Misc


Songs

1. Kids Marathi Rhyme

A. Yere Yere Pawsa - Yλrλ Yλrλ Pāwsā

yλrλ yλrλ pāwsā,

ŧulā đλŧo pΔsā,

pΔsā zālā k-hotā,

pås ālā mot-hā,

yλ g yλ g sree, māzλ mdkλ b-hree,

sr ālee đ-hāun,

mdkλ gλlλ wāhun

2. Kids English Rhyme

B. Jack and Jill - J@k @n-d jel-l

J@k @n-d jel-l wλn-t ap đe hel-l,

tu fλc a pλal öf wötr.

J@k fλl-l dāun @n-d b-rok hez k-rāun

@n-d jel-l kλm t-mblee-ng āftr

3. Kids Marathi Rhyme by Vasant Bapat

A. Bhavlee - B-hāwlee

Nač g nač b-hāwlee

Ŧulā đλuu pāwlee

B-hāwlee kut-hλ đ-hāwlee

Ām-hee nāhee pāhelee

B-hen-ŧeewr nāčŧλ

B-hāwleecee sāwlee

B. Shodha Shodha - S-hođ-hā S-hođ-hā

Cen-čλčλ zād

zādācee fān-đee

fān-đeewr hup-p-yā

Hup-p-yācee s-hλpuut

Sh-ptālā zupkā

zupk-yāwr mun-gee

Mun-geec-yā ton-dāŧ k-hsk-hs đāлā

S-huur asāl ŧr s-hođ-huun āлā

C. Lgin - Lgeen

Ɖāđāča lgeen

Δteeŧ bg-heen

Ɉreecλ topdλ

Nwλ nwλ kpdλ

Aŧ-ŧr lāweenλ

Pλd-hā k-hāeen

Āɉobān-nā

Pān đλeen

nween vhenee

lām-buun pāheen

D. Bakshes Bakshes - Bk-s-hes Bk-s-hes

Rānāŧlā don-gr

Don-grāwr zādee

Zādeeŧlee ɉāφee

Ɉāφeelā kātλ

Kāt-yān-ŧ ceŧ-ŧā

Cāt-t-yāwr t-hepkλ

T-hepk-yāwr ekā mun-gφā b-hāuu

D-hruun āāлāl ŧr bk-s-hes đλuu

4. Poem by Prasad Bhide

A. Balpan - Bālpл

Āyus-h-yāc-yā wφлāwr māgλ bg-huu pāhŧo

Āɉ māza bālpл nw-yāna ɉguu pāhŧo

Bālpлee bābān-nee kλlλlλ lād pun-hā āt-hwuu pāhŧo,

Āɉ bābās-hee ŧeeč gt-tee kruu pāhŧo

Un-č udлārā pŧn-g mlā s-wp-nāŧ g-hλuun jāŧo,

Nw-yā s-wp-nāŧ pŧn-g udwāyčee ec-c-hā puree kruu pāhŧo.

Āɉ prŧ λkđā mg ɉāuu pāhŧo

Āee ājeečλ pāpλ āt-hwuun ŧ-hodā hāsuu pāhŧo,

nkφŧ pāлāwlλlλ ŧ-yān-čλ doφλ āɉ pusuu pāhŧo,

Āɉ pun-hā āee ājeeč-yā gos-hteeŧ hrwuu pāhŧo,

Āɉ prŧ λkđā mg ɉāuu pāhŧo

Shāφλŧl-yā mđ-hl-yā sut-teečā gn-đ-h punh-hā g-hλuu pāhŧo,

Db-yāŧ ren-gлāŧ pun-hā rmuu pāhŧo,

Nestŧ-yā mΔt-reečā hāŧ āɉ g-ht-t đ-hruu pāhŧo.

Āɉ prŧ λkđā mg ɉāuu pāhŧo

G-hrāpāsuun s-hāφλpr-yn-ŧ sārλ đews prŧ ɉguu pāhŧo,

Āɉ māza bālpл nw-yāna ɉguu pāhŧo

* Urdu Songs

https://www.youtube.com/watch?v=5ZUR92B-UzE

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

julfλ-n hΔ-n jΔsλ kānđ-hλ pλ bāđl zukλ huλ julfλ-n hΔ-n jΔsλ kānđ-hλ pλ bāđl zukλ huλ ān-k-hλ hΔ jΔsλ my kλ pyālλ b-hrλ huλ ms-Ŧee hΔ jes-mλ p-yλr kee Ŧum, wo s-hrāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

cλhrā hΔ jΔsλ zeel mλ ha-nsŦā huā kn-wl cλhrā hΔ jΔsλ zeel mλ ha-nsŦā huā kn-wl yā ĵen-đgee kλ sāĵ pλ c-hλdee hue gĵl jānλ bhār Ŧum kesee s-hāyr kā k-h-wāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho hon-t-ho-n pλ k-hλlŦee hΔ-n Ŧbas-sum ke bejleyā-n hon-t-ho-n pλ k-hλlŦee hΔ-n Ŧbas-sum ke bejleyā-n sjđλ Ŧum-hāree rāh mλ-n krŦee hΔ-n khkas-hā-n đuneyā Δ hus-n år es-h-k kā Ŧum hee s-hbāb ho

cåđhawee ka cān-d ho ya āfŦāb ho jo b-hee ho Ŧum k-huđā kee ksm lājwāb ho cådhwee kā cān-đ ho

https://www.youtube.com/watch?v=x-zvSHzm8cs

bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm ksm cāhλ lλ lo k-huđā kee ksm bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm

hmāree gĵl hΔ , ŧs-swur ŧum-hārā ŧum-hārλ benā ab , nā jeenā hmārā ŧum-hλ yuu hee cāhλ-ngλ jb ŧk hΔ đm bhuŧ p-yār krtλn hΔ, tum ko snm

sāgr kee bāhö mΔ , måjλ hΔ jeŦnee hmko bhee Ŧumsλ , muhb-bŦ hΔ uŦnee kλ yλ bλkrāree nā ab hogee km

bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm ksm cāhλ lλ lo k-huđā kee ksm bhuŧ p-yār krtλ-n hΔ, tum ko snm

https://www.youtube.com/watch?v=R-_R1Gavwk0

āsmān , ŧλrā mλrā huā k-h-wāb kee trh đ-huā đ-huā āsmān , ŧλrā mλrā huā sā-ns kee trh ruān ruān ho jāΔ jhā tuu jāΔ pāΔ muzλ hee pāΔ sāΔ yh mλrλ hλ tuz mλn smāΔ

syeeyārā mΔ syeeyārā syeeyārā tuu syeeyārā seŧāro-n kλ jhā-n mλn melλ-ngλ ab yārā

tuu jo mela , to yu huā ho gyee puuree ađ-huree see đuā tu jo gyā , ŧo lλ gyā s-ng ŧλrλ mλrλ jeenλ kee hr wĵāh

ho jāΔ jhā tuu jāΔ pāΔ muzλ hee pāΔ sāΔ yh mλrλ hλ tuz mλn smāΔ

syeeyārā mΔ syeeyārā syeeyārā tuu syeeyārā seŧāro-n kλ jhā-n mλn melλ-ngλ ab yārā

https://www.youtube.com/watch?v=sTkb5myMUes

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

kāhλ bnāλ tuunλ mātee kλ puŧlλ đ-hrŧee yλ p-yāree p-yāree muk-hdλ yλ ujlλ kāhλ bnāλ tuunλ đuneyā kā k-hλlā jesmλ-n lgāyā jwānee kā mλlā gup-čup ŧmās-hā đλk-hλ , vāh rλ ŧλree k-huđāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāΔ kāhλko duneyā bnāΔ , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāΔ

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

ŧu b-hee ŧo ŧdpā hogā mn ko bnākr tuufā-n yλ p-yār kā mn mλ-n c-hupākr koee c-hwe ŧo hogee aāk-hö mλ-n ŧλree ā-nsuu b-hee c-hlkλ ho-ngλ plkö sλ ŧλree bol k-yā suzee ŧuzko, kāhλko p-reeŧ jgāee Kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

p-reeŧ bnākλ ŧuunλ ĵeenā sek-hāyā, h-nsnā sek-hāyā ronā sek-hāyā jeewn kλ pŧ-h pr meeŧ meelaλ meeŧ melakλ ŧuunλ spnλ jgāλ spnλ jgākλ ŧuunλ, kāhλ ko đλ đee juđāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee đuneyā bnānλ wālλ, k-yλ ŧλrλ mn mλ-n smāee kāhλko duneyā bnāee , ŧuunλ kāhλko duneyā bnāee

https://www.youtube.com/watch?v=LjZ0DCaPSP0

āeyλ mλhrbā-n , bΔt-heyλ jān λ njö s-håk sλ leejeyλ jee , es-h-k kee em-thö āeyλ mλhrbā-n

kΔsλ ho tum nåjvā-n ,etnλ hsee mhbā-n kΔsλ kruu-n mΔ byā-n, đel kee nhee hΔ ĵubā-n

āeyλ mλhrbā-n , bΔt-heyλ jān λ jā-n s-håk sλ leejeyλ jee , es-h-k kee em-thā-n āeyλ mλhrbā-n

đλk-h mcl kλ jeđ-hr , bejlee gerā đλ uđ-hr keskā jlā ās-heyā-n , bejlee ko yλ k-yā k-hbr

āeyλ mλhrbā-n , bΔt-heyλ jān λ jā-n s-håk sλ leejeyλ jee , es-h-k kee em-thā-n āeyλ mλhrbā-n

https://www.youtube.com/watch?v=k0BWlvnBmIE

Wide Awake

wāed awλk

āym wāed awλk āym wāed awλk

āym wāed awλk yλ-h , āy vöz en đ dārk āy vöz föl-le-ng hr-d veŧ-h @n opn hr-t āym wāed awλk hå ded āy red đ s-tārz so ro-ng āym wāed awλk @n-d növ et-s k-lear tu me đ@t λvreeŧ-he-ng yu see λ-nt ölwλz vöt et seem-s āym wāed awλk yλ-h , āy vöz d-remee-ng for so lön-g

