød S-hol-hđ
Sorø Soro
Stevns S-tevns
Struer S-tuer
Svendborg S-wenbö
Syddjurs S-hλjuars
Sønderborg S-hλnbö
Thisted T-hestλd
Tårnby Ŧonbee
Tønder Ŧ-renö
Vallensbæk W@l-lλn-sbeek
Varde Wārdλ
Vejen Wejλn
Vejle Wāylλ
Vesthimmerland Wλs-tem-mrl@n-d
Viborg Webö
Vordingborg Vorden-gborg
Ærø λhoy

Cities

English Ekalipi
Mumbai Mum-baee
Delhi(Dilli) Ɖel-lee(Ɖel-lee)
Bangalore(Bengaluru) B@n-gloar(Bλn-gaφuru)
Hyderabad HΔyđ-rābāđ
Chennai Cλn-naee
Ahmedabad Ahmđābāđ
Surat Suraŧ
Kolkata Kolkŧ-ŧā
Pune Puлλ
Jaipur Jypur
Lucknow Lk-hnå
Kanpur Kānpuur
Nagpur Nāgpuur
Visakhapatnam Wes-hāk-hāptлm
Indore Enđår
Thane T-hāлλ
Bhopal B-hopāφ
Pimpri-Chinchwad Pe-mp-ree C-he-nčwd
Patna Ptлā
Vadodara Wdođrā
Ghaziabad G-hāzeyābāđ
Ludhiana Lud-heyānā
Coimbatore Koemøbŧuur
Agra Āg-rā
Madurai Mđurāee
Nashik Nās-hek
Faridabad Fređābāđ
Meerut Meert-h
Rajkot Rājkot
Kalyan-Dombivali Kāl-yāл Dom-bewlee
Vasai-Virar Wsaee Werār
Varanasi Wārāлsee
Srinagar S-hrengr
Aurangabad Årn-gābāđ
Dhanbad D-hānbāđ
Amritsar Am-reŧsr
Navi Mumbai Nawe Mum-baee
Allahabad Al-lhābāđ
Ranchi Rān-cee
Howrah Håwdā
Jabalpur Jblpuur
Gwalior G-wāleyr
Vijayawada Wejywādā
Jodhpur Jođ-hpuur
Raipur Rāypuur
Kota Kotā
Guwahati Guwāhatee
Chandigarh Can-đegd-h
Thiruvananthapuram Ŧeruwan-ŧapuram
Solapur Solāpuur
Hubballi-Dharwad Hub-baφee Ɖ-hārwād
Tiruchirappalli Ŧerucerāpl-lee
Bareilly Brλl-lee
Moradabad Morāđābāđ
Mysore M-hΔsuur
Tiruppur Ŧerup-puur
Gurgaon Gudgā-nw
Aligarh Alegd-h
Jalandhar Jalanđ-hr
Bhubaneswar B-hubnλs-h-wr
Salem Sλlm
Mira-Bhayandar Merā B-hāyn-đr
Warangal Wrān-gl
Guntur Gun-tuur
Bhiwandi B-hewn-dee
Saharanpur Sāhrāлpuur
Gorakhpur Gorak-hpuur
Bikaner Bekānλr
Amravati Amrāwŧee
Noida Nöydā
Jamshedpur Jms-hλđpuur
Bhilai B-helaee
Cuttack Kt-tk
Firozabad Ferozābāđ
Kochi Kocee
Bhavnagar B-hāwngr
Dehradun Ɖλhrāđun
Durgapur Ɖur-gāpuur
Asansol Asnsol
Nanded Nān-đλd
Kolhapur Kol-hāpuur
Ajmer Ajmλr
Gulbarga Gulbar-gā
Jamnagar Jāmngr
Ujjain Uj-jΔn
Loni Loлee
Siliguri Selegudee
Jhansi Zān-se
Ulhasnagar U-l-hāsngr
Jammu Jm-muu
Sangli-Miraj & Kupwad Sān-glee merj kupwād
Nellore Nλl-lor
Mangalore mn-gφuru
Erode Erod
Belgaum Bλφgāv
Ambattur A-mbŧ-ŧuur
Tirunelveli Ŧerunλwλlee
Malegaon Mālλgāw
Gaya Gyā
Jalgaon Jφgāw
Udaipur Uđypuur
Maheshtala Mhλs-h-ŧlā
Davanagere đāwлgeree
Kozhikode Koφekod
Akola Akolā
Kurnool Kurnuul
Rajpur Sonarpur Rājpuur sonārpuur
Rajahmundry Rājāhmand-ree
Bokaro Bokāro
South Dumdum Såt-h dmdm
Bellary Bl-lree
Patiala Pteyāla
Gopalpur Gopālpuur
Agartala Agrŧālā
Bhagalpur B-hāglpuur
Muzaffarnagar Muzf-frngr
Bhatpara B-hātpārā
Panihati Pneehātee
Latur Laŧuur
Dhule D-huφλ
Tirupati Ŧerupŧee
Rohtak Rohtk
Korba Kor-bā
Bhilwara B-helwārā
Berhampur Br-hāmpuur
Muzaffarpur Muzf-frpur
Ahmednagar Ahmđngr
Mathura Mŧ-hurā
Kollam Koφ-φM
Avadi Awdee
Kadapa Kd-pā
Kamarhati Kāmārhāŧee
Bilaspur Belāspuur
Shahjahanpur S-hāhjānpur
Satara Sāŧārā
Bijapur Bejāpuur
Rampur Rāmpuur
Shivamogga S-hewāmog-gā
Chandrapur Cn-đ-rpuur
Junagadh Junāgd-h
Thrissur Ŧ-res-suur
Alwar A-lwār
Bardhaman B-rd-hmān
Nizamabad Nezāmābāđ
Parbhani Prb-hлee
Tumkur Tumkur
Khammam K-hām-mm
Ozhukarai Öφukrāee
Bihar Sharif Behār s-href
Panipat Pānepŧ
Darbhanga Ɖrb-hn-gā
Bally B@l-lee
Aizawl Δzāwl
Dewas Dλwās
Ichalkaranji Ečlkrn-jee
Karnal K-rnāl
Bathinda Bt-hen-dā
Jalna Jālnā
Barasat Barāsŧ
Kirari Suleman Nagar Kerāre ulλmān Ngr
Purnia Pu-rneyā
Satna Sŧnā
Mau
Sonipat Sonepŧ
Farrukhabad Fr-ruk-hābāđ
Sagar Sāgr
Rourkela Rårkλlā
Durg Ɖur-g
Imphal Ee-mp-hāφ
Ratlam Rŧ-lām
Hapur Hāpuur
Anantapur An-n-ŧpuur
Arrah Ar-rāh
Karimnagar Kremngr
Ramagundam Rāmagun-dm
Etawah Eeŧāv
Ambernath Am-brnāŧ-h
North Dumdum Nörŧ-h dmdm/td>
Bharatpur B-hārŧpuur
Begusarai Bλgusrāee
New Delhi N-Yuu Ɖλl-he
Gandhidham Gān-đ-heđ-hām
Baranagar Bārāngr
Tiruvottiyur Ŧeruwot-teyr
Puducherry Puducλr-ree
Sikar Sekār
Thoothukudi T-huut-hukudee
Rewa Rλwā
Mirzapur Mer-zāpuur
Raichur Rāycuur
Pali Pāle
Vijayanagaram Wejayngrm
Katihar Ktehār
Haridwar Hređ-wār
Sri Ganganagar S-hre Gn-gāngr
Karawal Nagar Kārāwāl Ngr
Eluru Yλluruu
Panji Pлjee