āy wes-h āy n-yu đλn vöt āy no nå wudn-t dāev en wudn-t bo dāun g-r@wetee hrt-s yu mλd et so s-weet tel āy wok up ön ön đ konc-ret

föl-len-g f-rom k-lāud nāen (et vöz āut öf đ b-lyu) āy @m k-r@s-heen-g f-rom đ hāy āy @m lλt-ten-g go tunāet ( yλ-h ,āy @m lλt-teen-g yu go) āy @m föl-len-g f-rom k-lāud nāen

āym wāed awλk ŧ-hndr rmb-leeng k@stl-sk-rmbleeng āym wāed awλk āy @m t-rāe-ng tu hol-d ön āym wāed awλk god nöz đ@t āy t-rāed seen-g đ b-rāet sāed āym wāed awλk āy @m not b-lāe-nd λneemoar

āym wāed awλk āym wāed awλk yλ-h ,ām föl-len-g f-rom k-lāud nāen (et vöz āut öf đ b-lyu) k-r@s-heen-g f-rom đ hāy yu no āy @m lλt-ten-g go tunāet ( yλ-h ,āy @m lλt-teen-g yu go) āy @m föl-len-g f-rom k-lāud nāen

āym wāed awλk āym wāed awλk āym wāed awλk āym wāed awλk āym wāed awλk

Devotional Songs

đur-gλ đu-r-g-ht b-hāre ŧuĵweл sn-sāre, anāŧ-hnāŧ-hλ am-bλ kruлā wes-ŧāre, wāre wāre jn-m mrлāŧλ wāre, hāre pdlo āŧā sn-kt newāre,

jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

ŧuzweл b-huwne pāhŧā ŧuĵΔse nāhe, cāre s-h-rmlλ prnŧu n bolwλ kāhe, sāhe wewāđ kreŧā pdelλ p-rwāhe, ŧλ ŧu b-hk-ŧālān-ge pāwse lwlāhe,

jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

p-rsan-nwađnλ p-rsan-n hose nejđāsā, k-lλs-hāpāsune sode ŧode b-hwpās-hā, am-bλ ŧuĵwāčun koл purwel ās-hā, nrhre ŧl-len zālā pđpn-kjlλs-hā, jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

jy đλwe jy đλwe jy mhes-hāsurmŧ-hene, surwr es-hwr wrđλ ŧārk sn-jewne,jy đλw jy dλw.

s-hλn-đur lāl cd-hāyo ac-hā gajamuk-ho, đon-del lāl berājλ suŧ görehrko, hāŧ-h leyλgudlad-du sāye surwrko, mhemā khλ ne jy lāgŧ hun pdko.

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn mλrā mn rmŧā, jy dλw jy đλw.

as-htāu seđ-he dāse sn-ktko bΔre. weg-hnawenās-hn mn-galmuraŧ ađ-hekāre, kotesurjp-rakās-h Δse c-hbe tλre, gn-dās-ŧ-hl mđms-ŧak zulλ s-hs-hebāre,

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn mλrā mn rmŧā, jy dλw jy đλw.

b-hāwb-hagŧsλ koe s-hrāgŧ awλ, sn-ŧaŧ sm-paŧ sab-he b-haepur pāwλ, Δsλ tum mhārāj moko aŧe b-hāwλ, gosāwenn-đan hes-heđen guлa gāwλ,

jy jy je gлrāj weđ-yāsuk-hđāŧā, đ-han-ya ŧumāro đrs-hn mλrā mn rmŧā, jy dλw jy đλw.

g-hālen lotān-gл wn-đen crл, doф-yāne pāhen rup tuzλ, p-rλmλ ālen-gл ānan-đλ pujen, b-hāwλ owāфen m-hлλ nmā, ŧ-wmλw māŧā c peŧā t-wmλw, t-wmλw bnđ-hu sk-hā ŧ-wmλw, t-wmw weđ-yā đ-rweлm t-wmλw, t-wmλw sr-w mm đλw đλw.

kāyλn wācā mnsλn-đ-rwār-yā, buđ-hyāŧ-mmānā wā p-rk-ruŧes-wb-hāwāŧ, kromeyđ-yaŧa sklm prsmΔ, nārāyлāŧe smrpyāme. ac-yuŧm kλs-havam rāmnārāyлm k-rus-h-лđāmođrm wāsuđλwm hre. s-hređ-haram māđ-hawam gopekāwal-lab-hm jānkenāyakam rāmcn-đ-ram b-hjλ.

hrλ rām hrλ rām rām rām hrλ hrλ, hrλ k-rus-hлa hrλ k-rus-hлa, k-rus-hna krus-hлa hrλ hrλ.

lwt-hawŧe wek-rāфā b-rm-hān-de māфā, wes-hλ kл-t-h kāфā ŧ-renλŧ-re j-wāфā, lāwan-yasun-đr ms-ŧke bāфā, ŧλŧ-huneyā jф ner-mф wāhλ zλфzulā,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

kr-purgårā b-hoфā nyne wes-hāфā, ar-đ-hān-ge pār-wŧe sumnān-c-yā māфā, web-huŧen-čλ u-đ-hфл s-heŧekл-t-h neфā, Δsā s-hn-kr s-hob-hλ umā wλl-hāфā,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

đλwe đΔŧ-ye sāgrmn-t-hn pΔ kλlλ, ŧ-yāmāje awceŧ hфhф jλ ut-helλ, ŧλ ŧ-wā asurpлλ p-rās-hn kλlλ, neфkл-th nām p-raseđ-ha zālλ,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

w-yāg-h-rāmbr p-hлewrđ-hr sun-đr mđnāre, pncānn mnmohn munejnsuk-hkāre, s-hŧkotečλ bej wācλ uc-cāre, rg-hukuфteфk rāmđāsā an-ŧre,

jy đλw jy đλw jy s-h-re s-hn-krā, ārŧe owāфu ŧuĵ kar-purgårā jy đλw jy đλw.

yugλ-n at-h-t-hāwes wetλwre ub-hā, wāmān-ge rk-humāe đesλ đew-y s-hob-hā, pun-dlekāčλ b-hλte prb-r-h-ma ālλgā-n, crлe wāhλ b-hemā uđ-hre jgā,

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

ŧuфsemāфā gфā-n kr t-hλwune kte, kān-sλ peŧā-mbr ks-ŧure ll-lāte, đλw surwr neŧ-y yλŧe b-hλte, garud hnumn-ŧ pud-hλ ub-hλ rāhŧe

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

đ-hn-ya wλлunāđ anuk-s-hλŧ-rpāфā, suwrлāce kmфλ wnmāфā gфā, rāhe rk-humābāe rāлeyā skфā, owāфeŧe rājā wet-hobā sāwфā

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

owāфu ārŧ-yā kur-wn-d-yā yλŧe, cn-đ-rb-hāgλmāje soduneyā đλŧe, đen-d-yā pŧākā wΔs-hлw nāčŧe, pn-d-hrečā mhemā wr-лāwā keŧe,

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

ās-hād-he kār-ŧeke b-hk-ŧjn yλŧe, cn-d-rb-hāgλmāje s-nānλ jλ kreŧe, đrs-hn hλlāmāŧ-rλ ŧyā-n hoy muk-ŧe, kλs-hwāse nāmđλw b-hāwλ owāфeŧe,

jy đλw jy đλw jy pān-durn-gā, rk-humāe wal-lab-hā rāec-yā wal-lab-hā pāwλ jewalgā, jy đλw jy đλw.

http://rickmk.com/rmk/Rosary

Pāŧλr nös-ŧr k-we λs en cλles, sān-k-tefekλtur nomλn ŧum. āđwλneāŧ rλgnum ŧum. feātvolunŧās ŧuā, sekuŧ en cλlo λŧ en tλrā.

pānλm nos-ŧrum k-woŧeđeyānu.đā nobes ođāλ, λŧ demetλ nobes đλbetā nos-ŧ-rā sekut λŧ nos demetemus đλbetorebus nos-ŧ-res. λt nλ nos enđukās en tλntāŧ-seonλm. sλd lebλrā nos ā mālo. āmλn.