English Ekalipi
New York N-yu yör-k
Los Angeles Lös λngl-s
Chicago S-hekāgo
Houston Hös-tn
Philadelphia Felādλlfeā
Phoenix Fenek-s
San Antonio Sn @n-toneo
San Diego Sn Dego
Dallas D@l-lās
San Jose Sn hozλ
Austin Ös-ten
Jacksonville J@k-snwel
San Francisco Sn f-rānses-ko
Indianapolis E-ndeynpoles
Columbus Kol-mbs
Fort Worth For-t vrt-h
Charlotte Cārlot-t
Detroit Det-röet-t
El Paso elpāso
Seattle Sλt-tl
Denver Dλnvr
Washington Wös-hen-gtn
Memphis Mλmfes
Boston Bös-tn
Nashville N@s-hvel-lλ
Baltimore Bāltemor
Oklahoma City Oklāhomā sete
Portland Por-tl@n-d
Las Vegas Lās vλgās
Louisville[ Lueswel-lλ
Milwaukee Melvåkee
Albuquerque A@lbk-yurk-yu
Tucson ŧ-skon
Fresno F-rλsno
Sacramento S@krāmλ-nto
Long Beach Löng beec
Kansas City K@nsas sete
Mesa Mλsā
Atlanta A@tlā-ntā
Omaha Omāhā
Colorado Springs Kölr@do S-prengs
Raleigh Raleigh
Miami Meāme
Oakland ökl-nd
Minneapolis Men-nepoles
Tulsa ŧulsā
Cleveland K-lλvl@n-d
Wichita Vecetā
New Orleans N-yu örl-ns
Arlington Arlen-gtn
Bakersfield Bλkrsfe-ld
Tampa T@m-pā
Aurora Årorā
Honolulu Honolulu
Anaheim Anāhλm
Santa Ana S-ntā ānā
Corpus Christi Korps K-reste
Riverside Reversāed
St. Louis St. Lues
Lexington Lek-zengtn
Pittsburgh Pet-tsbur-g-h
Stockton S-toktn
Anchorage @ncorλg
Cincinnati Sensen-nāte
Saint Paul Sλ-nt Pål
Greensboro G-reensboro
Toledo Tolλdo
Newark Nλwār-k
Plano P-l@no
Henderson He-ndrsn
Lincoln Le-nkoln
Orlando Orl@n-do
Jersey City Jrsee sete
Chula Vista Culā ves-tā
Buffalo Bf-f@lö
Fort Wayne Fo-rt Wāen
Chandler C@n-dlr
St. Petersburg St. Petr-sburg
Laredo Lārλdo
Durham Drh@m
Irvine Arvāen
Madison M@desn
Lubbock Lbök
Gilbert Gelb-rt
Winston–Salem Wen-stn Sālλm
Glendale G-lλndλl
Reno Rλno
Hialeah Hāyleyā
Garland Grl@n-d
Chesapeake Cspek
Irving Arvāe-ng
North Las Vegas Nört-h Lās Vλgās
Scottsdale S-kotdλl
Baton Rouge B@tn Ruj
Boise Boes
San Bernardino Sn Brnārdeno
Birmingham Brme-ng-hm
Spokane S-poknλ
Rochester Rocλs-tr
Modesto Mödλ-stö
Des Moines Dλs Mones
Oxnard ök-snārd
Tacoma ŧokomā
Fontana Font@nā
Fayetteville Fλet-tvel-l
Moreno Valley Morλno W@l-lee
Columbus Kol-mbs
Huntington Beach H-nte-ngtn Beec
Yonkers Yönkrs
Montgomery Mon-tgomree
Glendale G-lλndλl
Shreveport S-h-rλvpor-t
Akron @k-ron
Little Rock Let-tl Rok
Amarillo @mrel-lö
Augusta Ågs-tā
Mobile Mobāel
Grand Rapids G-r@n-d R@peds
Salt Lake City Söl-t Lλk Sete
Huntsville H-ntsvel-lλ
Tallahassee Tl-lāhās-see
Grand Prairie G-r@n-d P-rλree