RecipesCountry

.
Country
English Flag Ekalipi
Afghanistan Afg-hāлes-ŧān
Albania Albλneyā
Algeria Aljereyā
American Samoa Amλrekn Samoā
Andorra @ndor-rā
Angola An-golā
Anguilla Angey-yā
Antarctica Ant@retekā
Antigua and Barbuda @n-tegā @n-d Bārby-udā
Argentina ārjλntenā
Armenia ārmeneyā
Aruba Arubā
Australia öst-rλleyā
Austria öst-reyā
Azerbaijan āzrbāejān
Bahamas Bhām@z
Bahrain Bāhrλn
Bangladesh Bān-glāđλs-h
Barbados Bārbλdos
Belarus Bλlārus
Belgium Bλljeyum
Belize Bλlez
Benin Bλnen
Bermuda Brm-yudā
Bhutan B-huŧān
Bolivia Boleveyā
Bosnia and Herzegovina Bös-neyā @n-d Hrzgovenā
Botswana Bot-swānā
Bouvet Island Buvλāyln-d
Brazil B-rzel
British Indian Ocean Territory B-retes-h en-deyn os-hn tλr-retory
Brunei Darussalam B-runāy Dārus-salām
Bulgaria Blgλreyā
Burkina Faso Brkenā F@so
Burundi Burun-de
Cambodia Kmbodeyā
Cameroon K@marun
Canada K@nadā
Cape Verde Kλp Vrdλ
Cayman Islands Kλmn āyln-d-s
Central African Republic Sλnt-rl @f-rekn Repb-lek
Chad C@d
Chile Celλ
China Cāynā
Christmas Island K-h-resms āyln-d
Cocos Kokos
Colombia Kolmbeyā
Comoros Komoros
Congo Kön-go
Cook Islands Kuk āyln-d-s
Costa Rica Kos-tā rekā
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) Ko Duvār (āvre kos-t)
Croatia (Hrvatska) K-roλs-heyā (H-rvāt-skā)
Cuba Kubā
Cyprus Sāyp-rs
Czech Republic Cλk Republek
Denmark Dλnmārk
Djibouti Jebute
Dominica Domenekl
Dominican Republic Domenekn Repblek
East Timor Es-t temor
Ecuador λk-wāđor
Egypt Ejep-t
El Salvador λl sālvāđoor
Equatorial Guinea ek-wλtoreyal Genee
Eritrea λRet-reya
Estonia λS-toneyā
Ethiopia Et-heyopeyā
Falkland Islands Fökln-d āyln-d-s
Faroe Islands Fāae esl-nds (F@ro āylnØd-s)
Fiji Fejee
Finland Fenln-d
France F-rān-s
French Guiana F-rλnc Gāyānā
French Polynesia F-rλnc Poleenλs-heyā
French Southern Territories F-rλnc Sđr-n tλr-retorez
Gabon Gbön
Gambia G@m-Beyā
Georgia Jörjeyā
Germany (Deutschland) Jrmne (Döes-hln-t)
Ghana G-hānā
Gibraltar Jeb-röltr
Greece G-rees
Greenland G-reenln-d
Grenada G-ranādā
Guadeloupe G-wādalup
Guam G-wām
Guatemala G-wātλmālā
Guinea Genee
Guinea-Bissau Genee Bes-sāu
Guyana Gāyānā
Haiti Hλtee
Heard and McDonald Islands Hr-d @n-d MK-Dönl-d āyln-d-s
Honduras Hönduras
Hong Kong Hön-g Kön-g
Hungary ( Magyarország ) Hn-garee ( mg-yrors@g)
Iceland āesln-d ( esl-nd)
India En-deyā
Indonesia Endonλs-heyā
Iran Erāл
Iraq Erāk
Ireland āyrln-d
Israel ezrλal
Italy etlee
Jamaica Jmλkā
Japan (Nihon) Jp@n (nehon)
Jordan Jör-dn
Kazakhstan Kazāk-hs-ŧān
Kenya Kenyā Or Kλn-yā
Kiribati Kerebāte
Kosovo kosowo
Kuwait Kuwλŧ
Kyrgyzstan Krgezs-ŧān
Laos Lλosor or Lāos
Latvia Lātveyā
Lebanon Lλbann or Lλbanön
Lesotho Lλsoŧ-ho
Liberia Lāybeereyā
Libya Leb-yā
Liechtenstein Lek-htλns-htāen
Lithuania Leŧ-huλneyā
Luxembourg Lk-zλmbor-g
Macau Mkāw
Macedonia M@sedoneyā
Madagascar M@đag@skār
Malawi Mlāwee
Malaysia Mlλs-heyā
Maldives Mālđeevz
Mali Mālee
Malta Möltā
Marshall Islands Mārs-hal-l āyln-d-s
Martinique Mārtenek
Mauritania Möres-hλneyā
Mauritius Möres-hs
Mayotte Mλyöt-t
Mexico (Meheko) Mλk-seko or Mλheeko
Micronesia Māyk-ronees-heyā
Moldova Moldovā
Monaco Mönāko
Mongolia Mongoleyā
Montserrat Mön-tsλr-rāt
Morocco Morök-ko
Mozambique Mozāmbeek
Myanmar Meyanmār
Namibia Nmebeyā
Nauru Nāuru
Nepal NλpāФ
Netherlands Nöđrln-d-s
New Caledonia N-yu K@ledoneyā
New Zealand N-yu Zeeln-d
Nicaragua Nekarāg-wā
Niger Nejλr
Nigeria Nāyjeereyā
Niue Neuλ
Norfolk Island Nörfakāyln-d
Northern Mariana Islands Nörđr-n Māreyānā āyln-d-s
Norway (Norge) Nörwλ (Norgλ)
Oman Omān
Pakistan Pākes-ŧān
Palau Plāu
Panama P@nmā
Papua New Guinea Pāpuā N-yu Genee
Paraguay P@rāg-wλ
Peru (Paruor ) Pλru
Philippines Felep-pen-s
Pitcairn Petkλr-n
Poland (Polska) Poln-d (Pols-kā)
Portugal Porcugl
Puerto Rico Pyλrto Reko
Qatar Kŧār
Reunion Reeyuneyn
Romania Rumλneyā
Russian Federation Rs-heyn fλdarλs-hn Rāss-heyā
Rwanda Rwāndā
Saint Kitts and Nevis Sλn-t Ket-ts @n-d Nλves
Saint Lucia Sλn-t Luceyā
Saint Vincent and The Grenadines Sλn-t Vensλn-t @nd đ G-rλndeen-s
Samoa Smoā
San Marino S@n Mrwno
Sao Tome and Principe Sāo Tomλ @n-d Prencepλ
Saudi Arabia Såđee Arλbeyā
Senegal Sλnλgöl
Seychelles Sλs-hλl-s
Sierra Leone Seλr-rā Leon
Singapore Sen-gāpur
Slovakia S-lovākeyā
Slovenia S-loveeneyā or S-lovλns-ko
Solomon Islands Sölomn āyln-d-s
Somalia Somāleyā
South Africa Såđ @f-rekā
Spain S-pλn
Sri Lanka S-hree Ln-kā
Sudan Suđān
Suriname Surenām
Svalbard and Jan Mayen Islands S-vālbār-d @n-d yān Mλyλn āyln-d
Swaziland S-wāzeel@n-d
Sweden S-wedn or S-vλreg
Switzerland S-wet-zrln-d
Syria Sereyā
Taiwan ŧāewān
Tajikistan ŧajeekes-ŧān
Tanzania Tānzāneyā
Thailand ŧ-hāyln-d
Togo Togo
Tokelau Tokλlāu
Tonga Tön-gā
Trinidad and Tobago T-renedād @n-d Tobλgo
Tunisia Tunes-heyā
Turkey Trkee
Turkmenistan ŧur-kmλnes-ŧān
Turks and Caicos Islands Tur-ks @nd kλkos āyln-d-s
Tuvalu Tuvālu
US Minor Outlying Islands Yuλs Māynr āyln-d-s
Uganda Yugān-dā
Ukraine Yuk-rλn
United Arab Emirates Yunāytλd @rab λmerλt-s
United Kingdom Yunāytλd Ken-gdm
United States Yunāytλd S-tλts
Uruguay Urug-wāy
Uzbekistan Uzbλkes-ŧān
Vanuatu Venuaŧu
Vatican City State V@tekn Setee
Venezuela Vλnλzuλlā
Viet Nam Veλŧ Nām
Virgin Islands (British) Vrjen āyln-d-s B-retes-h
Virgin Islands (US) Vrjen āyln-d-s Yuλs
Wallis and Futuna Islands Wöl-ls @n-d Futunā āyln-d-s
Western Sahara Wλs-tr-n Sahārā
Yemen Yλmλn
Yugoslavia Yugos-lāveyā
Zaire Zāeyλr
Zambia Zāmbeyā
Zimbabwe Zembāb-wλ

States

English Ekalipi
Andhra Pradesh ānđ-h-r p-rđλs-h
Arunachal Pradesh Aruлācl p-rđλs-h
Assam ās-sām
Bihar Beehār
Chhattisgarh C-haŧ-ŧesgd-h
Goa Gowā
Gujarat Guĵrāŧ
Haryana Hryāлā
Himachal Pradesh Hemācl p-rđλs-h
Jammu & Kashmir Jm-mu @n-d ks-hmer
Jharkhand Zārk-hn-d
Karnataka Krnātk
Kerala Kλrφā
Madhya Pradesh Mđ-hya p-rđλs-h
Maharashtra Mhārās-ht-r
Manipur Mлepur
Meghalaya Mλg-hāly
Mizoram Mezorm
Nagaland Nāgāl@n-d
Odisha (Orissa) Odes-hā
Punjab Pnjāb
Rajasthan Rājsŧ-hān
Sikkim Sek-kem
Tamil Nadu ŧmeφnādu
Telangana ŧλl-ngānā
Tripura ŧ-repurā
Uttar Pradesh Uŧ-ŧr p-rđλs-h
Uttarakhand Uŧ-ŧarāk-hл-d
West Bengal Wλs-t bλngöl
Andaman and Nicobar Islands An-đmān @n-d nekobār āyln-ds
Chandigarh Cnđegd-h
Dadra and Nagar Haveli đāđr @n-d ngrhwλle
Daman and Diu đmл @n-d đeu
Delhi đel-le
Lakshadweep Lk-s-hđ-weep
Puducherry Puducλr-re

English Ekalipi
Alabama @lb@mā
Alaska Al@s-kā
Arizona @rezonā
Arkansas Arkønsö
California K@lafor-n-yā
Colorado Kölarādo
Connecticut Knλtekt
Delaware Dλlawλar
Florida Flördā
Georgia Jörjā
Hawaii Hwāāee
Idaho āydho
Illinois El-lanöy
Indiana Endey@nā
Iowa āyowā
Kansas K@nzas
Kentucky Kλntakee
Louisiana Luezeyānā
Maine Mλan
Maryland Mλreln-d
Massachusetts M@s-sac-yusλt-ts
Michigan Mes-hegnø
Minnesota Men-nλsotā
Missouri Mez-zorā
Montana Mön-t@nā
Nebraska Nλb-r@skā
Nevada Nλv@dā
New Hampshire N-yu h@m-ps-hr
New Jersey N-yu jrzee
New Mexico N-yu mλk-seko
New York N-yu yör-k
North Carolina Nörŧ-h k@rolāynā
North Dakota Nörŧ-h đ-kodā
Ohio Ohāyo
Oklahoma Ok-lhomā
Oregon örλgn
Pennsylvania Pλn-nselvλneyā
Rhode Island R-hod āyln-d
South Carolina Såŧ-h k@rolāynā
South Dakota Såŧ-h dkodā
Tennessee Tλn-nsee
Texas Tλk-sas
Utah Yutāh
Vermont Vrmön-t
Virginia Vrjeneyā
Washington Wös-hn-gtn
West Virginia Wλs-t vrjeneyā
Wisconsin Weskönsen
Wyoming Wāyomen-g

English Ekalipi
Moskau Moskö
Moskovskaja Oblast Mos-köwzkājā oblā-st
Krasnodar K-rās-nödr
Sankt Petersburg S-nk-t pecλrbur-g
Sverdlovsk Swrdlows-k
Tatarstan Ŧtrs-Ŧān
Rostov R-stö
Samara Smārā
Baskortostan B-skr-tos-Ŧān
Kemerovo Kemerovo
Niznij Novgorod Neznez nöwg-rd
Dagestan Deges-Ŧān
Stavropol S-Ŧāv-rāpl
Volgograd Wolg-grāđ
Saratov SrāŦö
Perm Peyrm
Irkutsk Erkus-k
Krasnojarsk K-rsnāers-k
Orenburg Erλnbu-rk
Novosibirsk Nwsebers-k
Omsk Oms-k
Altaj ölŦāz
Primorje P-remoryā
Voronez Worones-h
Leningrad Lλnengārd
Tula Ŧuls-k
Belgorod Bλylgrđ
Vladimir W-lđemer
Hanty-Mansija H-nte m-nsejā
Kirov Kerow
Penza Pe-nzā
Vologda Vo-lg-d
Habarovsk Hbārs-k
Udmurtija Uđmu-rtejā
Kursk Kors-k
Tambov T-mbö
Jaroslavl Jros-lāwl
Tomsk Ŧöms-k
Tver Twλr
Tjumen Ŧumλn
Uljanovsk U-ljā-nows-k
Arhangelsk Aār-hānges-k
Smolensk S-mlλn-s-k
Brjansk Brjāns-k
Ivanovo Ewān-vā
Amur Amor
Murmansk Murm-n-s-k
Lipeck Lepλk
Rjazan Rjāzān
Kabardino-Balkarija Kbrdenöbāökāryā
Kaluga Klugā
Komi Kome
Astrahan Aās-Ŧ-rāhn
Kaliningrad Kleneng-rāŦ-h
Saha Sāhā
Pskov S-kö
Kostroma K-s-Ŧ-rāmā
Burjatija BurjāŦeejā/td>
Kurgan Kurgān
Alanija Alāneaā
Mordovija Mrdoweaā
Orjol Orjol
Karelija Krλlejā
Jamalo-Nenets Jmālo nenet-s
Ingusetija E-ngusλtejā
Novgorod Nöwg-rd
Marij El Mrez e-l
Sahalin Shlen
Hakasija Hkāsezā
Adygeja Aādegλg-yā
Tyva T-ywā
Kalmykija K-lmā-ykeyā
Magadan Mgādān
Jevrej Jλvrλz
Gorno-Altaj Gornö altāz
Komi-Permjak Kome p-rmjāk
Ust-Orda U-s-t-ordā
Aga Ahā
Tajmyr Ŧājmr
Nenets Nλnλt-s/td>
Evenkija Evλ-nkejā
Korjakija Korjāk-jā

English Ekalipi
London Lndn
West Midlands Vλs-t medlan-ds
Greater Manchester G-rλŦr m@ncλs-tr
West Yorkshire Vλs-t yöks-hr
Kent Kλn-t
Merseyside Mrzesāed
Essex λs-sλk-s
South Yorkshire SÅth yök-shr
Hampshire H@mshr
Surrey Sr-ree
Tyne and Wear Tāen @n-d vλar
Hertfordshire Hr-tfr-dshr
Lancashire L@n-kāshr
Nottinghamshire Nöt-ten-gms-hr
Cheshire cλs-hr
Staffordshire S-t@f-fr-ds-hr
Derbyshire Dābes-hr
Norfolk Nöfak
West Sussex Vλs-t sas-sλk-s
Northamptonshire Nor-Ŧ-h@mp-tnshr
Oxfordshire Ok-sfor-ds-hr
Devon D@van
Suffolk Sf-fak
Lincolnshire Len-kns-hr
Gloucestershire G-lös-trshr
Leicestershire Lλs-trs-hr
Cambridgeshire Kλmb-rejs-hr
East Sussex Es-t s-sλk-s
Durham Dr-hm
Bristol B-restl
Warwickshire Vöre-ks-hr
Buckinghamshire Bken-ghm-shr
North Yorkshire NörŦ-h yöks-hr
Bedfordshire Bλdfr-ds-hr/td>
Cumbria Km-breyā
Somerset Smrsλt
Cornwall Kör-nvöāl
Wiltshire Vel-ts-hr
Shropshire S-hrops-hr
Leicester Lλs-tr
Worcestershire Wuus-trs-hr
Kingston upon Hull Ken-gs-tn upon hl-l
Plymouth P-LemŦ-h
Stoke-on-Trent S-tok ön t-rλn-t
Derby Dārbee
Dorset Dorsλt
Nottingham Not-ten-ghm
Southampton SÅđ@mptn
Brighton and Hove B-rāetn @n-d hÅw
Herefordshire Hrfr-ds-hr
Northumberland Nor-đmbrln-d
Portsmouth Por-t-smŦ-h
East Riding of Yorkshire Es-t RāYden-g öf yökshr
Luton Lutn
Swindon S-wendn
Southend-on-Sea SāuŦ-hλn-d ön see
York yor-k
South Gloucestershire SāuŦ-h g-löstrs-hr
Milton Keynes Mel-tn kλyn-s
Bournemouth Br-nmaŦ-h
North Somerset NörŦ-h smrsλt
Warrington Wör-ren-gtn
Peterborough Petrb-rāh
Reading rλd-deng
Blackpool B-l@kpuul
North East Lincolnshire NörŦ-h es-t len-kns-hr
Middlesbrough Med-dlsb-roh
Stockton-on-Tees S-toktn ön tes
Blackburn with Darwen B-l@kbr-n weŦ-h dārwλn
Torbay Torbλ
Poole Puul
Windsor and Maidenhead Wen-dzr @n-d mλdnhλd
North Lincolnshire NörŦ-h len-kns-hr
Bath and North East Somerset Bāth @n-d nörŦ-h es-t smrsλt
Slough S-löh
Halton Hāl-tn
Isle of Wight āel öf wāet
Bracknell Forest B-r@knλl forλs-t
Hartlepool Hār-tlpuul
Darlington Dārlen-gtn
West Berkshire Wλs-t brks-hr
Redcar and Cleveland rλdkār @n-d k-levln-d
Wokingham Woke-ngm
Rutland Rtln-d

English Ekalipi
Alberta A@lb-rtā
Labrador L@b-rādor
New Brunswick Neu B-rnsvek
Nova Scotia Nowā S-koteyā
North West Terr Nor-Ŧ-h vλs-t tr-r
Prince Edward Is. P-re-ns edv-rd
Saskatchewen Sās-ktcλvλn
British Columbia B-retes-h Kol-mbeā
Manitoba M@netobā
Newfoundland Neuf-ndl@n-d
Nunavut NunāwŦ
Ontario ö-ntāreo
Quebec K-yubλk
Yukon Yukon

English Ekalipi
Ashmore and Cartier Islands A@s-hmor @n-d Kārteyr āyl@n-d
Australian Antarctic Territory ås-trλlean A-ntārtek Ter-retree
Australian Capital Territory ås-trλlean K@petl Ter-retree
Christmas Island K-hres-tms āyl@n-d
Cocos (Keeling) Islands Kokos (Kele-ng) āyl@n-d
Coral Sea Islands Korl Se āyl@n-d
Heard Island and McDonald Islands H-rd āyl@n-d @n-d M@kdon-ld āyl@n-d
Jervis Bay Territory Jrwes Bλ Ter-retree
New South Wales Neu Sāut-h Vλl-s
Norfolk Island Norfo-lk āyl@n-d
Northern Territory Nort-hn Ter-retree
Queensland K-veen āyl@n-d
South Australia Sāut-h Ås-trλleā
Tasmania Ŧ-smāneyā
Victoria We-ktoreyā
Western Australia Wλs-tr-n Ås-trλleā

English Ekalipi
Balochistan Bluces-tān
Khyber Pakhtunkhwa Khābr Pkh-tu-nkhvā
Punjab P-njāb
Sindh Se-nd-h
Capital Territory K@petl Ter-retree
Tribal areasn T-rāybl Eereyās
Azad Kashmir Azāđ Kās-hmer
Gilgit–Baltistan Gelget Bālte-s-Ŧān

English Ekalipi
Central Sλnt-rl
Eastern Ees-t-rn
North Central Nor-t-h Sλnt-rl
Northern Nor-t-hr-n
North Western Nor-th Vλst-rn
Sabaragamuwa Sbārāgāmuvā
Southern Sāu-t-hrn
Uva Uvā
Western Vλ-st-rn

English Ekalipi
Barisal B@rezl
Chittagong Cet-tāgo-ng
Dhaka D-hākā
Khulna K-hulnā
Mymensingh Māymλnse-ng-h
Rajshahi Rājs-hāhe
Rangpur R-ngpur
Sylhet Sāylλt

English Ekalipi
Tōkyō Tokyo
Kanagawa K-n@gvā
Ōsaka Oskā
Aichi Δc-he
Chiba C-hebā
Hyōgo H-yogo
Saitama SΔŦmā
Hokkaidō Hok-kāedo
Fukuoka Fukökā
Shizuoka Sezökā
Hiroshima Heros-hemā
Kyōto K-yoŦo
Ibaraki Eb-rāke
Miyagi Meyāge
Niigata Negātā
Tochigi Tocege
Nagano Ngāno
Okayama Okāyāmā
Gumma Gm-mā
Mie Me
Fukushima Fukus-hemā
Gifu Gehu
Yamaguchi Yāmāguce
Kagoshima Kāgos-hemā
Kumamoto kumāmoto
Ehime Aheme
Nagasaki Nāgāsāke
Okinawa Okenwā
Aomori ömore
Nara Nārā
Yamagata YmāgāŦā
Ishikawa Es-hkāwā
Ōita öŦā
Iwate EwāŦā
Shiga S-hegā
Toyama Toyāmā
Miyazaki Meyāzāke
Akita A@keŦā
Wakayama WKāYāMā
Fukui FUKUee
Kagawa KGāWā
Tokushima Tokus-hmā
Saga Sāgā
Kōchi Kocee
Shimane S-hemānλ
Yamanashi Yāmānās-he
Tottori ToŦ-Ŧore

English Ekalipi
Schleswig-Holstein S-hlλweg-hols-h-tāen
Hamburg Hāmburg
Bremen B-rλmλn
Mecklenburg-Vorpommern Mλk-klλnbur-g förpom-mλr-n
Berlin Brlen
Brandenburg B-r@n-dλnbur-g
Niedersachsen Nedrsāk-zλn
Sachsen-Anhalt Sāk-zλn ānhāl-t
Nordrhein-Westfalen Nor-dr-hāen wλs-tfyλlλn
Hessen Hλs-sλn
Thüringen Ŧ-hyuren-gλn
Sachsen Sāk-zλn ānhāl-t
Rheinland-Pfalz R-hāenlān-t p-fyλlz
Saarland Zāārlān-t
Bayern Bλyr-n
Baden-Württemberg Bādλn Wyurt-tλmburg