Country Russian Langauge Ekalipi
Moscow Москва Mos-kö
Saint Petersburg Санкт-Петербург Sλn-t Petrs-bur-g
Novosibirsk Новосибирск Novāseberes-k
Yekaterinburg Екатеринбург Yākātre-nbur-g
Nizhny Novgorod Нижний Новгород Nez-nee nöwgrāđ
Samara Самара Smārā
Omsk Омск Oms-k
Kazan Казань kzān
Chelyabinsk Челябинск Cλlāybens-k
Rostov-on-Don Ростов-на-Дону Rsŧö ön đnuu
Ufa Уφа Ufā
Volgograd Волгоград Volg-g-rāŧ
Perm Пермь Perm
Krasnoyarsk Красноярск K-rsnöyārs-k
Voronezh Воронеж Worones-h
Saratov Саратов sārāŧw
Krasnodar Краснодар k-rāsnāđār
Tolyatti Тольятти ŧlyācee/td>
Izhevsk Ижевск Ezλvs-k
Ulyanovsk Ульяновск Ulyānöws-k
Barnaul Барнаул Brnöl
Vladivostok Владивосток V-lāđevös-tok
Yaroslavl Ярославль Yārās-lāvl
Irkutsk Иркутск Erkuts-k
Tyumen Тюмень ŧ-yumλn
Khabarovsk Хабаровск K-hbröws-k
Makhachkala Махачкала Mk-hees-hekvā
Orenburg Оренбург Arλnbur-g
Novokuznetsk Новокузнецк Novokuzneλs-k
Kemerovo Кемерово Kλmλrovā
Ryazan Рязань Rezāen
Tomsk Томск ŧöms-k
Astrakhan Астрахань Āst-rāheen
Penza Пенза Peλn-zā
Naberezhnye Chelny Набережные Челны N@b-rλznāee culnee
Lipetsk липецк Lepeλts-k
Tula Тула ŧulā
Kirov Киров Keröv
Cheboksary Чебоксары Cλbök-srya
Kaliningrad Калининград Klāeene-n-g-rāđ
Bryansk Брянск B-rāyāns-k
Kursk Курск Kurs-k
Ivanovo Иваново Ewnöv
Magnitogorsk Магнитогорск Mg-netogors-k
Ulan-Ude Улан-Удэ Ulān-Uđλ
Tver Тверь ŧ-wλr
Stavropol Ставрополь S-tāw-rāpuul
Nizhny Tagil Нижний Тагил Neznee ŧgel
Belgorod Белгород Belgrđ
Arkhangelsk Архангельск Arhāngλls-k

English Ekalipi
Bath bλŧ-h
Birmingham brmen-g-ham
Bradford b-r@dfor-d
Brighton & Hove b-rāytn @n-d hλv
Bristol B-res-tl
Cambridge k@m-b-reeg
Canterbury k@ntrb-ree
Carlisle kālāel
Chelmsford C@m-sfor-d
Chester Cλs-tr
Chichester Čecλs-tr
Coventry Kövλn-t-ree
Derby Dr-bee
Durham Durh@m
Ely Elλ
Exeter λk-sλtr
Gloucester G-lös-tr
Hereford H@rλfr-d
Kingston upon Hull Ken-gs-tn apön hl-l
Lancaster L@nkās-tr
Leeds Leed-s
Leicester Lλs-tr
Lichfield Lecfel-d
Lincoln Len-kn
Liverpool Leevrpuul
Manchester M@ncλs-tr
Newcastle upon Tyne N-yukās-tl apön tāen
Norwich Nörwec
Nottingham Nöt-ten-hm
Oxford Ök-sfrd
Peterborough Petrborā
Plymouth P-lλmt-h
Portsmouth Port-smλt-h
Preston P-rλs-tn
Ripon Rep-hn
Salford Solfr-d
Salisbury S@lesb-ree
Sheffield S-hλf-fel-d
Southampton Såuŧ-h@m-ptn
St Albans St. Obλn-s
Stoke-on-Trent S-tok ön T-rλn-t
Sunderland Sun-drl@n-d
Truro Ŧ-ruro
Wakefield Wλkfel-d
Wells Vλl-ls
Westminster Vλs-tmenes-tr
Winchester Wencλs-tr
Wolverhampton Volvorh@m-p-tn
Worcester Vörcλs-tr
York Yör-k
Scottish Cities S-köt-tes-h Setes
Aberdeen @br-deen
Dundee Dn-dee
Edinburgh Edenbrāg-h
Glasgow G-lāsg-lo
Inverness En-vn@s-s
Perth Part-h
Stirling Strle-ng
Welsh Cities Wel-s-h Cities
Bangor B@n-gr
Cardiff Kārdλf-f
Newport N-yupor-t
St Asaph St. @sλf
St David's St. Dλved-s
Swansea S-wān-zλ
Northern Irish Cities Nörđn āyres-h setes
Armagh @rmāg-h
Belfast Bλlfās-ŧ
Londonderry Ln-dndλr-ree
Lisburn Lesbr-n
Newry N-yuaree

HeadLines

* Esakal.com

mođeen‑c‑yā prāb‑hwācee cr‑cā chā tpreewrc hoeel ‑ s‑hλt‑tee

मोदींच्या पराभवाची चर्चा चहा टपरीवरच होईल - शेट्टी

* BBC.com

Nu Yör‑k Atarne Jλnaral Λrek S‑h‑nāydarman k‑wet‑s amed ab‑yus repör‑t‑s

New York Attorney General Eric Schneiderman quits amid abuse reports

* Bhaskar.com

13 rāj‑yoŋ mλŋ āj b‑hee b‑hāree bāres‑h‑ŧuup‑hān kā alr‑t, đel‑lee‑hreyāлā år rājs‑ŧ‑hān mλŋ clee đ‑huul b‑hree ān‑đ‑hee

13 राज्यों में आज भी भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, दिल्ली-हरियाणा और राजस्थान में चली धूल भरी आंधी

* udayavani.com

λseλseλ new-wφ lāb-hđl-le kuset, s-hλrugφu mλlk-kλ

ಐಸಿಐಸಿಐ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಷೇರುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ

* samprativartah.in

paŧ‑rakāras‑ya rāmacan‑đ‑ras‑ya haŧ‑yāp‑rakaraлλ dλrāp‑ramuk‑hm rāmaraheemm weruđ‑h‑ya wāđas‑h‑rawaлamađ‑ya

पत्रकारस्य रामचन्द्रस्य हत्याप्रकरणे डेराप्रमुखं रामरहीमं विरुध्य वादश्रवणमद्य 

* Esakal.com

pr‑ytkāc‑yā m‑ruŧ‑yuumuφλ āmcee mān s‑hrmλnλ k‑hālee ‑ mhbubee mup‑h‑ŧee

पर्यटकाच्या मृत्यूमुळे आमची मान शरमेने खाली - महबुबी मुफ्ती

* BBC.com

Erān nuk‑lear del nāt dλd des‑pāyt US λg‑zet, F‑r@n‑s sλz

Iran nuclear deal not dead despite US exit, France says

* Bhaskar.com

đuneyā kλ 9wλŋ sbsλ ŧākŧwr s‑hk‑h‑s bnλ mođee, p‑hor‑b‑s nλ notbn‑đee ko b‑h‑rs‑h‑tācār kλ k‑helāp‑h bdā kđm bŧāyā

दुनिया के 9वें सबसे ताकतवर शख्स बने मोदी, फोर्ब्स ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बताया

* udayavani.com

bλ-mgφuuru: s-mjλ wλφλgλ b-hāree mφλ nereek-s-hλ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

* samprativartah.in

wø‍lāđemeerapuŧenaha caŧur‑ŧ‑hawārm rās‑hø‍t‑rapaŧeŧ‑wλna s‑hapaŧ‑hm s‑week‑ruŧawān‑

व्‍लादिमीरपुतिन: चतुर्थवारं राष्‍ट्रपतित्वेन शपथं स्वीकृतवान्

* Esakal.com

mot‑hλ weejbel āl‑yās hp‑ŧ‑yānλ b‑hrл‑yācee soy

मोठे वीजबिल आल्यास हप्त्याने भरण्याची सोय

* BBC.com

es‑rāλl‑erān ' fāyt f‑lλr‑z ap en Serea @f‑tar Gowlan rākat at@k

'Israel-Iran' fight flares up in Syria after Golan rocket attack

* Bhaskar.com

ee‑kömr‑s mλŋ đuneyā kee sbsλ bdee deel: p‑h‑lepkār‑t mλŋ 77% hes‑sλđāree ko 1.07 lāk‑h krod mλŋ k‑hreeđλgee wölmār‑t

ई-कॉमर्स में दुनिया की सबसे बड़ी डील: फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी को 1.07 लाख करोड़ में खरीदेगी वॉलमार्ट

* udayavani.com

sλnλyl-leruw mtđārregλ wes-hλs-h swlt-tu ?

ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು ?

* samprativartah.in

rājas‑ŧ‑hānađalas‑ya wejayaha

राजस्थानदलस्य विजयः

* Esakal.com

kās‑h‑meree yuwkān‑no āmc‑yās‑hee ŧum‑hee ld‑huu s‑hkŧ nāhee: ls‑h‑krp‑rmuk‑h

काश्मिरी युवकांनो आमच्याशी तुम्ही लढू शकत नाही: लष्करप्रमुख

* BBC.com

Erān nuk‑lear del: F‑r@n‑s kan‑dλm‑z US muv tu rλ‑em‑posλ s@n‑k‑s‑han‑z

Iran nuclear deal: France condemns US move to re-impose sanctions

* Bhaskar.com

p‑hor‑tes ko 1,800 krod mλŋ heero‑dābr ko bλcnλ kā p‑rs‑ŧāw bor‑d sλ mn‑juur, s‑hλyrđ‑hārkoŋ kee hāmee kλ bāđ hogee deel

फोर्टिस को 1,800 करोड़ में हीरो-डाबर को बेचने का प्रस्ताव बोर्ड से मंजूर, शेयरधारकों की हामी के बाद होगी डील

* udayavani.com

100 k-s-hλt-rgφl-le an-yb-hās-hegr mtwλ ner-лāyk

100 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಭಾಷಿಗರ ಮತವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ

* samprativartah.in

sār‑wajanekakar‑maweb‑hāgλ aleekaha ø kλjarewālas‑ya ban‑đ‑huhu g‑raheeŧaha।

सार्वजनिककर्मविभागे  अलीकः - केजरिवालस्य बन्धुः ग्रहीतः।

* Esakal.com

puл‑yāŧ aŧeneel kerлλ đ‑hokāđāyk pāŧφeewr

पुण्यात अतिनील किरणे धोकादायक पातळीवर 

* BBC.com

surābāyā at@k‑s: F@male av fāyv bām En‑dow‑nez‑ha pales hλd‑k‑wör‑tarz

Surabaya attacks: Family of five bomb Indonesia police headquarters

* Bhaskar.com

bāres‑h‑ŧuup‑hān sλ 6 rāj‑yoŋ mλŋ 70 måŧλŋ, 65 jk‑h‑mee; đel‑lee mλŋ anumān sλ đogunee rp‑h‑ŧār sλ clee ŧ‑hee ān‑đ‑hee