English Ekalipi
Municipalities
Aabenraa @bλnrā
Aalborg öLBORG
Aarhus/td> öHUS
Albertslund @lbr-ts-lnt
Allerød @l-lowl
Assens Asö
Ballerup Bλlgu
Billund Bel-lh
Bornholm Bhöl-m
Brøndby B-rondbee
Brønderslev B-rondrs-lλv
Copenhagen kopλn-hgn
Dragør D-r@gr
Egedal Eđλ
Esbjerg Esbeā
Faaborg-Midtfyn Fābö medtfāen
Fanø F@no
Favrskov Fāvrs-kö
Faxe Fksen
Fredensborg Fλk
Fredericia F-rλdrseā
Frederiksberg F-rλdλrek-sbrg
Frederikshavn F-rλdλreks-hön
Frederikssund F-rλdλrek-s-snd
Furesø Furλk-sö
Gentofte Gλns-toft
Gladsaxe G-lλdsāk-se
Glostrup G-lust-rop
Greve G-rλv
Gribskov G-rebs-kö
Guldborgsund Gulborgs-nd
Haderslev Hādrs-lāw
Hedensted Hλdλ-ns-tλd
Herlev Hrlλw
Herning Hrne-ng
Hillerød Hel-lrod
Hjørring Yāe-ng
Holbæk Hölbeek
Holstebro Holλ-sŦeb-ru
Horsens Horsλ-ns
Hvidovre Wāđö
Høje-Taastrup Hojλ Tās-trp
Hørsholm Hos-hlom
Ikast-Brande Ekās-t B-r@n-d
Ishøj Es-hoy
Jammerbugt J@m-mrbg-st
Kalundborg Kālun-dborg
Kerteminde Ketrmāe-nd/td>
Kolding Kolde-ng
Køge Kogee
Langeland Lāgel@n-d
Lejre Lλzrλ
Lemvig Lλmweg
Lolland Lol-l@n-d
Lyngby-Taarbæk L-yāngee Ŧārbλk
Læsø Lλsu
Mariagerfjord Māyāf-yö
Middelfart Med-dlfārŦ
Morsø Morsö
Norddjurs Norđ-đjurs
Nordfyn Nordfāen
Nyborg Nāyborg
Næstved Nλstevd
Odder Od-dr
Odense Odλn-s
Odsherred Ods-hr-rd
Randers R@ndrs
Rebild Rebel-d
Ringkøbing-Skjern Re-nkbee-ng S-kjrn
Ringsted Re-ngs-tλd
Roskilde Rok-s-hed
Rudersdal Ruđr-sđ@l
Rødovre Rodö
Samsø S@msö
Silkeborg Sel-kbörg
Skanderborg S-k@ndrbörg
Skive S-kev
Slagelse S-lλe-ls
Solrød S-hol-hđ
Sorø Soro
Stevns S-tevns
Struer S-tuer
Svendborg S-wenbö
Syddjurs S-hλjuars
Sønderborg S-hλnbö
Thisted T-hestλd
Tårnby Ŧonbee
Tønder Ŧ-renö
Vallensbæk W@l-lλn-sbeek
Varde Wārdλ
Vejen Wejλn
Vejle Wāylλ
Vesthimmerland Wλs-tem-mrl@n-d
Viborg Webö
Vordingborg Vorden-gborg
Ærø λhoy

Cities

English Ekalipi
Mumbai Mum-baee
Delhi(Dilli) Ɖel-lee(Ɖel-lee)
Bangalore(Bengaluru) B@n-gloar(Bλn-gaφuru)
Hyderabad HΔyđ-rābāđ
Chennai Cλn-naee
Ahmedabad Ahmđābāđ
Surat Suraŧ
Kolkata Kolkŧ-ŧā
Pune Puлλ
Jaipur Jypur
Lucknow Lk-hnå
Kanpur Kānpuur
Nagpur Nāgpuur
Visakhapatnam Wes-hāk-hāptлm
Indore Enđår
Thane T-hāлλ
Bhopal B-hopāφ
Pimpri-Chinchwad Pe-mp-ree C-he-nčwd
Patna Ptлā
Vadodara Wdođrā
Ghaziabad G-hāzeyābāđ
Ludhiana Lud-heyānā
Coimbatore Koemøbŧuur
Agra Āg-rā
Madurai Mđurāee
Nashik Nās-hek
Faridabad Fređābāđ
Meerut Meert-h
Rajkot Rājkot
Kalyan-Dombivali Kāl-yāл Dom-bewlee
Vasai-Virar Wsaee Werār
Varanasi Wārāлsee
Srinagar S-hrengr
Aurangabad Årn-gābāđ
Dhanbad D-hānbāđ
Amritsar Am-reŧsr
Navi Mumbai Nawe Mum-baee
Allahabad Al-lhābāđ
Ranchi Rān-cee
Howrah Håwdā
Jabalpur Jblpuur
Gwalior G-wāleyr
Vijayawada Wejywādā
Jodhpur Jođ-hpuur
Raipur Rāypuur
Kota Kotā
Guwahati Guwāhatee
Chandigarh Can-đegd-h
Thiruvananthapuram Ŧeruwan-ŧapuram
Solapur Solāpuur
Hubballi-Dharwad Hub-baφee Ɖ-hārwād
Tiruchirappalli Ŧerucerāpl-lee
Bareilly Brλl-lee
Moradabad Morāđābāđ
Mysore M-hΔsuur
Tiruppur Ŧerup-puur
Gurgaon Gudgā-nw
Aligarh Alegd-h
Jalandhar Jalanđ-hr
Bhubaneswar B-hubnλs-h-wr
Salem Sλlm
Mira-Bhayandar Merā B-hāyn-đr
Warangal Wrān-gl
Guntur Gun-tuur
Bhiwandi B-hewn-dee
Saharanpur Sāhrāлpuur
Gorakhpur Gorak-hpuur
Bikaner Bekānλr
Amravati Amrāwŧee
Noida Nöydā
Jamshedpur Jms-hλđpuur
Bhilai B-helaee
Cuttack Kt-tk
Firozabad Ferozābāđ
Kochi Kocee
Bhavnagar B-hāwngr
Dehradun Ɖλhrāđun
Durgapur Ɖur-gāpuur
Asansol Asnsol
Nanded Nān-đλd
Kolhapur Kol-hāpuur
Ajmer Ajmλr
Gulbarga Gulbar-gā
Jamnagar Jāmngr
Ujjain Uj-jΔn
Loni Loлee
Siliguri Selegudee
Jhansi Zān-se
Ulhasnagar U-l-hāsngr
Jammu Jm-muu
Sangli-Miraj & Kupwad Sān-glee merj kupwād
Nellore Nλl-lor
Mangalore mn-gφuru
Erode Erod
Belgaum Bλφgāv
Ambattur A-mbŧ-ŧuur
Tirunelveli Ŧerunλwλlee
Malegaon Mālλgāw
Gaya Gyā
Jalgaon Jφgāw
Udaipur Uđypuur
Maheshtala Mhλs-h-ŧlā
Davanagere đāwлgeree
Kozhikode Koφekod
Akola Akolā
Kurnool Kurnuul
Rajpur Sonarpur Rājpuur sonārpuur
Rajahmundry Rājāhmand-ree
Bokaro Bokāro
South Dumdum Såt-h dmdm
Bellary Bl-lree
Patiala Pteyāla
Gopalpur Gopālpuur
Agartala Agrŧālā
Bhagalpur B-hāglpuur
Muzaffarnagar Muzf-frngr
Bhatpara B-hātpārā
Panihati Pneehātee
Latur Laŧuur
Dhule D-huφλ
Tirupati Ŧerupŧee
Rohtak Rohtk
Korba Kor-bā
Bhilwara B-helwārā
Berhampur Br-hāmpuur
Muzaffarpur Muzf-frpur
Ahmednagar Ahmđngr
Mathura Mŧ-hurā
Kollam Koφ-φM
Avadi Awdee
Kadapa Kd-pā
Kamarhati Kāmārhāŧee
Bilaspur Belāspuur
Shahjahanpur S-hāhjānpur
Satara Sāŧārā
Bijapur Bejāpuur
Rampur Rāmpuur
Shivamogga S-hewāmog-gā
Chandrapur Cn-đ-rpuur
Junagadh Junāgd-h
Thrissur Ŧ-res-suur
Alwar A-lwār
Bardhaman B-rd-hmān
Nizamabad Nezāmābāđ
Parbhani Prb-hлee
Tumkur Tumkur
Khammam K-hām-mm
Ozhukarai Öφukrāee
Bihar Sharif Behār s-href
Panipat Pānepŧ
Darbhanga Ɖrb-hn-gā
Bally B@l-lee
Aizawl Δzāwl
Dewas Dλwās
Ichalkaranji Ečlkrn-jee
Karnal K-rnāl
Bathinda Bt-hen-dā
Jalna Jālnā
Barasat Barāsŧ
Kirari Suleman Nagar Kerāre ulλmān Ngr
Purnia Pu-rneyā
Satna Sŧnā
Mau
Sonipat Sonepŧ
Farrukhabad Fr-ruk-hābāđ
Sagar Sāgr
Rourkela Rårkλlā
Durg Ɖur-g
Imphal Ee-mp-hāφ
Ratlam Rŧ-lām
Hapur Hāpuur
Anantapur An-n-ŧpuur
Arrah Ar-rāh
Karimnagar Kremngr
Ramagundam Rāmagun-dm
Etawah Eeŧāv
Ambernath Am-brnāŧ-h
North Dumdum Nörŧ-h dmdm/td>
Bharatpur B-hārŧpuur
Begusarai Bλgusrāee
New Delhi N-Yuu Ɖλl-he
Gandhidham Gān-đ-heđ-hām
Baranagar Bārāngr
Tiruvottiyur Ŧeruwot-teyr
Puducherry Puducλr-ree
Sikar Sekār
Thoothukudi T-huut-hukudee
Rewa Rλwā
Mirzapur Mer-zāpuur
Raichur Rāycuur
Pali Pāle
Vijayanagaram Wejayngrm
Katihar Ktehār
Haridwar Hređ-wār
Sri Ganganagar S-hre Gn-gāngr
Karawal Nagar Kārāwāl Ngr
Eluru Yλluruu
Panji Pлjee