बारिश-तूफान से 6 राज्यों में 70 मौतें, 65 जख्मी; दिल्ली में अनुमान से दोगुनी रफ्तार से चली थी आंधी

* udayavani.com

nānu kdemλ a-mtrđe-mđ soolbhuđu: se.pe.yoogλs-h-wr-

ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಬಹುದು: ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್

* samprativartah.in

b‑heeŧ‑yāmø uŧ‑ŧarab‑hāraŧamø ø puur‑wasuucanā p‑rađaŧ‑ŧā ø m‑ruŧānām sŋg‑k‑h‑yā war‑đ‑haŧλ|

भीत्याम् उत्तरभारतम् - पूर्वसूचना प्रदत्ता - मृतानां सङ्ख्या वर्धते|

* Esakal.com

kr‑nātknλ sodlā kāŋg‑rλscā 'hāŧ'; b‑hājpcλ kmφ p‑hullλ

कर्नाटकने सोडला काँग्रेसचा 'हात'; भाजपचे कमळ फुलले

* BBC.com

Gāza vāyalan‑s: F‑rλs‑h p‑rowtλs‑t‑s ek‑s‑pλk‑tad @f‑tar dλd‑le k‑l@s‑hez

Gaza violence: Fresh protests expected after deadly clashes

* Bhaskar.com

kr‑nātk mλŋ leŋgāyŧ år λssee/λstee kā 150 sλ j‑yāđā seetoŋ pr asr, enmλŋ 72 b‑hājpā kλ k‑hāŧλ mλŋ; kāŋg‑rλs sλ 8% j‑yāđā

कर्नाटक में लिंगायत और एससी/एसटी का 150 से ज्यादा सीटों पर असर, इनमें 72 भाजपा के खाते में; कांग्रेस से 8% ज्यादा

* udayavani.com

jλdeλs-‌n 7 b-mdāy s-hāskrl-le gλđ-đwru, beđ-đwru!

ಜೆಡಿಎಸ್‌ನ 7 ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು, ಬಿದ್ದವರು!

* samprativartah.in

dö. wāee.λnø. rāwø war‑yas‑ya ‘sŋs‑k‑ruŧ‑pāt‑hānø pat‑haŧ’ eŧe pāt‑h‑yak‑ramas‑ya cak‑ramøø8 eŧ‑yas‑ya āram‑b‑haha ab‑hawaŧ‑

डॉ. वाई.एन्. राव् वर्यस्य ‘संस्कृत-पाठान् पठत’ इति पाठ्यक्रमस्य चक्रम्-8 इत्यस्य आरम्भः अभवत्

* Esakal.com

ew‑heeλmmuφλ b‑hājpcee āлk‑hee λk jāgā kmee

इव्हीएममुळे भाजपची आणखी एक जागा कमी

* BBC.com

Nör‑ŧ‑h Körea ŧ‑h‑rλtan‑z tu k@n‑sal T‑ram‑p samat

North Korea threatens to cancel Trump summit

* Bhaskar.com

kumārs‑wāmee nλ khā‑ b‑hājpā kee as‑h‑wmλđ‑h yāŧ‑rā uŧ‑ŧr sλ s‑huruu huee, lλken kr‑nātk mλŋ hmnλ uskλ g‑hodλ rok đeλ

कुमारस्वामी ने कहा- भाजपा की अश्वमेध यात्रा उत्तर से शुरू हुई, लेकिन कर्नाटक में हमने उसके घोड़े रोक दिए

* udayavani.com

hλc-.de.kλ muk-h-ym-mt-reyāđ-rλ, λ-mb p-rs-h-nλgλ jmeer- kot-t ut-tr

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ರೆ, ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಮೀರ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ

* samprativartah.in

đel‑yāmø an‑ŧemλ yāmλ đ‑huuleewāŧaha ø w‑yāpakanās‑haha

दिल्याम् अन्तिमे यामे धूलीवातः - व्यापकनाशः 

* Esakal.com

rmjān mhen‑yāŧ đhs‑hŧwāđ‑yāŋwerođ‑hāŧ kārwāee nko : kλn‑đ‑r srkār

रमजान महिन्यात दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई नको : केंद्र सरकार

* BBC.com

S‑tör‑me D@n‑yal‑z: T‑ram‑p des‑k‑lowzez pλyman‑t tu reem‑bars löyar

Stormy Daniels: Trump discloses payment to reimburse lawyer

* Bhaskar.com

b‑hās‑kr eл‑trw‑yuuः j‑yāđā seetλŋ hoŋ, smr‑ŧ‑hn sλ srkār bnāλŋ ŧo esmλŋ anΔŧek k‑yā‑ ameŧ s‑hāh

भास्कर इंटरव्यू: ज्यादा सीटें हों, समर्थन से सरकार बनाएं तो इसमें अनैतिक क्या- अमित शाह

* udayavani.com

muk-h-ym-mt-reyāge be λs- ydeyuurp-p mođl t-weet-

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್

* samprativartah.in

weđ‑yuŧø caŧus‑cak‑rekāлām đ‑welak‑s‑hm ŧaŧ‑hā weđ‑yuŧø đ‑wecak‑reŧāлām ŧ‑reŋs‑haŧø sahas‑r‑rup‑yakāлām ca n‑yuunaŧ‑wamø।

विद्युत् चतुस्चक्रिकाणां द्विलक्षं तथा विद्युत् द्विचक्रिताणां त्रिंशत् सहस्ररुप्यकाणां च न्यूनत्वम्।