English Ekalipi
New York N-yu yör-k
Los Angeles Lös λngl-s
Chicago S-hekāgo
Houston Hös-tn
Philadelphia Felādλlfeā
Phoenix Fenek-s
San Antonio Sn @n-toneo
San Diego Sn Dego
Dallas D@l-lās
San Jose Sn hozλ
Austin Ös-ten
Jacksonville J@k-snwel
San Francisco Sn f-rānses-ko
Indianapolis E-ndeynpoles
Columbus Kol-mbs
Fort Worth For-t vrt-h
Charlotte Cārlot-t
Detroit Det-röet-t
El Paso elpāso
Seattle Sλt-tl
Denver Dλnvr
Washington Wös-hen-gtn
Memphis Mλmfes
Boston Bös-tn
Nashville N@s-hvel-lλ
Baltimore Bāltemor
Oklahoma City Oklāhomā sete
Portland Por-tl@n-d
Las Vegas Lās vλgās
Louisville[ Lueswel-lλ
Milwaukee Melvåkee
Albuquerque A@lbk-yurk-yu
Tucson ŧ-skon
Fresno F-rλsno
Sacramento S@krāmλ-nto
Long Beach Löng beec
Kansas City K@nsas sete
Mesa Mλsā
Atlanta A@tlā-ntā
Omaha Omāhā
Colorado Springs Kölr@do S-prengs
Raleigh Raleigh
Miami Meāme
Oakland ökl-nd
Minneapolis Men-nepoles
Tulsa ŧulsā
Cleveland K-lλvl@n-d
Wichita Vecetā
New Orleans N-yu örl-ns
Arlington Arlen-gtn
Bakersfield Bλkrsfe-ld
Tampa T@m-pā
Aurora Årorā
Honolulu Honolulu
Anaheim Anāhλm
Santa Ana S-ntā ānā
Corpus Christi Korps K-reste
Riverside Reversāed
St. Louis St. Lues
Lexington Lek-zengtn
Pittsburgh Pet-tsbur-g-h
Stockton S-toktn
Anchorage @ncorλg
Cincinnati Sensen-nāte
Saint Paul Sλ-nt Pål
Greensboro G-reensboro
Toledo Tolλdo
Newark Nλwār-k
Plano P-l@no
Henderson He-ndrsn
Lincoln Le-nkoln
Orlando Orl@n-do
Jersey City Jrsee sete
Chula Vista Culā ves-tā
Buffalo Bf-f@lö
Fort Wayne Fo-rt Wāen
Chandler C@n-dlr
St. Petersburg St. Petr-sburg
Laredo Lārλdo
Durham Drh@m
Irvine Arvāen
Madison M@desn
Lubbock Lbök
Gilbert Gelb-rt
Winston–Salem Wen-stn Sālλm
Glendale G-lλndλl
Reno Rλno
Hialeah Hāyleyā
Garland Grl@n-d
Chesapeake Cspek
Irving Arvāe-ng
North Las Vegas Nört-h Lās Vλgās
Scottsdale S-kotdλl
Baton Rouge B@tn Ruj
Boise Boes
San Bernardino Sn Brnārdeno
Birmingham Brme-ng-hm
Spokane S-poknλ
Rochester Rocλs-tr
Modesto Mödλ-stö
Des Moines Dλs Mones
Oxnard ök-snārd
Tacoma ŧokomā
Fontana Font@nā
Fayetteville Fλet-tvel-l
Moreno Valley Morλno W@l-lee
Columbus Kol-mbs
Huntington Beach H-nte-ngtn Beec
Yonkers Yönkrs
Montgomery Mon-tgomree
Glendale G-lλndλl
Shreveport S-h-rλvpor-t
Akron @k-ron
Little Rock Let-tl Rok
Amarillo @mrel-lö
Augusta Ågs-tā
Mobile Mobāel
Grand Rapids G-r@n-d R@peds
Salt Lake City Söl-t Lλk Sete
Huntsville H-ntsvel-lλ
Tallahassee Tl-lāhās-see
Grand Prairie G-r@n-d P-rλree

Country Russian Langauge Ekalipi
Moscow Москва Mos-kö
Saint Petersburg Санкт-Петербург Sλn-t Petrs-bur-g
Novosibirsk Новосибирск Novāseberes-k
Yekaterinburg Екатеринбург Yākātre-nbur-g
Nizhny Novgorod Нижний Новгород Nez-nee nöwgrāđ
Samara Самара Smārā
Omsk Омск Oms-k
Kazan Казань kzān
Chelyabinsk Челябинск Cλlāybens-k
Rostov-on-Don Ростов-на-Дону Rsŧö ön đnuu
Ufa Уφа Ufā
Volgograd Волгоград Volg-g-rāŧ
Perm Пермь Perm
Krasnoyarsk Красноярск K-rsnöyārs-k
Voronezh Воронеж Worones-h
Saratov Саратов sārāŧw
Krasnodar Краснодар k-rāsnāđār
Tolyatti Тольятти ŧlyācee/td>
Izhevsk Ижевск Ezλvs-k
Ulyanovsk Ульяновск Ulyānöws-k
Barnaul Барнаул Brnöl
Vladivostok Владивосток V-lāđevös-tok
Yaroslavl Ярославль Yārās-lāvl
Irkutsk Иркутск Erkuts-k
Tyumen Тюмень ŧ-yumλn
Khabarovsk Хабаровск K-hbröws-k
Makhachkala Махачкала Mk-hees-hekvā
Orenburg Оренбург Arλnbur-g
Novokuznetsk Новокузнецк Novokuzneλs-k
Kemerovo Кемерово Kλmλrovā
Ryazan Рязань Rezāen
Tomsk Томск ŧöms-k
Astrakhan Астрахань Āst-rāheen
Penza Пенза Peλn-zā
Naberezhnye Chelny Набережные Челны N@b-rλznāee culnee
Lipetsk липецк Lepeλts-k
Tula Тула ŧulā
Kirov Киров Keröv
Cheboksary Чебоксары Cλbök-srya
Kaliningrad Калининград Klāeene-n-g-rāđ
Bryansk Брянск B-rāyāns-k
Kursk Курск Kurs-k
Ivanovo Иваново Ewnöv
Magnitogorsk Магнитогорск Mg-netogors-k
Ulan-Ude Улан-Удэ Ulān-Uđλ
Tver Тверь ŧ-wλr
Stavropol Ставрополь S-tāw-rāpuul
Nizhny Tagil Нижний Тагил Neznee ŧgel
Belgorod Белгород Belgrđ
Arkhangelsk Архангельск Arhāngλls-k

English Ekalipi
Bath bλŧ-h
Birmingham brmen-g-ham
Bradford b-r@dfor-d
Brighton & Hove b-rāytn @n-d hλv
Bristol B-res-tl
Cambridge k@m-b-reeg
Canterbury k@ntrb-ree
Carlisle kālāel
Chelmsford C@m-sfor-d
Chester Cλs-tr
Chichester Čecλs-tr
Coventry Kövλn-t-ree
Derby Dr-bee
Durham Durh@m
Ely Elλ
Exeter λk-sλtr
Gloucester G-lös-tr
Hereford H@rλfr-d
Kingston upon Hull Ken-gs-tn apön hl-l
Lancaster L@nkās-tr
Leeds Leed-s
Leicester Lλs-tr
Lichfield Lecfel-d
Lincoln Len-kn
Liverpool Leevrpuul
Manchester M@ncλs-tr
Newcastle upon Tyne N-yukās-tl apön tāen
Norwich Nörwec
Nottingham Nöt-ten-hm
Oxford Ök-sfrd
Peterborough Petrborā
Plymouth P-lλmt-h
Portsmouth Port-smλt-h
Preston P-rλs-tn
Ripon Rep-hn
Salford Solfr-d
Salisbury S@lesb-ree
Sheffield S-hλf-fel-d
Southampton Såuŧ-h@m-ptn
St Albans St. Obλn-s
Stoke-on-Trent S-tok ön T-rλn-t
Sunderland Sun-drl@n-d
Truro Ŧ-ruro
Wakefield Wλkfel-d
Wells Vλl-ls
Westminster Vλs-tmenes-tr
Winchester Wencλs-tr
Wolverhampton Volvorh@m-p-tn
Worcester Vörcλs-tr
York Yör-k
Scottish Cities S-köt-tes-h Setes
Aberdeen @br-deen
Dundee Dn-dee
Edinburgh Edenbrāg-h
Glasgow G-lāsg-lo
Inverness En-vn@s-s
Perth Part-h
Stirling Strle-ng
Welsh Cities Wel-s-h Cities
Bangor B@n-gr
Cardiff Kārdλf-f
Newport N-yupor-t
St Asaph St. @sλf
St David's St. Dλved-s
Swansea S-wān-zλ
Northern Irish Cities Nörđn āyres-h setes
Armagh @rmāg-h
Belfast Bλlfās-ŧ
Londonderry Ln-dndλr-ree
Lisburn Lesbr-n
Newry N-yuaree

HeadLines

* Esakal.com

s-hewājeengr-hen-jwdee mλt-ro adklee "krārnām-yā'ŧ

शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो अडकली "करारनाम्या'त

* BBC.com

Ras-han s-pāy: Ras-ha 'h@z now en-farmλys-han' ān Sargλy s-k-repāl kal@p-s

Russian spy: Russia 'has no information' on Sergei Skripal collapse

* Bhaskar.com

s-h-reelŋkā mλŋ sām-p-rđāyek heŋsā: 10 đen kλ leλ emrjλŋsee lgee, t-rāee seereej k-hλlnλ gee hΔ b-hārŧeey teem

श्रीलंका में सांप्रदायिक हिंसा: 10 दिन के लिए इमरजेंसी लगी, ट्राई सीरीज खेलने गई है भारतीय टीम

* udayavani.com

āprλs-hn-‌ kmlk-kλ wres-h-t-hre-mđ b-rλk-‌

ಆಪರೇಷನ್‌ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌

* samprativartah.in

p-rađ-hānamnanaŧ-ree s-h-ree mođee muk-h-yamnanaŧ-ree s-h-ree cåhānāya jan-ma đewasas-ya s-hub-hakāmanā: đaŧ-ŧawān-

प्रधानमंत्री श्री मोदी मुख्यमंत्री श्री चौहानाय जन्म दिवसस्य शुभकामना: दत्तवान्

* Esakal.com

mār-cak-hλr m-yurl-sđ-wārλ sākārлār bābāsāhλbān-cā jeewnp-rwās

मार्चअखेर म्युरल्सद्वारे साकारणार बाबासाहेबांचा जीवनप्रवास

* BBC.com

Gλre Kown: Ke T-ram-p λkanāmek pālase @d-vāyzar rezāyn-z

Gary Cohn: Key Trump economic policy adviser resigns

* Bhaskar.com

p-hor-b-s les-t: amλjn kλ jλp-h bλjos sbsλ ameer, 4 sāl bāđ bel gλt-s peeč-hλ, am-bānee 19wλŋ nm-br pr

फोर्ब्स लिस्ट: अमेजन के जेफ बेजोस सबसे अमीर, 4 साल बाद बिल गेट्स पीछे, अंबानी 19वें नंबर पर

* udayavani.com

seđ-đrāmy-y suucnλ mλrλgλ s-hs-heklāgλ jΔll-le rājātet-h-y?

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ?

* samprativartah.in

rāj-yapāla s-h-reemaŧee patλla nλ rājab-hawana kar-meyoŋ kλ sāŧ-ha k-hλlee p-huuloŋ kee holee

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राजभवन कर्मियों के साथ खेली फूलों की होली

* Esakal.com

kāŋg-rλskduun kumār kλŧkrān-nā rāj-ysb-hλsāt-hee umλđwāree

काँग्रेसकडून कुमार केतकरांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी

* BBC.com

'No res-pön-s' yλt f-röm Nö-aŧ-h Ka-hreea-h ön tö-ak-s weđ đa-h US

'No response' yet from North Korea on talks with the US

* Bhaskar.com

kāt-hmāл-duu λyrpor-t pr hāđsā: yuuλs-bāŋg-lā λyrlāen-s kā p-lλn lΔл-deŋg kλ đårān k-rΔs-h, 67 pΔsλn-jr-s ŧ-hλ swār

काठमांडू एयरपोर्ट पर हादसा: यूएस-बांग्ला एयरलाइन्स का प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश, 67 पैसेंजर्स थे सवार

* udayavani.com

moođe, m-yāk-rn-‌: u.p-r. soolār-‌ pwr-‌ p-lā-mt-‌ uđ-g-hātnλ

ಮೋದಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌: ಉ.ಪ್ರ. ಸೋಲಾರ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಉದ್ಘಾಟನೆ

* samprativartah.in

b-hopāla mλŋ 500 karoda ruupayλ kλ newλs-ha sλ kamar-s-heyala w-heekala ner-māлa sŋynanaŧ-ra banλgā

भोपाल में 500 करोड़ रूपये के निवेश से कमर्शियल व्हीकल निर्माण संयंत्र बनेगा

* Esakal.com

s-hλŧkr-yān-c-yā sr-w māgл-yā kālbđ-đ-hreŧ-yā sodwлār: muk-h-ymn-ŧ-ree

शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या कालबद्धरित्या सोडवणार: मुख्यमंत्री

* BBC.com

P-lλyn k-r@s-h a-ht nλpal's kat-h-man-du λ-ypö-at

Plane crash at Nepal's Kathmandu airport

* Bhaskar.com

wārāлsee mλŋ p-h-rāŋs kλ rās-h-t-rpŧe mΔk-roŋ kλ sāŧ-h mođee nλ nāw kee sΔr kee; 1500 krod kee yojnāλŋ s-huruu

 वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मोदी ने नाव की सैर की; 1500 करोड़ की योजनाएं शुरू

* udayavani.com

rās-h-t-rđ-h-wj hārese đλs-hđl-leyλ ate λt-trđ đ-h-wjs-t-mb-h smr-pлλ!

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸಮರ್ಪಣೆ!

* samprativartah.in

mār-gŋ surak-s-hā pares-hađa: gos-h-t-hee ŧ-rayođas-ha mār-ca māsλ

मार्गं सुरक्षा परिषद: गोष्ठी त्रयोदश मार्च मासे

* Esakal.com

lλk-hee ās-h-wāsnān-cee amlbjāwлee n zāl-yās ān-đoln ađ-heek ŧeew-r - yλcuree

लेखी आश्वासनांची अमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन अधीक तीव्र - येचुरी

* BBC.com

Ras-han s-pāy: Dλd-lāyn för Mās-kow owvar s-pāy pöyzan at@k

Russian spy: Deadline for Moscow over spy poison attack

* Bhaskar.com

b-hārŧ đuneyā mλŋ sbsλ j-yāđā hŧ-heyār k-hreeđnλ wālā đλs-h, cār sāl mλŋ hmāree 12% hes-sλđāree: repor-t

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश, चार साल में हमारी 12% हिस्सेदारी: रिपोर्ट

* udayavani.com

tmeφunādu srлe apg-hātk-kλ eb-bru mheφλyru sλre 5 sāwu

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 5 ಸಾವು

* samprativartah.in

ŧλneđλs‑hλ đāwāg‑n‑yāmø an‑ŧar‑gaŧānāaa 25 weđ‑yār‑ŧ‑henāaa kuŧλ an‑wλs‑haлamø anuwar‑ŧaŧλ 15 č‑hāŧ‑rāha rak‑s‑heŧāha।

तेनिदेशे दावाग्न्याम् अन्तर्गतानां  २५ विद्यार्थिनां कृते अन्वेषणम् अनुवर्तते १५ छात्राः रक्षिताः।

* Esakal.com

b-hājp āmđār m-hлālλ sΔnek cn-đuu hā 'b-hgodā'

भाजप आमदार म्हणाले सैनिक चंदू हा 'भगोडा'

* BBC.com

Nör-ŧ-h Köreaz S-wedan vezat p-rām-p-t-s s-pλk-yalλys-han ān US samat

North Korea's Sweden visit prompts speculation on US summit

* Bhaskar.com

s-teep-hn hökeŋg b-hārŧ kλ đos-ŧ ŧ-hλ, ac-č-hλ sāeл-tes-t đλs-h kλ leλ pāwr hāus kee ŧrh: mлepur mλŋ bolλ mođee

स्टीफन हॉकिंग भारत के दोस्त थे, अच्छे साइंटिस्ट देश के लिए पावर हाउस की तरह: मणिपुर में बोले मोदी

* udayavani.com

rāj-yđl-le s-hλ. 9 le-mgāytru? jāte gлtey ul-lλk-h

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 9 ಲಿಂಗಾಯತರು? ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ

* samprativartah.in

s‑teep‑hanø hok‑keŋgø đewamagaŧaha।

स्टीफन् होक्किङ् दिवंगतः।

* Esakal.com

uŧ-pāđn k-hr-c neg-hŧ nsl-yānλ tom@to s-hλŧāŧ g-hāŧl-yā mλл-d-h-yā

उत्पादन खर्च निघत नसल्याने टोमॅटो शेतात घातल्या मेंढ्या

* BBC.com

Dānal-d T-ram-p wör-n-d bāy Repab-lekan-z owvar muλl-lλr's Ras-ha en-k-wāyre

Donald Trump warned by Republicans over Mueller's Russia inquiry

* Bhaskar.com

loksb-hā mλŋ mođee srkār kee phlee preek-s-hā āj, teedeepee-wāeeλsār kāŋg-rλs pλs-h krλŋgee awes-h-wās p-rs-ŧāw

लोकसभा में मोदी सरकार की पहली परीक्षा आज, टीडीपी-वाईएसआर कांग्रेस पेश करेंगी अविश्वास प्रस्ताव

* udayavani.com

e-mđene-mđ ölā, ubr-‌ t-yāk-se cālkr aner-đes-h-tāwđ-he mus-h-kr

ಇಂದಿನಿಂದ ಓಲಾ, ಉಬರ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ

* samprativartah.in

p‑raŧeyogeŧāama wenā pŋg‑caweamas‑haŧe s‑ŧ‑hānās‑henaha rāj‑yasab‑hāyΔ ceŧāhā।

प्रतियोगितां विना पञ्चविंशति स्थानाशिनः राज्यसभायै चिताः।

* Esakal.com

n@s-hnl hλrāl-d gΔrw-ywhār: "rāhul gān-đ-hee 10 kotee ru. jmā krā'

नॅशनल हेराल्ड गैरव्यवहार: "राहुल गांधी 10 कोटी रु. जमा करा'

* BBC.com

S-he yen-pen-g tλl-z pār-laman-t Cāyna mas-t nāt be kam-p-lλysan-t

Xi Jinping tells parliament China must not be complacent

* Bhaskar.com

g-yānpeet-h purs-k-reŧ sāheŧ-ykār kλđārnāŧ-h seŋh nheeŋ rhλ, n-yuumoneyā kā cl rhā ŧ-hā elāj

ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकार केदारनाथ सिंह नहीं रहे, न्यूमोनिया का चल रहा था इलाज

* udayavani.com

kλ-mđ-r sr-kārđ a-mgφk-kλ le-mgāyt đ-hr-m smr

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಮರ

* samprativartah.in

k-s-huđ-rag-rahānø b-hag-nama kar-ŧuama bāh-yākās-hayānama ner-māŧuama 'nāsā'

क्षुद्रग्रहान् भग्नं कर्तुं बाह्याकाशयानं निर्मातुं 'नासा'

* Esakal.com

puл-yāŧ pār-keŋgsāt-hee āŧā mojāwλ lāgлār pΔsλ

पुण्यात पार्किंगसाठी आता मोजावे लागणार पैसे

* BBC.com

Kλym-b-rej ānālytecā: fācλbook dλyta row @kadλmek sλz he ez 's-kλyp-gowt'

Cambridge Analytica: Facebook data row academic says he is 'scapegoat'

* Bhaskar.com

hmλŋ an-đ-hλrλ mλŋ k-yoŋ rk-hā: erāk mλŋ mārλ gλ b-hārŧeeyoŋ kλ prejn, mođee bolλ- ŧlās-h mλŋ koee ksr nheeŋ č-hodee

हमें अंधेरे में क्यों रखा: इराक में मारे गए भारतीयों के परिजन, मोदी बोले- तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी

* udayavani.com

tmeφunādu:b-hāree p-rteb-htnλy nduwλyuu rām rāj-y rt-h yāt-rλ

ತಮಿಳುನಾಡು:ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ರಥ ಯಾತ್ರೆ

* samprativartah.in

p‑raŧeek‑s‑hā waruŧ‑hā jāŧā ø Δ λsø b‑heekarΔhe ban‑đ‑heŧāhā 39 b‑hāraŧeeyāhā w‑yāpāđeŧāhā eŧe sus‑hamās‑warājaha।