* Esakal.com

'b‑luu w‑hλl'c‑yā jāφ‑yāŧuun akol‑yāŧ yuwk bcāwlā

'ब्लू व्हेल'च्या जाळ्यातून अकोल्यात युवक बचावला

* BBC.com

US Depār‑t‑man‑t av Jas‑tas tu p‑rowb T‑ram‑p k@m‑pλyn 'en‑fel‑t‑rλys‑han'

US Department of Justice to probe Trump campaign 'infiltration'

* Bhaskar.com

kr‑nātk: srkār mλŋ 30‑30 mheenλ kee sāzλđāree kā p‑hör‑muulā kumārs‑wāmee ko nāmn‑juur, āj soneyā‑rāhul sλ melλŋgλ

कर्नाटक: सरकार में 30-30 महीने की साझेदारी का फॉर्मूला कुमारस्वामी को नामंजूर, आज सोनिया-राहुल से मिलेंगे

* udayavani.com

upmuk-h-ym-mt-re s-t-hāngφegλ đlet, le-mgāyt nāykr nλmk?

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದಲಿತ, ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರ ನೇಮಕ?

* samprativartah.in

j‑warabāđ‑hayā pŋ‑ca janāhā m‑ruŧāhā, 'nep‑pā wΔrasø' eŧe ner‑лeeŧamø।

ज्वरबाधया पञ्च जनाः मृताः, 'निप्पा वैरस्' इति निर्णीतम्। 

* Esakal.com

pλt‑rolcee slg đhāw‑yā đews‑hee b‑hāwwād‑h ;'jeeλstee'ŧ āлл‑yāc‑yā hālcālee

पेट्रोलची सलग दहाव्या दिवशी भाववाढ; ;'जीएसटी'त आणण्याच्या हालचाली 

* BBC.com

Böres Jān‑san sλz he 'p‑rābab‑le ned‑z' a p‑rāyvat p‑lλyn

Boris Johnson says he 'probably needs' a private plane

* Bhaskar.com

jm‑muu seemā pr nåwλŋ đen b‑hee golābāree, es bār λksāŧ‑h kee sλk‑tr‑s pr pāk kee p‑hāyreŋg, 7 år måŧλŋ

जम्मू सीमा पर नौवें दिन भी गोलाबारी, इस बार एकसाथ कई सेक्टर्स पर पाक की फायरिंग, 7 और मौतें

* udayavani.com

gåregđ-đλy weny- guruuje b-hλte mādeđ kumārs-wāme

ಗೌರಿಗದ್ದೆಯ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

* samprativartah.in

eŧehāsm werac‑ya b‑hāraŧawaneŧāgaлaha p‑raŧ‑yāgaŧaha

इतिहासं विरच्य भारतवनितागणः प्रत्यागतः

* Esakal.com

kr‑nātkmđ‑heel s‑hpŧ‑hweđ‑heecλ uđ‑đ‑hw t‑hākrλn‑nā nemn‑ŧ‑rл

कर्नाटकमधील शपथविधीचे उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण

* BBC.com

Nö‑aŧ‑h Ka‑hreea‑h kö‑al‑z US Vaes‑p‑rλzeda‑hn‑t pλncλ's kömλn‑t‑s 's‑t‑yuuped'

North Korea calls US Vice-President Pence's comments 'stupid'

* Bhaskar.com

werāt kā mođee, anus‑h‑kā år đ‑honee ko p‑hetnλs cΔlλn‑j; p‑rđ‑hānmn‑ŧ‑ree bolλ‑ cΔlλn‑j s‑weekār hΔ, jl‑đ weedeyo s‑hλyr kruuŋgā

विराट का मोदी, अनुष्का और धोनी को फिटनेस चैलेंज; प्रधानमंत्री बोले- चैलेंज स्वीकार है, जल्द वीडियो शेयर करूंगा

* udayavani.com

moođe sr-kārđ 4 wr-s-h: sāđ-heseđ-đu, sooteđ-đu mt-tu 2019r hāđe

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 4 ವರ್ಷ: ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಸೋತಿದ್ದು ಮತ್ತು 2019ರ ಹಾದಿ

* samprativartah.in

kar‑лātakarāj‑yλ ø muk‑h‑yaman‑ŧ‑ree upamuk‑h‑yaman‑ŧ‑ree pađayoho ađ‑ya saŧ‑yāpanam‑

कर्णाटकराज्ये  - मुख्यमन्त्री उपमुख्यमन्त्री पदयोः अद्य सत्यापनम्

* Esakal.com

pāwsāŧhee mλt‑rocλ kām susāt

पावसातही मेट्रोचे काम सुसाट 

* BBC.com

Etale k‑rāysas: Köl tu em‑pec p‑rλzadλn‑t @f‑tar k@n‑dadλy‑t vetow‑d

Italy crisis: Call to impeach president after candidate vetoed

* Bhaskar.com

sbsλ um‑rđrāj teem cλn‑nee nλ jeeŧā āeepeeλlः hΔđrābāđ ko hrākr ŧeesree bār bnee cΔm‑peyn, mum‑bee kλ rekör‑d kee brābree

सबसे उम्रदराज टीम चेन्नई ने जीता आईपीएल: हैदराबाद को हराकर तीसरी बार बनी चैम्पियन, मुंबई के रिकॉर्ड की बराबरी

* udayavani.com

jnmλc-ceđ jmk-h-mde s-hāsk seđ-đu n-yāmgådregλ b-hāwuk s-h-rđ-đ-hā-mjle

ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡರಿಗೆ ಭಾವುಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