प्रतीक्षा वृथा जाता - ऐ एस् भीकरैः बन्धिताः ३९ भारतीयाः व्यापादिताः इति सुषमास्वराजः। 

* Esakal.com

đλs-hāŧeel p-rŧ-yλk bŋkλcee jbābđāree mođeen-cee nāhee: ameŧ s-hhā

देशातील प्रत्येक बँकेची जबाबदारी मोदींची नाही: अमित शहा

* BBC.com

T-ram-p rep-lλysez N@s-hanal Sek-yurate @d-vāyzar HR Mak-m@s-tar weđ Jān Bowl-tan

Trump replaces National Security Adviser HR McMaster with John Bolton

* Bhaskar.com

jenkλ pās āđ-hār nheeŋ un-hλŋ b-hee s-wās-ŧ-h-y beemā kā lāb-h melλgā: jλpee nd-dā

जिनके पास आधार नहीं उन्हें भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा: जेपी नड्डा

* udayavani.com

mt-tλ hoorātk-keφeđ aл-лā ; upwās st-yāg-rh ār-mb-h

ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಅಣ್ಣಾ ; ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ

* samprativartah.in

as‑ŧe đak‑s‑heлas‑yāama đes‑he nuuŧanā 'wāt‑sasāpø' samas‑karuŧehe।

अस्ति दक्षिणस्यां दिशि नूतना 'वाट्ससाप्' संस्कृतिः।

* Esakal.com

umλđwārān-nee kutum-bācλ uŧ-pn-n jāheer krл-yācā n-yāyālyācā āđλs-h

उमेदवारांनी कुटुंबाचे उत्पन्न जाहीर करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

* BBC.com

Guuga-hl K-rom lö-an--cez deefö-al-t ad-b-lockλr

Google Chrome launches default ad-blocker

* Bhaskar.com

p-hoks krnā hΔ ŧo dee-p-hoks krnā seek-h leejeλ: 'preek-s-hā pr cr-cā' mλŋ mođee nλ s-tuudλл-t-s sλ khā

फोकस करना है तो डी-फोकस करना सीख लीजिए: 'परीक्षा पर चर्चा' में मोदी ने स्टूडेंट्स से कहा

* udayavani.com

kλ-mđ-r sr-kārđ a-mgφk-kλ le-mgāyt đ-hr-m smr

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಮರ

* samprativartah.in

k-s-huđ-rag-rahānø b-hag-nama kar-ŧuama bāh-yākās-hayānama ner-māŧuama 'nāsā'

क्षुद्रग्रहान् भग्नं कर्तुं बाह्याकाशयानं निर्मातुं 'नासा'

* Esakal.com

s-hλŧkr-yān-cλ heŧ jopāsлārλ s-hewrāy

शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे शिवराय

* BBC.com

āf-ren : Kardes-h fāytarz 's-t-rāyk del' weđ Serean ār-me

Afrin: Kurdish fighters 'strike deal' with Syrian army

* Bhaskar.com

peeλnbee p-h-röd: 200 s-hλl km-pnee-bλnāmee λsλt-s jān-c kλ đāyrλ mλŋ, owrseej bΔŋkoŋ kλ ap-hsroŋ pr b-hee s-hk

पीएनबी फ्रॉड: 200 शेल कंपनी-बेनामी एसेट्स जांच के दायरे में, ओवरसीज बैंकों के अफसरों पर भी शक

* udayavani.com

kλ-mđ-r sr-kārđ a-mgφk-kλ le-mgāyt đ-hr-m smr

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಮರ

* samprativartah.in

k-s-huđ-rag-rahānø b-hag-nama kar-ŧuama bāh-yākās-hayānama ner-māŧuama 'nāsā'

क्षुद्रग्रहान् भग्नं कर्तुं बाह्याकाशयानं निर्मातुं 'नासा'

* Esakal.com

puлλ - b-hāwee wđ-hunλ g-hāŧlā ŧruлālā önlāen gл-dā

पुणे - भावी वधुने घातला तरुणाला ऑनलाइन गंडा

* BBC.com

HSBC p-rāfet-s jam-p tu $17.2bn ān Λyz-ha g-rowŧ-h

HSBC profits jump to $17.2bn on Asia growth

* Bhaskar.com

peeλnbee p-h-röd: neerw mođee kλ wkeel kā đāwā- 2jee år bop-hor-s kee ŧrh yλ kλs b-hee k-hŧ-m ho jāλgā

पीएनबी फ्रॉड: नीरव मोदी के वकील का दावा- 2जी और बोफोर्स की तरह ये केस भी खत्म हो जाएगा

* Esakal.com

puл-yāŧ b-hājpmđ-h-yλ pun-hā g-hrāлλs-hāhee

पुण्यात भाजपमध्ये पुन्हा घराणेशाही 

* BBC.com

T-ram-p pus-haz för b@n ān gan 'bam-p s-tāk-s'

Trump pushes for ban on gun 'bump stocks'

* Bhaskar.com

UP en-wλs-tr-s smet: jeyo 3 sāl mλŋ 10 hjār Cr kā newλs-h krλgee, 2 krod p-hon b-hee lön-c krλŋgλ: mukλs-h am-bānee

UP इन्वेस्टर्स समिट: जियो 3 साल में 10 हजार Cr का निवेश करेगी, 2 करोड़ फोन भी लॉन्च करेंगे: मुकेश अंबानी

* Esakal.com

s-hāφλlā s-hheeđ jwān mānλn-cλ nāw đλл-yāwruun g-hoφāŧ g-hoφ...

शाळेला शहीद जवान मानेंचे नाव देण्यावरून घोळात घोळ...

* BBC.com

bādλs-he: Own-le ŧ-h-re pepal s-pek đes 'ek-s-ten-k-t' l@n-g-waj

Badeshi: Only three people speak this 'extinct' language

* Bhaskar.com

λk prewār nλ 10 sāl remot sλ srkār clāee, 48 sāl sŧ-ŧā mλŋ rhā p-her wekās k-yoŋ nheeŋ: mođee

एक परिवार ने 10 साल रिमोट से सरकार चलाई, 48 साल सत्ता में रहा फिर विकास क्यों नहीं: मोदी

* Esakal.com

kλn-đ-rāc-yā mđŧeenλc b@ŋkān-cλ g-hotāφλ - rāhul gān-đ-hee

केंद्राच्या मदतीनेच बॅंकांचे घोटाळे - राहुल गांधी

* BBC.com

S@m-san G@lak-se S9 gλt-s supar s-low-mo @n-d AR λmoyes

Samsung Galaxy S9 gets super slow-mo and AR emojis

* Bhaskar.com

berāk: ISIS mλŋ b-hr-ŧee honλ kλ leλ ŧur-kee kee 16 mhelāoŋ ko p-hāŋsee, 1700 weđλs-hee mhelāλŋ gerp-h-ŧār

इराक: ISIS में भर्ती होने के लिए तुर्की की 16 महिलाओं को फांसी, 1700 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार

* Esakal.com

ameŧāb-h yān-nā s-h-reeđλween-c-yā neđ-hnācee kuлkuл ?

अमिताभ यांना श्रीदेवींच्या निधनाची कुणकुण ?

* BBC.com

F-lörada s-kul s-huten: NRA 'dazan-t b@k λne b@n'

Florida school shooting: NRA 'doesn't back any ban'

* Bhaskar.com

s-h-reeđλwee kee pār-ŧ-hew đλh đophr bāđ ŧk ā skŧee hΔ mum-bee, āk-heree k-h-wāhes-h kλ muŧābek hr ceej rk-hee gee sp-hλđ

श्रीदेवी की पार्थिव देह दोपहर बाद तक आ सकती है मुंबई, आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज रखी गई सफेद

* Esakal.com

gujrāŧmđ-h-yλ 13 hjār ŧruлān-nā srkāree nokreecee sn-đ-hee

गुजरातमध्ये 13 हजार तरुणांना सरकारी नोकरीची संधी

* BBC.com

Λn Körea 'p-ravāyden matereal-z tu Serea kλmakal wλpan-z f@k-tarez'

N Korea 'providing materials to Syria chemical weapons factories'

* Bhaskar.com

an-ŧem đr-s-hn kλ leλ rk-hā gyā s-h-reeđλwee kā pār-ŧ-hew s-hreer, an-ŧem sŋs-kār đophr mλŋ

अंतिम दर्शन के लिए रखा गया श्रीदेवी का पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार दोपहर में

* Esakal.com

kulb-huus-hлlā b-hλtл-yāāđ-hee bāŋgd-yā, mŋgφsuuŧ-r kād-huun tākā; pākcā bλmur-wŧk-horpлā

कुलभूषणला भेटण्याआधी बांगड्या, मंगळसूत्र काढून टाका; पाकचा बेमुर्वतखोरपणा 

* BBC.com

Serea wör: Es-tarn g-houtā mλdakal ev@k-yawλys-han-z begen

Syria war: Eastern Ghouta medical evacuations begin

* Bhaskar.com

kāŧel bλtλ sλ melnλ kλ bāđ k-yā khλŋgee: jāđ-hw kee māŋ sλ PAK meedeyā nλ bλej-jŧee wālλ swāl keλ

कातिल बेटे से मिलने के बाद क्या कहेंगी: जाधव की मां से PAK मीडिया ने बेइज्जती वाले सवाल किए

* Esakal.com

pākes-ŧānnλ suwāseneen-nā weđ-hwλsārk-ha b-hλtāylā lāwlλ: s-wrāj

पाकिस्तानने सुवासिनींना विधवेसारखं भेटायला लावले: स्वराज

* BBC.com

Serea cāyl-d ev@k-yuez mλy be yuz-d @z bār-genen cep-s, UN wör-n-z

Syria child evacuees may be used as bargaining chips, UN warns

* Bhaskar.com

sŋsđ mλŋ tkrāw k-hŧ-m: srkār bolee- hm mnmohn kā sm-mān krŧλ hΔŋ; rāhul kā jλtlee pr ŧn-j

संसद में टकराव खत्म: सरकार बोली- हम मनमोहन का सम्मान करते हैं; राहुल का जेटली पर तंज