* samprativartah.in

se be λsø e 12 kak‑s‑h‑yāyāhā pareek‑s‑hāp‑halm p‑rakās‑heŧamø।

सि बि एस् इ १२ कक्ष्यायाः परीक्षाफलं  प्रकाशितम्।

* Esakal.com

neyojn āyog brk‑hās‑ŧ krл‑yācee g‑hodcuuk b‑howлār : muлgλkr

नियोजन आयोग बरखास्त करण्याची घोडचूक भोवणार : मुणगेकर 

* BBC.com

Sauŧ‑h‑wλs‑t Λ‑ylaen‑z λn‑d‑z‑hen ek‑s‑p‑loz‑ha‑hn: US ö‑ada‑hz f@n b‑lλyd en‑s‑pλk‑s‑ha‑hn‑z

Southwest Airlines engine explosion: US orders fan blade inspections

* Bhaskar.com

k‑huđ kλ s‑tλmenā pr bolλ p‑rđ‑hānmn‑ŧ‑ree mođee‑ mΔŋ peč‑hlλ đo đs‑hk sλ roj λk yā đo kelo gāleyāŋ k‑hāŧā huuŋ

खुद के स्टेमिना पर बोले प्रधानमंत्री मोदी- मैं पिछले दो दशक से रोज एक या दो किलो गालियां खाता हूं

* udayavani.com

mλk-kā mseeđe p-rkrл: kā-mg-rλs-‌ k-s-hmλ kλφle

ಮೆಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ

* samprativartah.in

be se se Δ sŋs‑ŧ‑hā weđ‑n‑yap‑ŧ‑yađ‑hekār‑neyamas‑ya paređ‑hå ban‑đ‑haneeyā ø neyamāyogaha।

बि सि सि ऐ संस्था विज्ञप्त्यधिकार-नियमस्य परिधौ बन्धनीया - नियमायोगः।

* Esakal.com

mhāweŧrлcee uđ‑hφpt‑tee

महावितरणची उधळपट्टी

* BBC.com

Sāwŧ‑h @f‑raka: R@mafowsa lev‑z Kāman‑wλl‑ŧ‑h samat tu del weđ p‑rowtλs‑t‑s

South Africa: Ramaphosa leaves Commonwealth summit to deal with protests

* Bhaskar.com

dλtā leek p‑hλsbuk smλŧ sb‑hee sos‑hl sāet lek‑hkr đλŋ cunāw p‑rb‑hāweŧ nheeŋ krλŋgλ‑ sŋsđeey smeŧe kā ner‑đλs‑h

डेटा लीक: फेसबुक समेत सभी सोशल साइट लिखकर दें चुनाव प्रभावित नहीं करेंगे- संसदीय समिति का निर्देश

* udayavani.com

hλc-cen ngđu wet-h-‌d-rā kλuurtλgλ kārл: kλ-mđ-r

ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ವಿಥ್‌ಡ್ರಾ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣ: ಕೇಂದ್ರ

* samprativartah.in

āđλs‑has‑ya p‑rak‑hāpanānan‑ŧarm sar‑woc‑can‑yāyālayas‑ya an‑ŧar‑jālaputm balāŧø neeŧamø।

आदेशस्य प्रखापनानन्तरं सर्वोच्चन्यायालयस्य अन्तर्जालपुटं बलात् नीतम्।

* Esakal.com

s‑wāmenāŧ‑hn āyogāsāt‑hee 'jλl b‑hro' ān‑đoln kruu : rg‑hunāŧ‑hđāđā pāteel

स्वामिनाथन आयोगासाठी 'जेल भरो' आंदोलन करू : रघुनाथदादा पाटील

* BBC.com

mān‑zoor pās‑h‑tλλn: Đa yan t‑rāyb‑z‑m@n r@t‑len P@kes‑t@n‑z ār‑me

Manzoor Pashteen: The young tribesman rattling Pakistan's army

* Bhaskar.com

ceep‑h js‑tes kλ k‑helāp‑h mhāb‑heyog lānλ kee kos‑hes‑h phlλ hee crл mλŋ k‑hārej, sb‑hāpŧe nλ notes nāmn‑juur keyā

चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश पहले ही चरण में खारिज, सभापति ने नोटिस नामंजूर किया

* udayavani.com

cunāwлā ak-hād; mdekλre k-s-hλt-rđl-le nāmpt-r sl-leseđ yduurp-p

ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ; ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಡೂರಪ್ಪ

* samprativartah.in

uđ‑g‑hātanāya samāgaŧaha n‑yāyāđ‑hees‑haha sŋs‑k‑ruŧānurāgλлa kār‑yas‑hālāyāhā b‑hāgm s‑week‑ruŧawānø ।

उद्घाटनाय समागतः न्यायाधीशः संस्कृतानुरागेण कार्यशालायाः भागं स्वीकृतवान् ।

* Esakal.com

puлλ jel‑h‑yāŧeel 90 g‑rāmpn‑cāyŧeen‑cā newdлuuk kār‑yk‑rm jāher

पुणे जिल्ह्यातील 90 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहिर

* BBC.com

Tarān‑tow v@n at@k: Sas‑pλk‑t k‑wez‑d @f‑tar 10 padλs‑t‑rean‑z kel‑d

Toronto van attack: Suspect quizzed after 10 pedestrians killed

* Bhaskar.com

mođee āj mл‑dlā mλŋ āđewāsee wekās pn‑cwr‑s‑heey yojnā kā krλŋgλ λlān, 50 hjār pn‑cāyŧ p‑rŧeneđ‑he jutλŋgλ

मोदी आज मंडला में आदिवासी विकास पंचवर्षीय योजना का करेंगे एलान, 50 हजार पंचायत प्रतिनिधि जुटेंगे

* udayavani.com

at-mt-r srkār : yāreguu bhumtwel-lwλ-mđ λrdu smeek-s-hλgφu

ಅತಂತ್ರ ಸರಕಾರ : ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಮತವಿಲ್ಲವೆಂದ ಎರಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು

* samprativartah.in

sŋs‑k‑ruŧm na kλwalm đ‑n‑yānas‑ya b‑hās‑hā apeŧu weđ‑n‑yānas‑yāpeø b‑hāraŧarās‑h‑t‑rapaŧehe ।

संस्कृतं न केवलं ज्ञानस्य भाषा अपितु विज्ञानस्यापि- भारतराष्ट्रपतिः ।

* Esakal.com

korλgāw b‑heemā đŋgleelā māowāđee kārлeeb‑huuŧ

कोरेगाव भीमा दंगलीला माओवादी कारणीभूत

* BBC.com

T‑raøm‑p a‑hn‑d macron hen‑t a‑ht n‑yuu Erān n‑yuuk‑ley deel

Trump and Macron hint at new Iran nuclear deal

* Bhaskar.com

nābāleg đus‑h‑kr‑m kλs: đos‑hee pāλ jānλ pr āsārām ko ho skŧee hΔ km sλ km 10 sāl kee kΔđ, p‑hΔslā āj

नाबालिग दुष्कर्म केस: दोषी पाए जाने पर आसाराम को हो सकती है कम से कम 10 साल की कैद, फैसला आज

* udayavani.com

moođe ht-yλgλ s-mcu? kλuuymt-tuurenl-le w-yk-tey b-mđ-hn, wecārлλ

ಮೋದಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು? ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ, ವಿಚಾರಣೆ

* samprativartah.in

samuđ‑raha p‑rak‑s‑hub‑đ‑haha‑ŧeerađλs‑hawāseb‑h‑yaha jāg‑raŧāner‑đλs‑haha đaŧ‑ŧaha।

समुद्रः प्रक्षुब्धः-तीरदेशवासिभ्यः जाग्रतानिर्देशः दत्तः।

* Esakal.com

mrāt-hā ārk-s-hлāsāt-hee 29 now-hλm-brlā bΔt-hk

मराठा आरक्षणासाठी 29 नोव्हेंबरला बैठक

* BBC.com

Māwn-t āgun-g : Bāle vāl-kλynow alart rλyz-d tu hāyas-t lλval

Mount Agung: Bali volcano alert raised to highest level

* Bhaskar.com

gujrāŧ cunāw: beejλpee nλ jāree kee č-ht-hee les-t, ānn-đeebλn ko nheeŋ melā tekt

गुजरात चुनाव: बीजेपी ने जारी की छठी लिस्ट, आनंदीबेन को नहीं मिला टिकट

* udayavani.com

nāl-ku wr-s-hgφ gres-h-t mt-tk-kλ eeređ pλt-rool-‌, deesel-‌ bλlλ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸಿಲ್‌ ಬೆಲೆ

* samprativartah.in

kās‑h‑meeraha ø 11b‑heekarāhā w‑yāpāđeŧāhā, đ‑wayoho sΔnekayoho weeram‑ruŧ‑yuhu।

काश्मीरः - ११भीकराः व्यापादिताः, द्वयोः सैनिकयोः वीरमृत्युः। 

* Esakal.com

hk-s-p-rλs wλ'eл-tλlejл-t' krлār koл

एक्‍स्प्रेस वे ‘इंटेलिजंट’ करणार कोण?

* BBC.com

bāle vāl-khynow: māwn-t agung @s-hats λr-pör-t för sλkan-d dλy

Bali volcano: Mt Agung ash shuts airport for second day

* Bhaskar.com

26/11 hmlλ kλ mās-trmāeл-d hāp-hej seeđ nλ UN mλŋ dālee yācekā, khā- āŧŋkwāđeyoŋ kee les-t sλ nām htāo

26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने UN में डाली याचिका, कहा- आतंकवादियों की लिस्ट से नाम हटाओ

* udayavani.com

nāl-ku wr-s-hgφ gres-h-t mt-tk-kλ eeređ pλt-rool-‌, deesel-‌ bλlλ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸಿಲ್‌ ಬೆಲೆ

* samprativartah.in

kās‑h‑meeraha ø 11b‑heekarāhā w‑yāpāđeŧāhā, đ‑wayoho sΔnekayoho weeram‑ruŧ‑yuhu।

काश्मीरः - ११भीकराः व्यापादिताः, द्वयोः सैनिकयोः वीरमृत्युः। 

* Esakal.com

gujrāŧmđ-h-yλ newdлuuk kāφāŧ kdk bn-đobs-ŧ

गुजरातमध्ये निवडणूक काळात कडक बंदोबस्त

* BBC.com

Nör-ŧ-h Körea sλz nu mesal put-s öl av US en s-t-rāyken rλyn-j

North Korea says new missile puts all of US in striking range

* Bhaskar.com

GES kλ đuusrλ đen ewāŋkā kā mhelā ss-hk-ŧeekrл pr p-hoks

GES के दूसरे दिन इवांका का महिला सशक्तीकरण पर फोकस

* udayavani.com

nāl-ku wr-s-hgφ gres-h-t mt-tk-kλ eeređ pλt-rool-‌, deesel-‌ bλlλ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸಿಲ್‌ ಬೆಲೆ

* samprativartah.in

kās‑h‑meeraha ø 11b‑heekarāhā w‑yāpāđeŧāhā, đ‑wayoho sΔnekayoho weeram‑ruŧ‑yuhu।

काश्मीरः - ११भीकराः व्यापादिताः, द्वयोः सैनिकयोः वीरमृत्युः।